Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 856

Решение № 856

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 856

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев” №15А, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.515.287 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 331 кв.м., с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ УПИ V от строителен квартал 534, с отреждане „търговия и услуги”, актуван с АОС №5693/26.06.2013 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев” №15А, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.515.287 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 331 кв.м., с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ УПИ V от строителен квартал 534, с отреждане „търговия и услуги”, актуван с АОС №5693/26.06.2013 г.

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, в размер на 29 100 /двадесет и девет хиляди и сто/ лева без начислен ДДС.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ