Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 54 от 11.10.2013 г. Решение № 885

Решение № 885

Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общински съвет,

проведено на 11.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищeн имот, находящ се в с. Арбанаси - собственост на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 885

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1. Включва в годишния план за приватизация за 2013 г. и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ : „Поземлен имот с идентификатор 00583.501.310 по КККР на с.Арбанаси , заедно с построени в този имот сгради ” - собственост на Община В. Търново.

 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с предмет имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

 

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ