Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 861

Решение № 861

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 861

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 80 /осемдесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5629/19.04.2013 г., представляващо 80/840 идеални части от урегулиран поземлен имот ІІ-2 /две римско за имот две/, застроен и незастроен, целият с площ от 840 /осемстотин и четиридесет/ кв.м., от строителен квартал 4 /четири/ по плана на с. Велчево, останалата част от който е собственост на Кинка Николова Атанасова с постоянен адрес гр. Килифарево, община Велико Търново, ул. „Иван Вазов” №11.

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от урегулиран поземлен имот ІІ-2 от кв.4 по плана на с. Велчево, с площ от 80 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 400 /четиристотин/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Кинка Николова Атанасова с постоянен адрес гр. Килифарево, община Велико Търново, ул. „Иван Вазов” №11.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ