Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 877

Решение № 877

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за поземлен имот №187001, местност «Солищата», землище на с.Въглевци относно промяна предназначението на имота за «рекреация – жилищни сгради за вилен отдих», парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – трасета на външно ел захранване и външен водопровод, план-схеми за електрозахранване и водопровод към ПУП

 

РЕШЕНИЕ № 877

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-12 от 27.06.2013г.,т.16, на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява:

- подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 187001, местност „Солищата”, землище на с.Въглевци относно промяна предназначението на имота за «рекреация – жилищни сгради за вилен отдих» – предвижда се свободно застрояване на жилищни сгради , при следните устройствени показатели: височина на застройката - 7м, плътност на застрояване –50%, коефициент на застрояване - Кинт –1, плътност на озеленяване -50%, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта;

- подробни устройствени планове – парцеларни планове за линейни обекти на техническата инфраструктура – трасета за външен водопровод и външно електрозахранване до ПИ № 187001, местност «Солищата», землище на с.Въглевци – трасетата се предвидени да преминат през ПИ № 000819;

- план - схеми за водопровод и електроснабдяване към ПУП – план за застрояване за поземлен имот № 187001, местност «Солищата», землище на с.Въглевци.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ