Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 56-то заседание - 31.10.2013 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на петдесет и шесто заседание, което да се проведе на 31.10.2013 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка 2013/2014 г., Вх. № 2131/22.10.2013 г.

2. Информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 2121/21.10.2013 г.

3. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2013 и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 г., Вх. № 2102/14.10.2013 г.

4. Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2013 – 2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Вх. № 2091/09.10.2013 г.

5. Приемане и утвърждаване на промени в дизайна на талоните за платено паркиране, Вх. № 2105/14.10.2013 г.

6. Актуализация на Решение № 758/25.07.2013 г. на ВТОбС, във връзка с утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2013/2014 г., Вх. № 2097/11.10.2013 г.

7. Приемане на правила за определяне „Спортист на годината” в Община Велико Търново, Вх. № 2098/14.10.2013 г.

8. Удължаване срока на прилагане на разпоредбите на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Вх. № 2123/22.05.2013 г.

9. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в с. Дичин, Русаля и Никюп, Вх. № 2137/23.10.2013 г.

10. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в Западна промишлена зона и кв. „Чолаковци”, гр. В. Търново, Вх. № 2138/23.10.2013 г.

11. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти в с. Пчелище и Никюп, Вх. № 2139/23.10.2013 г.

12. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот в с. Арбанаси, Вх. № 2140/23.10.2013 г.

13. Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от Общински горски фонд за 2014 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ, Вх. № 2099/14.10.2013 г.

14. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Дебелец, Вх. № 2113/18.10.2013 г.

15. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Самоводене, Вх. № 2116/18.10.2013 г.

16. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 2124/22.10.2013 г.

17. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 2129/22.10.2013 г.

18. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 2114/18.10.2013 г.

19. Преобразуване на част от имот от публична в частна общинска собственост, Вх. № 2111/18.10.2013 г.

20. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 2125/22.10.2013 г.

21. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 2112/18.10.2013 г.

22. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Ресен, Вх. № 2109/18.10.2013 г.

23. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Миндя, Вх. № 2107/18.10.2013 г.

24. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Къпиново, Вх. № 2110/18.10.2013 г.

25. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 2126/22.10.2013 г.

26. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 2127/22.10.2013 г.

27. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 2118/18.10.2013 г.

28. Даване на разрешение за изработване проект за изменение на ПУП, с. Самоводене, Вх. № 2145/24.10.2013 г.

29. Одобряване на проект за ЧИ на ПУП, ж.к. „Бузлуджа”, гр. В. Търново, Вх. № 2130/22.10.2013 г.

30. Определяне на двама общински съветника за членове на комисията за присъждане на Академичната награда на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 2083/02.10.2013 г.

31. Определяне на представител на Община В. Търново в Областна комисия за изработване на областна здравна карта, Вх. № 2117/18.10.2013 г.

32. Доклад от г-жа Снежана Данева – Заместник –кмет „Икономическо развитие” за проведено извънредно Общо събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, Вх. № 2085/03.10.2013 г.

33. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.06.2013 г. – 30.09.2013 г. от Николай Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2089/08.10.2013 г.

34. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.07.2013 г. – 30.09.2013 г. от инж. Даниел Панов – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 2092/10.10.2013 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ