Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 880

Решение № 880

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за съобщителна връзка-кабелно захранване за пренос на цифрови данни на Площадка №5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр.Велико Търново в землището на с.Шереметя, общ.Велико Търново и с.Драгижево, общ.Лясковец, за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи регионална система за управление на отпадъците.

 

РЕШЕНИЕ № 880

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и във връзка с чл.129, ал.3 ЗУТ Великотърновският общински съвет съгласува подробен устройствен план – парцеларен план / ПУП – ПП/ за съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос на цифрови данни на Площадка №5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр.Велико Търново в землището на с.Шереметя, общ.Велико Търново и с.Драгижево, общ.Лясковец, за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи регионална система за управление на отпадъците за частта от трасето попадащо на територията на община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ