Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 54 от 11.10.2013 г. Решение № 883

Решение № 883

Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общински съвет,

проведено на 11.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново”

 

РЕШЕНИЕ № 883

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, Договор BG161PO001/1.1-09/2010/033 по проект „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново”, явяващ се 1 022 840,72 лв. /един милион двадесет и две хиляди осемстотин и четиридесет лева и седемдесет и две стот./ със срок на валидност до 11 май 2014 год., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

Приложение: Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ