Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 855

Решение № 855

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ

 

РЕШЕНИЕ № 855

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в проектен УПИ ІV-175 от стр. кв. 29 по ПУП на с. Ветринци, община Велико Търново, останалата част от които е собственост на „РЕЙМЪНД ДРИЙМС” ЕООД, ЕИК 114637645, със седалище и адрес на управление с. Ветринци, ул. „Крайна” №200, представлявано от Реймънд Робърт Колдуел, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №45 по протокол №6 от 15.05.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на „РЕЙМЪНД ДРИЙМС” ЕООД, ЕИК 114637645, със седалище и адрес на управление с. Ветринци, ул. „Крайна” №200, представлявано от Реймънд Робърт Колдуел, правото на собственост върху части от общински имоти, както следва: общинска земя с площ от 390 кв.м., представляваща част от неприложена улична регулация, която съгласно ЧИ на ПУП - ПР попада в проектен УПИ ІV-175 от кв. 29 – частна собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 1 872 лева без начислен ДДС;

2.2. От своя страна „РЕЙМЪНД ДРИЙМС” ЕООД, ЕИК 114637645, със седалище и адрес на управление с. Ветринци, ул. „Крайна” №200, представлявано от Реймънд Робърт Колдуел, прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот - земя частна собственост с площ от 390 кв.м., представляваща част от стар УПИ ІІ-175 и УПИ ІІІ-175 кв. 29 по плана на с. Ветринци, която съгласно ЧИ на ПУП – ПР, се отнема за изграждане на нови улици и придобива статут на публична общинска собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 1 872 лева без начислен ДДС.

2.3. Всички разноски по сключване на сделката – доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на „РЕЙМЪНД ДРИЙМС” ЕООД, ЕИК 114637645, със седалище и адрес на управление с. Ветринци, ул. „Крайна” №200, представлявано от Реймънд Робърт Колдуел.

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ