Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 847

Решение № 847

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Възлагане на обществен превоз на пътници по линии от републиканска и областна транспортни схеми квота Община В. Търново                      

 

РЕШЕНИЕ № 847

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.19,ал.2 от Закона за автомобилните превози,чл.16в от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на Министерство на транспорта и съобщенията и в съответствие на нормите на Регламент ЕО/ № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти /ЕИО/ № 1191/96 и /ЕИО/ № 1107/70 на Съвета/L 315/1 от 3 декември 2007 г./, Великотърновски общински съвет реши:

1. Да се проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

    Възлагане на обществен превоз на пътници по линии от републиканска и областна транспортни схеми квота Община В. Търново по осем обособени позиции,съгласно приложения списък,включващ междуселищни линии от областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община В. Търново.

2. Възлага на Кмета на Община В. Търново да извърши всички действия по провеждането на процедурата по т. 1, при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ