Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 864

Решение № 864

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 864

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.73 ал.1 т.2, чл.75 ал.2 т.3 от ЗГ и чл. 25 ал.1, чл.25 ал.3 т.1 и чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „СМЕТКА 101” ЕООД с адрес гр. София, „Обеля 2”, блок 277, за промяна предназначението на части от имоти публична и частна общинска собственост, както следва:

- имот №000149, с НТП: пасища, мери, местност „Калакоча”, землище гр. Килифарево, община Велико Търново, за трасе на ВиК захранване – разстояние 47,90 м., засегната площ - 234 кв.м.;

- имот №000150, с НТП: гори и храсти в земеделски земи, местност „Калакоча”, землище гр. Килифарево, община Велико Търново, за трасе на ВиК захранване – разстояние 88,36 м., засегната площ - 427 кв.м.;

- имот №001187, с НТП: гробищен парк, местност „Калакоча”, землище гр. Килифарево, община Велико Търново, за трасе на ВиК захранване – разстояние 9,71 м., засегната площ - 79 кв.м.;

- имот №001192, с НТП: за местен път, местност „Калакоча”, землище гр. Килифарево, община Велико Търново, за трасе на ВиК захранване – разстояние 19,08 м., засегната площ - 87 кв.м.;

- имот №001200, с НТП: дере, местност „Беглишки хармани”, землище гр. Килифарево, община Велико Търново, за трасе на ВиК захранване – разстояние 25,72 м., засегната площ - 210 кв.м.;

- имот №067003, с НТП: гори и храсти в земеделски земи, местност „Мочура”, землище гр. Килифарево, община Велико Търново, за трасе на ВиК захранване – разстояние 215,97 м., засегната площ – 1 324 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №068010, местност „Мочура” в землището на гр. Килифарево относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „смесена обслужваща зона” – Логистичен център; ПУП - парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – трасета на външно водозахранване и външно електрозахранване на обект в ПИ №068010, план-схеми за ЕЛ и новопредвиден трафопост 20/0,4 кV, водоснабдяване и за комуникационно-транспортна мрежа към ПУП – план за застрояване. Проектът е разгледан и приет с решение №68 по протокол №8 от 03.07.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „СМЕТКА 101” ЕООД с адрес гр. София, „Обеля 2”, блок 277, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. „СМЕТКА 101” ЕООД с адрес гр. София, „Обеля 2”, блок 277, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ