Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 859

Решение № 859

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 859

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот с идентификатор №10447.16.216 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 2 799 кв.м., VІ категория, местност „Качица”, землище гр. Велико Търново, актуван с АОС №5681/12.06.2013 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот с идентификатор №10447.16.216 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 2 799 кв.м., VІ категория, местност „Качица”, землище гр. Велико Търново, актуван с АОС №5681/12.06.2013 г.;

 

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот с идентификатор №10447.16.216 по КККР на гр. Велико Търново – в размер на 55 465 /петдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и пет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ