Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 879

Решение № 879

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 029057 , в землището на с. Големаните, местност „Иванчово”, Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 879

 

   На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 СС-1614 от 01.08.2013г. от Симеон Томов Славов, от гр. Велико Търново, ул.”П.Ю.Тодоров” № 10, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на:

- Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 029057, в землището на с.Големаните, местност „Иванчово”, начин на трайно ползване на имота – нива, категория на земята – четвърта, за определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване” с малка височина – 7,5 м;

- План-схеми за електроснабдяване и водоснабдяване за поземлен имот № 029057, землище на с.Големаните, местност „Иванчово”.

Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 029057, в землището на с.Големаните, местност „Иванчово” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване”.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ