Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 862

Решение № 862

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 862

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 272 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5687/19.06.2013 г., представляващо 272/872 идеални части от поземлен имот №151.1 по план на новообразуваните имоти на землище с. Плаково, местност „Вълканчеви върби”, територия по §4 от ЗСПЗЗ, останалата част от който е собственост на „НЮ ДЕРИ” ООД със седалище и адрес на управление с. Плаково, община Велико Търново, ЕИК 104612483, представлявано от управителя си Сюзан Астли.

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от поземлен имот №151.1 по план на новообразуваните имоти на землище с. Плаково, територия по §4 от ЗСПЗЗ, с площ от 272 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 545 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на „НЮ ДЕРИ” ООД със седалище и адрес на управление с. Плаково, община Велико Търново, ЕИК 104612483, представлявано от управителя си Сюзан Астли.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ