Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 860

Решение № 860

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка

 

РЕШЕНИЕ № 860

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет утвърждава актуализирана начална тръжна цена, равна на експертната оценка, определена от оценител на имоти, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ІІ-464 от строителен квартал 7 по РП на с. Пушево, община Велико Търново, с площ от 728 кв.м., актуван с АОС №3100/04.01.2006 г. – в размер на 6 700 /шест хиляди и седемстотин/ лева.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ