Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 850

Решение № 850

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в село Пчелище и представляващи незастроени урегулирани поземлени имоти

 

РЕШЕНИЕ № 850

 

На основание чл. 3, ал.3, т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решение № 198/19.04.2012 г. на Общински съвет-В. Търново, Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 40 (четиридесет) на сто приетите с решение № 198/19.04.2012 г. на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в с.Пчелище , както следва:

а) за „Незастроен УПИ І - “за обществено обслужване” от кв.45 , с площ 1658 кв.м.” – 3 960 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

б) за „Незастроен УПИ ІІІ –“за обществено обслужване” от кв.45, с площ 1397 кв.м.”- 3 360 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

в) за „Незастроен УПИ ІV –“за обществено обслужване” от кв.45, с площ 1500 кв.м.” – 4 260 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

г) за „Незастроен УПИ V –“за обществено обслужване” от кв.45, с площ 1635 кв.м.”- 4 368 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

д) за „Незастроен УПИ VІ –“за обществено обслужване” от кв.45, с площ 1500 кв.м.” – 7 140 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

е) за „Незастроен УПИ VІІ –“за обществено обслужване” от кв.45, с площ 1623 кв.м.”- 8 028 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

ж) за „УПИ VІІІ –“за обществено обслужване” от кв.45, с площ 2 362 кв.м., с построена в него сграда (навес) със ЗП 53,20 кв.м. ” – 10 320 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС.

Сделките се облагат с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1,буква „а” - 350 лева ; за имота по т.1,буква „б” – 300 лева ; за имота по т.1,буква „в” – 400 лева ;за имота по т.1,буква „г” – 400 лева; за имота по т.1,буква „д” – 700 лева ; за имота по т.1,буква „е” – 800 лева ; за имота по т.1,буква „ж” – 950 лева.

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-ят ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга- стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1, буква „а” - 1100 лева ; за имота по т.1,буква „б” – 1000 лева ; за имота по т.1,буква „в” – 1200 лева ; за имота по т.1,буква „г” – 1300 лева; за имота по т.1,буква „д”– 2100 лева ; за имота по т.1,буква „е” – 2400 лева ; за имота по т.1,буква „ж” – 3000 лева.

Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF - до 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите по т.1,букви „д”, „е” и „ж” се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обектите - всеки работен ден и до 12,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търговете - всеки работен ден и до 17,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ