Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 878

Решение № 878

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ №091077, местност „Кълни дол” в землището на гр.Килифарево относно промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди – за «обществено обслужване» – изграждане на обект:» Снек-бар и паркинг за леки коли»; ПУП – парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – трасета за външно ел захранване и водоснабдяване; план-схеми за водоснабдяване, Ел и за комуникационно-транспортна мрежа към ПУП

 

РЕШЕНИЕ № 878

 

   На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-26 от 06.12.2012г.,т.8, на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява:

-  подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 091077, местност „Кълни дол” в землището на гр.Килифарево относно промяна предназначението на имота за «обществено обслужване» – предвижда се изграждане на обект: «Снек – бар и паркинг за леки коли», при следните устройствени показатели: височина на застройката до 10м, плътност на застрояване –30%, коефициент на застрояване - Кинт –0,8, необходима озеленена площ – 20%, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта;

-  подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура – трасе за външен ел кабел, захранващ обект в ПИ № 091077 – трасето на ел кабела преминава през ПИ № 001138- път ІІ клас, ПИ № 001190 - местен път, публична общинска собственост и достига до ПИ № 091077;

-  подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура – трасе за външен водопровод, захранващ обект в ПИ № 091077 – трасето на водопровода преминава през ПИ № 001190 и достига до ПИ № 091077;

-  план - схеми за водопровод, електроснабдяване и комуникационно-транспортната мрежа към ПУП.

   На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ