Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 849

Решение № 849

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в кв.”Картала”, гр. В. Търново и гр. Килифарево

 

РЕШЕНИЕ № 849

 

На основание чл.3,ал.3, т.2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21,ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.45 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 584/28.02.2013 г.,585/28.02.2013 г.,616/28.03.2013 г. и 617/ 28.03.2013 г. на Общински съвет-В. Търново, Великотърновски общински съвет:

1.Намалява с 15 (петнадесет) на сто приетите с решения № 616/28.03.2013 г. и № 617/28.03.2013 г. на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:

а) за „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.506.273 по КККР на гр.В.Търново,целият с площ от 970 кв.м., за който имот е отреден УПИ І -„за производствени и складови дейности”, от кв.640 по ПУП-ПР на гр. В.Търново” – 52 700 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС ;

б)за „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.506.275 по КККР на гр.В.Търново,целият с площ от 571 кв.м.,за който имот е отреден УПИ ІІІ -„за производствени и складови дейности”, от кв. 640 по ПУП-ПР на гр.В. Търново” – 29 121 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС .

в) за „Незастроен УПИ ХVІІІ – „за обслужващи дейности”,от кв.59 по ПУП-ПР на гр. Килифарево,целият с площ от 580 кв.м.”– 4 930 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС .

Сделките се облагат с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1,буква „а” – 5 200 лева ; за имота по т.1 ,буква „б” – 2 500 лева , за имота по т.1 ,буква „в” - 490 лева

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 19-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 19-ят ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга- 14,00 часа; място на търга- стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1,буква „а”– 15 800 лева;за имота по т.1,буква „б – 8700 лева; за имота по т.1, буква „в”- 1 400 лева .

Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF - до 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите по т.1,буква „а” и буква „б” се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обектите - всеки работен ден и до 12,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търговете - всеки работен ден и до 17,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ