Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 858

Решение № 858

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 858

 

1.. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- овощни насаждения /нетерасирани/, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №523.5 по плана на новообразуваните имоти на с. Вонеща вода, община Велико Търново, с площ 0,520 дка, VІІІ категория, местност „Рашева лъка 5”, землище с. Вонеща вода, актуван с АОС №5686/19.06.2013 г.;

- овощни насаждения /нетерасирани/, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №523.4 по плана на новообразуваните имоти на с. Вонеща вода, община Велико Търново, с площ 0,769 дка, VІІІ категория, местност „Рашева лъка 5”, землище с. Вонеща вода, актуван с АОС №5683/19.06.2013 г.;

- овощни насаждения /нетерасирани/, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №520.31 по плана на новообразуваните имоти на с. Вонеща вода, община Велико Търново, с площ 1,038 дка, VІІІ категория, местност „Рашевски дол”, землище с. Вонеща вода, актуван с АОС №5685/19.06.2013 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- овощни насаждения /нетерасирани/, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №523.5 по плана на новообразуваните имоти на с. Вонеща вода, община Велико Търново, с площ 0,520 дка, VІІІ категория, местност „Рашева лъка 5”, землище с. Вонеща вода, актуван с АОС №5686/19.06.2013 г.;

- овощни насаждения /нетерасирани/, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №523.4 по плана на новообразуваните имоти на с. Вонеща вода, община Велико Търново, с площ 0,769 дка, VІІІ категория, местност „Рашева лъка 5”, землище с. Вонеща вода, актуван с АОС №5683/19.06.2013 г.;

- овощни насаждения /нетерасирани/, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №520.31 по плана на новообразуваните имоти на с. Вонеща вода, община Велико Търново, с площ 1,038 дка, VІІІ категория, местност „Рашевски дол”, землище с. Вонеща вода, актуван с АОС №5685/19.06.2013 г.;

 

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за новообразуван поземлен имот №523.5 по ПНИ на землище с. Вонеща вода – в размер на 710 /седемстотин и десет/ лева;

- за новообразуван поземлен имот №523.4 по ПНИ на землище с. Вонеща вода – в размер на 1 050 /хиляда и петдесет/ лева;

- за новообразуван поземлен имот №520.31 по ПНИ на землище с. Вонеща вода – в размер на 1 410 /хиляда четиристотин и десет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ