Начало Заседания Протоколи Протокол № 55 от 24.10.2013 г.

ПРОТОКОЛ № 55

 

от петдесет и петото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 24.10.2013 г. от 17.00 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 27 общински съветника. Отсъстват г-н Александър Чокойски, г-жа Петя Илиева, г-н Божидар Ангелов, г-н Стоян Витанов, г-н Любен Велчев, г-н Николай Георгиев, г-н Николай Николов, г-н Румен Димитров, г-н Мариян Кенаров и г-н Мирослав Маринов.

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа.

 

Г-н Ашиков даде думата на г-жа Десислава Йонкова – председател на ОИК, във връзка с встъпването в длъжност на нов общински съветник.

 

Г-жа ДЕСИСЛАВА ЙОНКОВА: Уважаеми дами и господа, от името на Общинската избирателна комисия – В. Търново, бих искала да ви запозная с Решение № 568 от 03.10.2013 г.

Вземането на решение беше вследствие постъпило заявление от г-жа Анета Кирилова Маноилова-Григорова, с което същата уведоми комисията, че по силата на проведено на предходния ден – а именно на 02.10.2031 г., извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” и взетите на същото решение, е избрана за заместник-председател на Съвета на директорите, като в тази връзка помоли пълномощията й като общински съветник да бъдат прекратени.

Извършена беше служебна проверка в Търговския регистър, установи се, че действително заявителката е избрана в управителния орган на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, като в тази връзка с оглед изричното й волеизявление, установеното по служебен ред, се взе Решение № 568 от 03.10.2013 г., по силата на което на основание чл. 30, ал. 4, т. 9 и ал. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 277, ал. 1 и чл. 33, ал.1, т. 18 от Изборния кодекс се прекратиха предсрочно пълномощията на общинския съветник Анета Кирилова Маноилова-Григорова и се обяви за избран общински съветник г-н Стефан Петров Антонов – т.е. следващият кандидат, издигнат от партия БСП.

 

Г-жа Йонкова връчи на г-н Антонов заявлението за избран общински съветник.

 

Г-н Стефан Антонов положи клетва като общински съветник.

 

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за изказвания по проекта за дневен ред.

1. Идентифициране и включване на допълнителни проекти извън определените зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони на гр. Велико Търново, Вх. № 2132/23.10.2013 г.

2. Определяне на разходи съгласно Решение № 799/04.09.2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2136/23.10.2013 г.

3. Допълване на основния състав на комисията, определена да проведе конкурс за възлагане на управлението на общинска лечебно заведение за болнична помощ - еднолично търговско дружество, Вх. № 2135/23.10.2013 г.

4. Промени в състава на Постоянните комисии на Великотърновски общински съвет.

 

Изказвания не бяха направени.

Дневният ред на заседанието беше подложен на гласуване и приет с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.  Идентифициране и включване на допълнителни проекти извън определените зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони на гр. Велико Търново, Вх. № 2132/23.10.2013 г.

2. Определяне на разходи съгласно Решение № 799/04.09.2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2136/23.10.2013 г.

3. Допълване на основния състав на комисията, определена да проведе конкурс за възлагане на управлението на общинска лечебно заведение за болнична помощ - еднолично търговско дружество, Вх. № 2135/23.10.2013 г.

4. Промени в състава на Постоянните комисии на Великотърновски общински съвет.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Идентифициране и включване на допълнителни проекти извън определените зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони на гр. Велико Търново, Вх. № 2132/23.10.2013 г.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Във връзка с това предложение, което е направено за допълнение като обхват и допълнение на трите зони, които сме разглеждали, когато разглеждахме изцяло Интегрирания план, бих искал да споделя няколко основни момента.

Първо, тази възможност е изключително добра и полезна за населените места извън общинския център, тъй като всички знаем, че нашите села не попадна в обхвата на т.нар. „селски райони” и в този период, който вече изтича, не можахме да се възползваме поради това нормативно ограничение на възможностите на оперативната програма. Същевременно изключително краткия срок от получаването на уведомлението до крайния момент за подаване на допълнителните проекти – 30 октомври, това са 20 календарни и 15 работни дни.

Ще посоча няколко основни момента и забележки, по които считам, че трябва да дискутираме.

Първо, в списъка с допълнителни обекти от тези 12 милиона над 5 милиона са за град В. Търново. Независимо че тези проекти, които са включени, са изключително важни за В. Търново, считам, че трябва да се даде възможност на по-голям брой населени места да се включат в тази допълнителна възможност.

Вторият основен момент – както е записано в Обяснителната записка - „Балансирано пространствено развитие на общината”: искам да кажа, че проектите териториално обхващат девет населени места при 36 на територията на общината, независимо че тези проекти, които са предложени, са в по-големите населени места.

Третият важен момент е, че тук виждаме проекти, за които е имало някаква готовност поне с идеен проект или с количествено-стойностна сметка. Това означава, че всички онези населени места, които не са имали готовност, са били лишени от възможността априори да кандидатстват.

В тази връзка срещата, която е проведена с кметовете на населени места на 11 октомври, с молба до 14 октомври те да предоставят своите проекти - това не е сериозно, това нещо не е работещо. Нещо повече - считам, че г-н Кметът е следвало да се разпореди и да състави една работна група от Общинска администрация, от всички отдели, които имат отношение към такъв вид проекти, от фаза „проектиране”, от фаза „остойностяване” и в рамките на тези 15 работни дена е можело да бъде предложено да бъдат включени проекти, които са с изключително голямо значение и за другите населени места. Това разбира се, вече е почти невъзможно, имайки предвид, че след по-малко от 4 дена трябва да бъдат входирани, но според мен това е показателно за липса на далновидност и най-вече на организационни умения и открояване на същественото от несъщественото, защото в момента онези населени места, които нямат възможност да включат такива проекти, се чувстват ощетени.

Другият въпрос е, че част от тези проекти, които касаят населените места, това са проекти, които отдавна са изработени и за които по една или друга причина досега не е намерено финансиране за тях. Т.е. това е нещо, което сега се явява повторен опит за реализация на вече отдавна подготвени и предвидени за реализация проекти. В тази връзка искам да заявя, че в никакъв случай не съм против включването на всички тези 19 обекта. Напротив – всички те са важни и значими за града и за общината, но заради този подход, който е бил възприет, лично аз ще се въздържа да подкрепя това предложение.

На последно място, но не и по значение, тъй като това допълнение към Интегрирания план касае конкретните обекти, нека да не забравяме, че имаше много забележки по отношение на несъвършенства и недостатъци в Интегрирания план. Този въпрос ние с колегите поставихме, когато се приемаше Интегрираният план ударно, но до този момент няма отстраняване и допълване на Интегрирания план като един стратегически документ, по който общината ще развива територията си през един дълъг период от време.

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Аз имах възможност вече да изразя вече своите съображения по отношение важността на този документ за бъдещето на общината за следващия програмен период. На първо място, нееднократно съм заявявал, че в един мандат има няколко знакови документа, които се приемат и приемането им следва да бъде удостоено задължително с присъствието на кмета на общината или на някой от заместник-кметовете. Съжалявам, че те днес не присъстват тук, тъй като считам, че Интегрираният план е именно този документ, върху който по много от проектите, които ще се реализират в общината и в град. В. Търново, ще дават мнение всички специалисти и разбира се администрацията на общината.

Вече имах възможност да изразя мнението си по отношение на притесненията, които имам и като общински съветник, и като гражданин, и като юрист по отношение гарантиране интересите на общината във връзка със заплащането на този Интегриран план с всички пороци, които бяха изброени в предходното обсъждане, затова няма да се повтарям в тази посока. Но ще припомня на всички колеги, че при предишното обсъждане на плана бяха направени предложения за допълването му от общински съветници. Г-н Николов, Петко Тюфекчиев направиха конкретни предложения, които не бяха приети и не бяха удостоени с внимание, а днес виждаме предложение за приемане предложения на кметовете на населени места, в което няма нищо лошо и много ми се иска днес да чуем становище от Общинска администрация за това взети ли са предвид тези предложения, които бяха направени от колегите. Знаете, ставаше въпрос за имотите около Хуманитарна гимназия, за няколко имота, свързани с църквите във В. Търново. Бих искал да разбера дали те са включени в Интегрирания план евентуално и ако не са включени, защо не са включени и как стана така, че изведнъж се оказа възможно включването на допълнителни обекти в Интегрирания план за обсъждане?

 

Г-н МАРИАН МАРИНОВ: Всички вие знаете проблемите, които имахме с изпълнителя на основната част от плана. Поради тази причина и поради факта, че ние едва преди ден получихме забележките, които бяха отправени към разработката от оценителната комисия, ние се обърнахме към различна структура за подготовката на това допълнение. Структурата, към която се обърнахме, е Националният център за териториално развитие. Това е юридическо лице, собственост на Министерството на регионалното развитие, което провежда урбанистичната политика и дава насоки за урбанистичната политика на Република България.

Допълването на обекти, което е дадено в това решение, предложено на Вашето внимание, е единствено за извън зоните, а не в зоните на Интегрирания план. В зоните на Интегрирания план до окончателното му приемане не може да внасяме никакви промени.

Въпросът, който зададохте: Защо не са включени културни обекти? Културна инфраструктура в този момент не е възможно да бъде включена, за съжаление. Възможни са основно образователна и социална инфраструктура.

Държа да подчертая, че на този етап, аз се надявам, че взаимоотношенията ни с разработчика на основната част от Интегрирания план са приключени.

Ние получихме материала преди ден. Подготвили сме го, а дали са отстранени забележките, ще каже Оценителната комисия, когато получим следващото писмо. Ние не можем да се произнесем по качеството на материала. Ние можем да се произнесем по формалната страна на нещата.

 

Г-жа МАРИЕЛА ЦОНЕВА: Бих искала да допълня, за да внеса яснота на колегите, които не са членове на двете комисии, които разгледаха предложението по същество. Указанията на главния директор на Главна дирекция „Програмиране и регионално развитие” и управляващ орган на оперативната програма са от 16 октомври и те касаят само два сектора – образование и социална инфраструктура.

Тази среща, която първоначално направихме с кметовете на кметства, които са избираеми, т.е. там, където е концентрирано по-голямото население извън В. Търново, беше с идеята и задължителното условие на програмата да финансира дейности там, където има по-голям брой население. Предложенията бяха направени от кметовете на кметства, 13 на брой. Ние сме ги обобщили и сме ги изпратили на Националния център за териториално развитие за сверка и адаптиране към указанията и методиката за изработване на интегрираните планове.

Положителното тук е, че все пак оперативната програма допусна обекти извън зоните за въздействие, но в териториалните граници на общината. Затова са включени обекти от самия град, които не попадаха в зоните, както е видно от справката и от списъка, като ресурса за финансирането им е до 20 % от ресурса, който е осигурен по приоритет 1 на програмата. Т.е. от това, което ние, общината, прогнозно можем да вземем, 20 % да отидат за населените места и за такива обекти извън зоните за въздействие. Това е императив, който ние сме длъжни да спазим - до 30 октомври да се вземе решение на Общинския съвет за приемане на проект за допълване на Интегрирания план и затова ви го представихме на Вашето внимание в този срок и в този му вид.

 

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Аз имам въпрос към Общинска администрация: Ако сега това го приемем и този човек не си отстрани недостатъците и не приемем Интегрирания план, какво правим? Зачитайки се в недостатъците, които управляващият орган е открил в т.нар. „Интегрирания план”, те едва ли не ни казват: „Направете си нов!”. Какво ще правим, ако не ги отстрани, защото той веднъж не ги отстрани?

 

Г-жа МАРИЕЛА ЦОНЕВА: Това, което ние трябва да направим като администрация, е до 30 октомври да внесем корекциите, които сме получили от изпълнителя на услугата по забележките по Интегрирания план в зоните (което не е предмет на тази точка, но отговарям на въпроса).

По принцип управляващият орган и оценителната комисия трябва да финализират оценките до края на годината. Ако има следващи писма за отстраняване на забележки, те са длъжни да ги отстранят, но в рамките на тази година. Ако това не се случи, това, което ние предприехме като администрация, е задържането на тези 35 %. Най-вероятно трябва да уведомим Управляващия орган какви мерки да вземем и дали е възможно удължаване на срока за представяне на такъв план, който да бъде приет от оценителната комисия, тъй като в момента тече втора схема за интегрирани планове – най-вероятно тези, които са най-неуспешните от първата вълна - да имат възможност да си направят така плановете, че да завършат с втората вълна планове на следващите бенефициенти по втората схема.

 

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Има два вида недостатъци. Едните, които Общинският съвет констатира и загубихме доста време да ги коригираме, и които изобщо не бяха взети под внимание. И втори - които самият управляващ орган констатира и които ако ги четете...

След като той веднъж не се е съобразил, ние сега да продължаваме да чакаме да се съобрази, на мен ми се струва безсмислено. Той не отрази промяната, за която Общинският съвет настоя. Пратихме го без тази промяна. Министерството си направи промените и той сега работи върху тях. Той никога няма да се върне върху нашите промени.

 

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз мислех, че първата серия на сагата „Интегриран план” е приключила, но май филмът има продължение. Аз няма да подкрепя това предложение по няколко причини. Отново сме свидетели как всичко се прави в последния момент. Не мога да приема, че сега ще трябва да гласуваме за няколко милиона, които сега даже не си спомням колко са, при условие че днес, в 10 часа съм получил този материал на имейла си. Не мога да гласувам и при условие, че в момента имаме само проекта за решение, без да имаме това, което всъщност трябва да гласуваме. Питам: Какво гласуваме в момента? Къде е написано на хартия? Да не говорим, че този проект за решение е сам по себе си несъстоятелен. Чета: „Приема проект на допълнение”. Значи документът е допълнение. Така ли се казва и къде е това допълнение? Приложение 1, 2 към проекта за решение? Дори и формалната страна на решението с неговите реквизити не е спазена и още повече че го нямаме на хартия. Какво гласуваме? Това, което е на имейла на моята поща? А ако си отворя пощата и имейлът е друг – стават такива неща, има хакери. Или сайтът на ВТОС е хакнат? Какво гласуваме в момента? Нещо виртуално, което е в сайта на ВТОС, но не е пред нас и трябва да сложим подписите си под това решение?

Да говорим по същество, по спомен. Предлага се да правим една детска градина в едно село, много близо до В. Търново, в което не знам колко деца има. Но аргументацията, пак по спомен, е, че в града има дефицит на места в детските градини. Ще караме хората от Картала и от Чолаковци да ходят там ли? Защото ще направим една приказна детска градина – пак по спомен, за едни някъде около 300 000 лв. Хубаво, взели сме ги по проект, това е добре, но каква е ползата от това нещо? Още много въпроси може да се зададат.

Аз искам да разисквам с хората, които стоят пред нас, искам да дискутираме това с кмет, със заместник-кмет – хора, които определят политиката на общината. В момента сме изправени пред стената на отговорността: „или гласувате, или губим едни пари!”. Защото една фирма, която не знам как е взела този проект, не си е свършила работата по никакъв начин?

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Специално за детските градини има подусловие: „Ако има деца”.

 

Предложението по т. 1 беше поставено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова – въздържал се, Лидия Прокопова - въздържал се, Николай Илчев - въздържал се, Драгош Методиев – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Валентин Ламбев - въздържал се, Желка Денева - въздържал се, Стефан Антонов - въздържал се, Милен Михов – против, Йордан Грозданов - въздържал се, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – въздържал се, Камен Алексиев – за.

Предложението беше отхвърлено с 16 „за”, 1 „против”, 10 „въздържал се”.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на разходи съгласно Решение № 799/04.09.2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2136/23.10.2013 г.

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Приветствам това решение. Знаете, че преди време с наше гласуване бяхме определили сума от 35 000 лв., с която да подпомогнем новосформирания общински ФК „Етър В. Търново” и нещата, които са изброени тук, съответните пера, по които ще бъдат разходвани тези средства се припокриват едно към едно с клубовете, които по същите пера си отчитат разходно-оправдателните документи.

Към гореизложените точки искам да добавим още една точка, а именно: „Средства, които са предвидени за охрана на футболните мачове”. Знаете, имаме много добронамерена, но все пак луда агитка, която прави доста поразии понякога, както на нашите мачове, така и при гостуванията. Футболният клуб е наел частна охранителна фирма, на която се плаща за охрана на футболните мачове отделно от полицията – двамата полицаи, които по наредбите на Футболния съюз са длъжни да бъдат там. Затова предлагам да се добави: „Охрана на футболните мачове”.

 

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз ще направя едно предложение и се надям г-н Нанков да се съгласи с него. Ако четем решението, както е написано, малко трудно ще го свържем във връзка с кое решение е и за какво става дума. Затова правя едно редакционно предложение, което да звучи така: „Решение: Допълва Решение № 798 и 799 от 04.09.2013 г. на ВТОС с текста: „Да бъдат признати разходи за възстановяване …”. Защото самото решение, така прочетено, за кого да се отнася – за „Етър”, за хандбала? Затова искам да бъде посочено кое решение допълваме, с какъв текст. Като точка последна от решението. Така мисля, че това решение ще стане пунктуално.

 

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: В самото предложение са цитирани тези наши решения.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: В мотивите го има, но в самото решение е необходимо да се запише, защото иначе става неясно. Всички знаем за какво става дума, но когато финансистите дойдат и кажат: „Въз основа на това сте признали фактури”, ще надчетат кмета, примерно, защото в решението не става ясно за кого се отнася.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Двете предложения ще бъдат подложени на гласуване отделно.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Алексиев: „Да се отделят средства за охрана”.

 

Предложението на г-н Алексиев беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Михов. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Цялото предложение по т. 2, заедно с гласуваните допълнения, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Иван Александров - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 886

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет допълва Решения № № 798 и 799 от 04.09.2013 г. както следва:

 

Да бъдат признавани разходи за възстановяване:

 • дадена храна на спортисти  (без алкохол, без разходи за коктейли)
 • съдийски такси
 • наеми за спортно съоръжение, ползвано за състезанието или тренировъчния лагер
 • спортна екипировка, спортни уреди, спортни пособия
 • материални награди (купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка)
 • нощувки и дневни във връзка със състезанието или тренировъчния лагер /във фактурата да бъде изписан броят на нощувките, броят на състезателите и единична цена на нощувка/.
 • витамини и възстановителни средства, придружени от декларация от съответния спортен клуб за допустимостта им от Антидопинговата комисия
 • разходи за картотекиране на спортисти
 • такси за участие в първенство
 • членски внос към федерация
 • охрана на футболните срещи

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълване на основния състав на комисията, определена да проведе конкурс за възлагане на управлението на общинска лечебно заведение за болнична помощ - еднолично търговско дружество, Вх. № 2135/23.10.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението на ПК по ЗСД и ПК по ИВСПИЕСМВ за представител в комисията да бъде г-н Драгош Методиев беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 887

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5 от Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването и решение № 568 от 03.10.2013 г. на Общинска избирателна комисия Велико Търново, Великотърновски общински съвет допълва основния състав на комисията, определена с т. VI на Решение № 729/27.06.2013 г. на Великотърновски общински съвет за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Център за психично здраве – Велико Търново“ ЕООД, с нов представител, общински съветник Драгош Богданов Методиев.

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени в състава на Постоянните комисии на Великотърновски общински съвет.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 4 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Пламен Радонов - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 888

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 1, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинска администрация, Великотърновски общински съвет определя:

 

1. За член на ПК по здравеопазване и социални дейности – Стефан Петров Антонов;

 

2. За член на ПК по нормативно правна уредба и обществен ред – Стефан Петров Антонов;

 

3. За член на ПК по чл. 5, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – Стефан Петров Антонов;

 

Заседанието беше закрито в 18.00 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

ДИЛЯНА МИЛЕВА