Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 54 от 11.10.2013 г. Решение № 884

Решение № 884

Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общински съвет,

проведено на 11.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 887 по Протокол № 50 от заседание на Общински съвет Велико Търново, проведено на 23.03.2006г.

 

РЕШЕНИЕ № 884

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.7 от ТЗ, чл.18, т.7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет отменя Решение № 887 взето по Протокол № 50 от заседание на Общински съвет Велико Търново, проведено на 23.03.2006г.

2. Великотърновски Общински съвет задължава:

2.1. Отдел „Управление на собствеността” при Община ВеликоТърново да приеме с приемно-предавателен протокол по т.1, поземлен имот с идентификатор 00583.501.310, находящ се в урбанизираната територия на с.Арбанаси, ул. „Свети Никола”, № 12 по ПУП-ПР на с.Арбанаси, представляващ УПИ VІІ от кв. 31 с отреждане „смесено предназначение”, с площ 1 121 кв.м., Акт № 5732/07.10.2013г. за частна общинска собственост, регистър 29, досие 5732, от „Царевград Търнов”ЕООД-гр.Велико Търново, ЕИК 104 593 509.

2.2. Отдел „Бюджет” при Община Велико Търново да отрази счетоводно записванията.

3. Възлага на Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД-гр.Велико Търново, ЕИК 104 593 509 да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

4. Задължава Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД-гр.Велико Търново, ЕИК 104 593 509 да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ