Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 857

Решение № 857

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 857

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- друг вид трайно насаждение /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващо поземлен имот с идентификатор №00583.161.42 по КККР на с. Арбанаси, община Велико Търново, с площ 0,208 дка, VІ категория, землище с. Арбанаси, актуван с АОС №5670/21.05.2013 г.;

- друг вид трайно насаждение /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващо поземлен имот с идентификатор №00583.161.43 по КККР на с. Арбанаси, община Велико Търново, с площ 0,204 дка, VІ категория, землище с. Арбанаси, актуван с АОС №5669/21.05.2013 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- друг вид трайно насаждение /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващо поземлен имот с идентификатор №00583.161.42 по КККР на с. Арбанаси, община Велико Търново, с площ 0,208 дка, VІ категория, землище с. Арбанаси, актуван с АОС №5670/21.05.2013 г.;

- друг вид трайно насаждение /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващо поземлен имот с идентификатор №00583.161.43 по КККР на с. Арбанаси, община Велико Търново, с площ 0,204 дка, VІ категория, землище с. Арбанаси, актуван с АОС №5669/21.05.2013 г.;

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот с идентификатор №00583.161.42 по КККР на с. Арбанаси – в размер на 970 /деветстотин и седемдесет/ лева;

- за поземлен имот с идентификатор №00583.161.43 по КККР на с. Арбанаси – в размер на 950 /деветстотин и петдесет/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ