Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 55 от 24.10.2013 г. Решение № 887

Решение № 887

Препис-извлечение от Протокол № 55

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Допълване на основният състав на комисията, определена да проведе конкурс за възлагане на управлението на общинско лечебно заведение за болнична помощ – еднолично търговско дружество

 

РЕШЕНИЕ № 887

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5 от Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването и решение № 568 от 03.10.2013 г. на Общинска избирателна комисия Велико Търново, Великотърновски общински съвет допълва основния състав на комисията, определена с т. VI на Решение № 729/27.06.2013 г. на Великотърновски общински съвет за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Център за психично здраве – Велико Търново“ ЕООД, с нов представител, общински съветник Драгош Богданов Методиев.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ