Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 872

Решение № 872

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 872

 

І. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 11, ал.1 и 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с докладна записка вх. № 67-55/04.09.2013 год. от Директорите на ОУ „Христо Ботев” и ХГ „Св. св. Кирил и Методий” и предложение вх. № 67-516/26.08.2013 год. от Директора на ОУ „Христо Смирненски” с. Водолей, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от имоти публична общинска собственост, както следва:

1. Коридорна площ до 2,00 кв.м, намираща се в гр. Велико Търново, ОУ „Христо Ботев” и ХГ „Св. св. Кирил и Методий” за поставяне на автомат за топли напитки при начална тръжна месечна наемна цена 70,00 лв.

2. Ученически бюфет, намиращ в с. Водолей, ОУ „Христо Смирненски”, първи етаж, с обща площ 4,00 кв.м при начална тръжна месечна наемна цена 45,00 лв. и предназначение- ученически бюфет.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на посочените по-горе имоти, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ