Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 854

Решение № 854

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 854

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 година недвижим имот общинска собственост, представляващ Читалищна сграда със застроена площ от 476 кв. м., състояща се от:

- сутерен: фоайе, малък салон, три броя складове, два броя тоалетни с умивални, едно помещение и стълбище;

- І-ви етаж: фоайе, голям салон, сцена, две гримьорни, три помещения, коридор и стълбище за втория етаж;

- ІІ-ри етаж: читалня, библиотека, книгохранилище, кинокабина, две помещения, балкон, стълбищна площадка и коридор,

попадаща в УПИ V от кв.61 по РП на с. Церова кория, находящ се на ул. „Първа” №1, актуван с АОС №5716/07.08.2013 г.

2. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.4 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ Читалищна сграда със застроена площ от 476 кв. м., състояща се от:

- сутерен: фоайе, малък салон, три броя складове, два броя тоалетни с умивални, едно помещение и стълбище;

- І-ви етаж: фоайе, голям салон, сцена, две гримьорни, три помещения, коридор и стълбище за втория етаж;

- ІІ-ри етаж: читалня, библиотека, книгохранилище, кинокабина, две помещения, балкон, стълбищна площадка и коридор,

попадаща в УПИ V от кв.61 по РП на с. Церова кория, находящ се на ул. „Първа” №1, актуван с АОС №5716/07.08.2013 г.

в полза на „Народно читалище Развитие - 1883” с. Церова кория, представлявано от Председателя на Настоятелството – Димитрина Христова Донева.

3. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ