Начало Заседания Протоколи Протокол № 56 от 31.10.2013 г.

ПРОТОКОЛ № 56


     от петдесет и шестото заседание на Великотърновския общински съвет,

     проведено на 31.10.2013 г. от 09.15 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 36 общински съветника. Отсъства г-н Мариян Кенаров.

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа.

 

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за изказвания по проекта за дневен ред.

 

1. Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка 2013/2014 г., Вх. № 2131/22.10.2013 г.

2. Информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 2121/21.10.2013 г.

3. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2013 и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 г., Вх. № 2102/14.10.2013 г.

4. Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2013 – 2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Вх. № 2091/09.10.2013 г.

5. Приемане и утвърждаване на промени в дизайна на талоните за платено паркиране, Вх. № 2105/14.10.2013 г.

6. Актуализация на Решение № 758/25.07.2013 г. на ВТОбС, във връзка с утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2013/2014 г., Вх. № 2097/11.10.2013 г.

7. Приемане на правила за определяне „Спортист на годината” в Община Велико Търново, Вх. № 2098/14.10.2013 г.

8. Удължаване срока на прилагане на разпоредбите на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Вх. № 2123/22.05.2013 г.

9. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в с. Дичин, Русаля и Никюп, Вх. № 2137/23.10.2013 г.

10. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в Западна промишлена зона и кв. „Чолаковци”, гр. В. Търново, Вх. № 2138/23.10.2013 г.

11. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти в с. Пчелище и Никюп, Вх. № 2139/23.10.2013 г.

12. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот в с. Арбанаси, Вх. № 2140/23.10.2013 г.

13. Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от Общински горски фонд за 2014 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ, Вх. № 2099/14.10.2013 г.

14. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Дебелец, Вх. № 2113/18.10.2013 г.

15. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Самоводене, Вх. № 2116/18.10.2013 г.

16. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 2124/22.10.2013 г.

17. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 2129/22.10.2013 г.

18. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 2114/18.10.2013 г.

19. Преобразуване на част от имот от публична в частна общинска собственост, Вх. № 2111/18.10.2013 г.

20. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 2125/22.10.2013 г.

21. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 2112/18.10.2013 г.

22. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Ресен, Вх. № 2109/18.10.2013 г.

23. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Миндя, Вх. № 2107/18.10.2013 г.

24. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Къпиново, Вх. № 2110/18.10.2013 г.

25. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 2126/22.10.2013 г.

26. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 2127/22.10.2013 г.

27. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 2118/18.10.2013 г.

28. Даване на разрешение за изработване проект за изменение на ПУП, с. Самоводене, Вх. № 2145/24.10.2013 г.

29. Одобряване на проект за ЧИ на ПУП, ж.к. „Бузлуджа”, гр. В. Търново, Вх. № 2130/22.10.2013 г.

30. Определяне на двама общински съветника за членове на комисията за присъждане на Академичната награда на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 2083/02.10.2013 г.

31. Определяне на представител на Община В. Търново в Областна комисия за изработване на областна здравна карта, Вх. № 2117/18.10.2013 г.

32. Доклад от г-жа Снежана Данева – Заместник –кмет „Икономическо развитие” за проведено извънредно Общо събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, Вх. № 2085/03.10.2013 г.

33. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.06.2013 г. – 30.09.2013 г. от Николай Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2089/08.10.2013 г.

34. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.07.2013 г. – 30.09.2013 г. от инж. Даниел Панов – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 2092/10.10.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Дневният ред на заседанието беше подложен на гласуване и приет с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка 2013/2014 г., Вх. № 2131/22.10.2013 г.

2. Информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 2121/21.10.2013 г.

3. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2013 и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 г., Вх. № 2102/14.10.2013 г.

4. Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2013 – 2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Вх. № 2091/09.10.2013 г.

5. Приемане и утвърждаване на промени в дизайна на талоните за платено паркиране, Вх. № 2105/14.10.2013 г.

6. Актуализация на Решение № 758/25.07.2013 г. на ВТОбС, във връзка с утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2013/2014 г., Вх. № 2097/11.10.2013 г.

7. Приемане на правила за определяне „Спортист на годината” в Община Велико Търново, Вх. № 2098/14.10.2013 г.

8. Удължаване срока на прилагане на разпоредбите на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Вх. № 2123/22.05.2013 г.

9. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в с. Дичин, Русаля и Никюп, Вх. № 2137/23.10.2013 г.

10. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в Западна промишлена зона и кв. „Чолаковци”, гр. В. Търново, Вх. № 2138/23.10.2013 г.

11. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти в с. Пчелище и Никюп, Вх. № 2139/23.10.2013 г.

12. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот в с. Арбанаси, Вх. № 2140/23.10.2013 г.

13. Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от Общински горски фонд за 2014 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ, Вх. № 2099/14.10.2013 г.

14. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Дебелец, Вх. № 2113/18.10.2013 г.

15. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Самоводене, Вх. № 2116/18.10.2013 г.

16. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 2124/22.10.2013 г.

17. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 2129/22.10.2013 г.

18. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 2114/18.10.2013 г.

19. Преобразуване на част от имот от публична в частна общинска собственост, Вх. № 2111/18.10.2013 г.

20. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 2125/22.10.2013 г.

21. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 2112/18.10.2013 г.

22. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Ресен, Вх. № 2109/18.10.2013 г.

23. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Миндя, Вх. № 2107/18.10.2013 г.

24. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Къпиново, Вх. № 2110/18.10.2013 г.

25. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 2126/22.10.2013 г.

26. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 2127/22.10.2013 г.

27. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 2118/18.10.2013 г.

28. Даване на разрешение за изработване проект за изменение на ПУП, с. Самоводене, Вх. № 2145/24.10.2013 г.

29. Одобряване на проект за ЧИ на ПУП, ж.к. „Бузлуджа”, гр. В. Търново, Вх. № 2130/22.10.2013 г.

30. Определяне на двама общински съветника за членове на комисията за присъждане на Академичната награда на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 2083/02.10.2013 г.

31. Определяне на представител на Община В. Търново в Областна комисия за изработване на областна здравна карта, Вх. № 2117/18.10.2013 г.

32. Доклад от г-жа Снежана Данева – Заместник –кмет „Икономическо развитие” за проведено извънредно Общо събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, Вх. № 2085/03.10.2013 г.

33. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.06.2013 г. – 30.09.2013 г. от Николай Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2089/08.10.2013 г.

34. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.07.2013 г. – 30.09.2013 г. от инж. Даниел Панов – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 2092/10.10.2013 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка 2013/2014 г., Вх. № 2131/22.10.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 1 беше подложено на гласуване и прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 889

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Вилкотърновски общински съвет приема информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка 2013/2014 г.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 2121/21.10.2013 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Имал съм вече възможността пред вас да заявя позиция, че има неща в един мандат, които трябва да бъдат гледани по-обстойно. Този мандат вече преполови и е време да започнем да анализираме това, което се е случило за тези две години, включително и в детайли. С предложението за приемане на тази информация за изпълнение на проектите в община В. Търново, по които община В. Търново е бенефициент, направихме детайлен анализ. Част от него ние оповестихме публично на обществеността. Считам обаче, че анализът трябва да бъде детайлен и при приемането на една такава информация трябва много внимателно да се проследят част от процесите, които лично в мен предизвикват сериозна загриженост. Няма да влизам в детайлен анализ на всички проекти, по които е предоставена тази информация. Ще си позволя по няколко думи за няколко от проектите, за които вече сме разговаряли с вас и за които сме изразили своите притеснения.

На първо място аз не съм съгласен и не приемам начина, по който се предлага информацията за точка първа – по отношение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Не може толкова критикуван от целия Общински съвет анализ на Интегрирания план да бъде приеман като информация с едно простичко изречение - че този проект просто е приключил. Той е приключил, обаче стоят открити въпросите за парите, които община В. Търново ще похарчи за този изключително порочен и некачествено предаден проект. Към днешна дата все още стои във въздуха и няма отговор на въпроса каква ще бъде отговорността на изпълнителя. Опитахме се тук, няколко общински съветници, за моя радост от различни полюси на политическото пространство, обединени единствено от мисълта за това какво ще се случва във В. Търново за следващия програмен период, тъй като този документ е основополагащ за това; да поставим въпроса каква ще бъде отговорността на изпълнителя по този проект. Отговор към днешна дата няма. Много би ми се искало в този анализ и в тази информация да има повече детайли за това как е изпълнен проектът, на каква фаза е и най-вече по отношение на отговорностите в този класически и фрапиращ случай на некачествено изпълнена работа, възложена от община В. Търново. Такъв анализ няма.

Следващият момент, върху който ще си позволя да кажа няколко думи е т.нар. „воден проект”, по който ми беше отговорено в детайли на мое нарочно питане на предишната сесия. Според г-н Кмета и Общинска администрация проектът върви в срок, плащанията вървят в срок; всички строително-монтажни работи са изпълнени в срок. Аз обаче не считам, че това е така. Знаят ли общинските съветници например, че този проект, няколко стотин страници, е съгласуван за по-малко от 24 часа във ВиК? Знаят ли общинските съветници, че този проект е съгласуван по същия начин – прибързано и претупано, с енергоразпределителното дружество, което е лицензиант за територията на В. Търново. Знае ли Общинска администрация, че вследствие на проекта са налице десетки аварии по електроразпределителната мрежа на община В. Търново, респективно на град В. Търново вследствие на несъгласуване на проекта с находяща се електроразпределителна мрежа в община В. Търново. Има серия от документи, налице е кореспонденция между тези дружества и общината, за които към днешна дата няма нито дума. Въпреки това според информацията, която ни беше предоставена чрез мен на всички вас на предишната сесия, проектът върви по план, в график, с малко закъснение, но в срок и всичко ще бъде разплатено.

Аз мисля, че скриването на тези проблеми няма да олекоти или да измести центъра на отговорността на община В. Търново, което тя би понесла при евентуални претенции на експлотационните дружества вследствие на некачествено изпълнените работи по „водния проект”. Мисля, че ни чакат интересни теми за разговор в следващите няколко години именно по тази тема. Затова личното ми убеждение е, че този проект не е изпълнен качествено, а прибързано и последиците ще бъдат за гражданите на община В. Търново и ще ги плащаме ние.

Не искам да влизам в детайли за всичките проекти, защото много ми се иска да отворя и темата за старото военно училище и положената остаряла и морално, и физически инфраструктура като план – един проект, който е отречен изцяло от гилдията на архитектите и проектантите в региона. Защо и кому беше нужно да се полага тази инфраструктура? В това състояние ли ще остане старото военно училище? И т.н. - това са въпроси, по които ние ще разсъждаваме и в бъдеще и в този смисъл аз ще гласувам „против” приемането на тази информация.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Настоящата точка е много важна не само като отношение на ВТОС и работата на ОА и аз се радвам, че тази точка намери днес място в заседанието на ВТОС. Искам да споделя с вас неща, което ни притесняват като група и в никакъв случай не искаме да правим политически дивиденти или да търсим евтин популизъм, а точно обратното – заедно с всички колеги общински съветници, и най-вече с ОА, да сме наясно всички ние и чрез нас - гражданите на В. Търново, по какъв начин се усвояват евросредствата и по какъв начин се изразходват дофинансираните средства от бюджета на общината. Затова имам и съответните въпроси и съображения поради липса на такава информация или противоречива информация да бъдат разгледани по-обстойно. Най-малкото е, че и тази информация не можа да мине през ПК по ТСУ, която е водеща комисия. Може би част от въпросите биха се изчистили още по време на заседанията в комисиите и днес този материал да мине със съответните забележки и препоръки.

Ще позволите да споделя с няколко реда основните, принципни неща, заради които аз не бих приел тази информация в този й вид. Първото е поради липса на каквато и да е информация за проекти, които се изпълняват към днешна дата, а именно: Проект „За по-добър живот”, на стойност 189 229 лв., финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Вторият проект е проект „Подобряване прилагането на принципи на добро управление” на община В. Търново на стойност 79 519 лв. Това е така нареченият проект, по който ние трябва да разработим нашия план за развитие на общината за 2014-2020 г., който е много важен. Имаме деветмесечен срок, в който трябва да го приемем и оттук нататък ние трябва да работим по него, а ние нямаме никаква информация по него, въпреки че от 18 септември имаме разрешение от договарящия орган. Това е един от най-важните планове, който е свързан и с Интегрирания план и ако имаме желание онези 20 % да ги заложим за населените места извън В. Търново, да го направим сега.

Втората причина е: предоставената информация от Общинска администрация по останалите проекти, включени в отчета (не само в настоящия отчет) е непълна и не съответства на останалите данни за всеки от тях, съдържащи се в ИСУН – това е информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти. Не претендирам, че нещата са абсолютно некоректни и ненаправени, но нека всички тези неща да бъдат в синхрон, защото ние усвояваме евросредства. Нека бъдат изчистени всички тези неща – въпроси, допълнения и т.н., за да може да се продължи нататък през оставащите две години от мандата. Отчетът не дава никаква информация за качеството на вече приключили проекти в община В. Търново. При приключването на всеки един проект трябва да е налице ясна информация, която недвусмислено да покаже дали един проект е изпълнен съгласно предварително заложения бюджет и най-вече съобразно правилата на финансиращата програма. В случай, че по време на изпълнението на един проект или след неговото фактическо приключване е констатирана допълнителна финансова тежест за общината извън договореното финансиране, трябва да се отчетат всички причини и обстоятелства, довели до тази загуба.

Четвърто, липсата на конкретна финансова информация относно сключените договори по реализация на отделни проекти за всеки един проект. В отчета са посочени номера и имена на избраните изпълнители, но не и договорената цена. При изпълнение на всеки общински проект, финансиран с публични средства, включително и общински, трябва задължително да е известна предварително определената стойност за дадена проектна дейност по договор и съответна договорна крайна цена. Отчетът не дава информация кой носи пряката отговорност за реализацията на един проект и съответните дейности, включени в него. В отчета са посочени единствено номерата на договорите, но не и конкретни имена.

С оглед горепосочените аргументи отчетът следва да се преработи, като за всеки един проект поотделно да бъде предоставена конкретна актуална информация, която е: реално одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ съобразно подписания договор; предварително определената бюджетна стойност за всяка една проектна дейност и постигнатата цел на договора с изпълнител след провеждане на процедурата за възлагане; имената на физическите лица, участващи в екипите за управление на отделните проекти и съответните им стойности; размер на собствения принос на община В. Търново за всеки един проект; промени, настъпили в него след подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ и съответните причини, довели до тази корекция, ако има такава; стойност на финансовите санкции за всеки отделен проект и причините, довели до тях – където има такива; стойности на финансовите санкции, които община В. Търново е извършила спрямо съответните изпълнители на проектни дейности, както и причините за това; получените забележки и указания, които съответните управляващи органи са констатирали и представили на ОА за съответния проект.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Трябва да има критика в този Общински съвет, особено по темата, която днес ние разглеждаме - проектите, които би трябвало да донесат по-голяма радост, по-голямо самочувствие на В. Търново в различните области, в които тези проекти са били планирани, изпълняват се и ще се изпълняват в бъдеще. Аз бих се радвал много, ако вие приемете, че нашият Общински съвет, конструиран от различни политически партии, е като слънцето, което грее по всички кътчета във В. Търново; даже и в най-тъмните. Защото лекарите знаят, че голяма част от болките се лекуват, когато слънцето огрее над тях, а за да огрее нашето слънце, без някой да мисли, че аз искам да го поучавам или да ограничавам неговите демократични свободи за свободен изказ, всички аргументи и факти, които са под критика, трябва да бъдат съпроводени с някакви паралелни предложения в цифри. Даже ако отидем в исторически план - има някои колеги тук, които аз от позицията си на офицер ги наричам „стара служба”. Тези опитни колеги по някакъв начин, на определен етап от присъствието си тук са влияли върху приемането на определени проекти, поддържали са ги. Даже те от би трябвало да имат в своите файлове някакви паралелни отчети и бъдещи виждания за възможни грешки.

Хубаво би било в бъдеще, когато даден проект се сключва, да се дава някакъв възможен коефициент на гъвкавост, възможни икономии, които могат да се реализират от този проект, и възможни повече разходи. Защото така да се реализират от този проект и възможни повече разходи. Защото ако правиш един химически апарат, някаква друга машина или двигател, много е лесно да се проектират всички материали предварително, до последната стотинка, но когато се прави нещо с не особено нежен контакт с природните дадености (нямам предвид „синята скала”) ние трябва да имаме възможност за гъвкавост с някакви възможности разходи. Когато се правят някакви предложения и критики, трябва да има една таблица и да кажем: „Ето, това е хубаво, това би било хубаво”. Иначе медиите са тук. Хубавите ни два местни вестника утре ще бъдат пълни с някакви тлъсти буквички, казвайки какво ние сме направили или не сме направили. Но важното е за мен като човек, живеещ във В. Търново, не като общински съветник, по-голяма част от хората да се чувстват и живеят добре в този град.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Внимателно изслушах изказванията и на професор Харалампиев, и на нашите колеги Илчев и Тюфекчиев. Аз бих искал да се концентрирам и върху мотивите, с които Петко Тюфекчиев поиска отлагане приемането на информацията. Това е информация, не е решение. То не касае срокове и санкции, от които има негативни последици. Така или иначе, тази информация е налична, тя е текуща. Изключително важно е тази информация да бъде първо цялостно обхватна. Второ, всички факти, събития и последствия, които са настъпили във времето, да са общоизвестни на целия ОС, за да може по-обективно ние да имаме едно информирано мнение и да вземем едно информирано решение. В тази връзка от името на група БСП във ВТОС бих искал да предложа да отложим (не да не приемем) приемането на тази информация с оглед изчистването на пропуските и непълнотите в тази информация и на 14.11.2013 г. да проведем извънредна по своя характер, но много важна сесия, за да имаме един пълноценен диалог и една сериозна дискусия относно положителните моменти, допуснатите слабости по обективен и субективен характер и да вървим напред, търсейки варианти и механизми оттук нататък нещата да се случват по-професионално, без да има щета за общината. Правя официално предложение и ще го оформя и като решение.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Бях провокиран да се изкажа от определени изказвания, които се тиражират от няколко дена в общественото пространство и по този начин се опитва едва ли не да се облъчва обществеността, че това, което се случва в тази община, не е правилно. Това, което чух преди малко, беше демонстрирано като позиция на определен политически формат още при създаването на този Общински съвет. В повечето информацията, се изнася по такъв начин, по който говорещите искат да се чува според тяхната гледна точка. И аз мисля, че суверенът в тази община е определил кой да управлява в рамките на четири години. Да, вероятно сте и прави, никой не отрича, но аз питам пред всички: Защо проблемите, които маркирате в момента (да, има проблеми) са само периферните проблеми?. Защо никой от вас не говори за същинските, за тежките проблеми, които ги има вътре. Аз няма да ви ги кажа кои са, няма да ви ги поднасям наготово. Точно заради това аз изхождам от позицията, че болшинството от вас искат да трупат точки и правят политика. Да, г-н Ламбев е напълно прав. Нашето решение по никакъв начин няма да повлияе на вече реализирани и текущи проекти. Когато подкрепих предложението за искане на информацията, освен всичко това, което вие говорите, а вие в болшинството от изказванията си говорите за евросредства, вие говорите за финансиране, за начин, вие говорите само в една негативна сфера. Колеги, подкрепям г-н Ламбев - тази информация е за да разбере нашата общественост какво се случва в тази община. Съгласен съм, че трябва да бъдем максимално отговорни и критични за начина, по който се случва. Не може единствено и само да говорим само за пари. Те са част от проблема. Точно заради това, не давайки възможност на определени политически формати да правят политика по този начин, като засягат проблемите по периферията, аз няма да се съобразя с тяхното искане и ще подкрепя тази информация, защото тя е за великотърновци. Тя ни се подава, за да се информираме, а който иска да наложи, да промени, има механизми, инструменти, които са във вашите правомощия.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – кмет на община В. Търново: Категорично не съм съгласен с твърдението на общинските съветници от групата на БСП, че информацията, която сме подали, не е актуална. Не съм съгласен, защото и вчера слушах внимателно пресконференцията, която дадохте. Да, във вашето изказване, във вашата пресконференция има определен популизъм, има определени политически нотки.

Никога не съм си позволявал в залата на ВТОС да защитавам интересите на политическата партия, която ме е издигнала, но в момента си позволявам да защитя общинската администрация. Тази информация, която е подадена до вас, е систематизирана на базата на данните от Финансовата дирекция, от дирекция „Обществени поръчки”, от Дирекцията за управление на европейски проекти, така че никой от моите служители от Общинската администрация няма да подаде грешна информация.

Не знам колко от вас са участвали в работата по проекти, но аз мога да кажа, че съм участвал преди да стана кмет и съм защитавал и съм бил ръководител на проекти. Информацията, която вие искате в момента, на питане, това са минимум шест класьора. Това са изходни данни, които ние сме подали за информация. Няма как те да кореспондират с информацията, която вие ползвате от системата ИСУН, тъй като информацията, която ние ви даваме, е актуална, а там тя по-късно се актуализира от самата система. Има проекти, които не са влезли в системата ИСУН, но ние сме ги ви подали.

Аз съм съгласен, че общината носи отговорност за всеки един проект, за всички тези нередности, които имаме посочени от управляващите органи, но трябва да знаете, че в момента по всички тези становища, които са ни изпратени, или искане за неверифициране на частта за финанси към всеки един проект, ние оборваме всяко едно такова становище. На следващата сесия мога да ви дам такава информация колко средства, които управляващите органи са искали да не бъдат верифицирани, ние сме ги защитили и в момента са ни изплатени. Включително на някои проекти имаме платени повече пари, на базата на това, което ни е определено по проекта.

Един от най-сложните проекти за община В. Търново е проектът по ВиК. Има бивши служители в залата, които са общински съветници, които знаят и подробности по проектирането на самия проект на базата на плана от 2002 г. за старото военно училище. Те са запознати също и с договорите, които са подписани тогава. Аз не се оправдавам, че това ми е останало от предишното управление. Аз съм длъжен, след като на нас са ни отпуснати тези финансови средства по този проект, ние да ги защитим и всички средства, които са ни отпуснати, да бъдат верифицирани. Да, строителят има допуснати грешки, има изтървани срокове. Всичко това е записано в клаузи в договорите с фирмите. Има неустойки, има и други санкции. Има питане от управляващия орган за всяко едно нарушение, ако те смятат, че е такова. Нашата ОА е компетентна, имайки предвид и други общини, за да можем да се защитим срещу всички тези забележки, които сме получили. Там, където не са ни одобрени финансите, по някакъв начин има възможност да ни ги верифицират.

Действително, че старото военно училище, както каза и г-н Илчев, е един проект, който е много сложен. Сложен е поради простата причина, че когато е правен, този проект е правен на базата на плана от 2002 г. Имаме вече поредица от срещи с архитектурната гилдия от В. Търново, за да видим първо какво трябва да направим там, за да се случи, а не да оставим тези окопи, които, както всички казвате, ще бъдат впоследствие след завършването на водния цикъл.

Така че Общинската администрация е в час с всеки един проект и не търпя критики срещу ОА, защото един кмет трябва да има добра администрация, а моята администрация е показала, че е добра - не само със защитените проекти за нашата община, не само с изпълнението, а мисля, че Общинската администрация изпълнява и виждането на гражданите за развитието на нашия град. Така че тези критики за мен са неоснователни.

Информацията е от изходни данни и за всеки общински съветник, който иска допълнително информация, Дирекцията по евроинтеграция е отворена. Там има цял архив, където се пазят всички тези папки и класьори, но ние не можем тук да струпаме 30 или 50 папки, за да ви представим цялата информация. Затова са и комисиите. Аз мисля, че на самите комисии, вие можеше да ни поискате други данни, които вас ви вълнуват, по които нямате яснота, и щяхме да ви ги представим в срок. Така че не виждам някаква драма с информацията по европроектите. Това е текуща информация, която ние ви свеждаме. Ако има допълнителни питания, Администрацията е готова да отговаря на тях, включително и да ви предостави необходимите документи.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Един коментар от името на групата, тъй като беше споменато името на субекта БСП.

Относно администрацията. Неслучайно има проекти за 100 000 000 лв., тъй като Общинската администрация си е свършила работата и ако тя не работи като един общ смазан механизъм, ние няма сега да дискутираме този въпрос. Нека да не създаваме легенди и преднамерено отношение. Няма такова в групата на БСП спрямо Администрацията. Все пак и наследството беше добро, така че ние сме го оценили по достойнство.

Относно грешната информация. Информацията не е грешна, тя трябва да бъде допълнена. Не става въпрос дали папките са шест или 12. Ние имаме информацията. Въпросът е да бъде поднесена легитимно, уважително към органа на местно самоуправление, от достатъчно високо ниво.

Относно присъствието на комисиите. Присъствието на комисиите е задължително за общинските съветници и силно препоръчително за администрацията, включително политическия екип на администрацията, особено по важни въпроси. Това е азбучна истина.

Относно популизма. Ако има нещо популистично в нашата пресконференция, аз няма да се казвам Валентин Ламбев. Популизъм би било да извадим на шрайбпроектора четирите страници забележки относно Интегрирания план. Не сме го направили и никога няма да го направим. Всички плуваме в една лодка. Въпросът е да гребем в една и съща посока. И ако нашето искане за отлагане на информацията е правилно, то е правилно с оглед по-пълноценната работа и на ОА, и на ВТОС като орган, който трябва да взаимодейства, да подпомага и да коригира. Власт власт спира. Това принципът на демокрацията.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Вчера късно чух нещо, което ми дава повод да го кажа тук днес. Това е някаква стара мъдрост: че не е приятел този, който ти трие сълзите, а приятел е този, който не те разплаква. Г-н Панов, приемете нашето поведение като втория вариант. И към Общинска администрация: никога ОА не е била поставяна на остракизъм. Уважаеми колеги, уважаеми г-н Панов, ние по възможно най-мекия начин, без да споменаваме дори и цифри, представихме проблем. Румен Димитров го каза: „повърхностно”. А ако вземем да говорим с цифри? (Г-н Димитров, това е дискусия в групата, каквато Вие нямате и не правите сигурно.)

Точно това беше дискусията - с това, което ние искаме максимално обтекаемо да го направим, за да не предизвикваме фокуса: „Абе какво става във В. Търново?”. Именно това беше дискусията. И упреци, че ние сме популисти и т.н., това не е вярно. С най-голяма загриженост ние поставихме и поставяме и днес въпроса. Нека да се вземе инициативата и от други колеги, и от кмета и да каже: „Добре, искате го това; има съмнения”.

Има и още една притча. Получих я като късмет с кафето си. Там пишеше: „Ако ти духнат под опашката, не се стряскай, сметни го за попътен вятър”. Т.е. ако вие духнете под опашката на нашето предложение, попътният вятър накъде отива? Остават ли някакви съмнения? Абсолютно деликатно казахме, че може да е техническа грешка, може да е друго, ама да не е нещо друго! Какво повече искате от групата? Невероятно коректна група, и партия.

По този начин го приемете, г-н Панов. Силният съумява да отстъпва в определени моменти. Вие сте го показали. Обръщам се и към други колеги: Подкрепете това предложение! То няма да ни навреди, обратното - то ще изчисти въпросите. Не го правим, за да се каже: „БСП се организираха, провалиха сесията, провалиха точката или отложиха точката. Няма да се надхващаме на канадска борба.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Първо ще направя една реплика на г-н Панов, след това на г-н Ламбев и след това на г-н Витанов.

Уважаеми г-н Панов, казахте, че заварвате едно наследство. Така или иначе по презумпция аз съм част от това наследство и когато говорим по същество, аз задавам един риторичен въпрос, особено към групата, която толкова много демонстрира едва ли не уважение (в кавички) към Вас и мек тон към Вас. Казвам неслучайно „в кавички”, защото контекстът на цялата тази плеяда от изпълнения си има скрит замисъл. Мисля, че сериозно основание да коментирам част от реализирането на водния проект, конкретно старото военно училище, имам аз, защото аз бях първият, който се взриви, когато на вниманието на стария Общински съвет беше представена схемата как и по какъв начин ще се реализира този проект. Това ми дава основание да задам въпроса на групата на БСП: Защо тогава не застанаха твърдо до мен и не отстоявахме промените, които сега се говори, че искаме да бъдат факт? Това е само много малък акцент

Към г-н Ламбев. Прав сте, че власт власт спира, но говорим за еволюция в демокрацията и аз искам да има диалог между властите, а не да показваме, както каза Вашият колега от БСП, кой колко е як и кой с какви възможности е.

На коментара на г-н Витанов. Да, прав е, че нямам група, но се надявам гражданското общество в община В. Търново да узрее и в следващия мандат групата на гражданите да бъде по-голяма от групата на БСП.

 

От залата г-н Милен Михов възрази, че съгласно Правилника на ВТОС реплика се прави на едно изказване, а не на няколко изказвания.

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Миналата седмица, когато се провали на извънредната сесия и не можа да се приеме допълнението към Интегрирания план, се събрахме в стаята на председателя на ВТОС и си поговорихме една голяма група хора. Тогава аз приятелски казах на колегите от ГЕРБ, че трябва да осъзнаят, че в България от няколко месеца има нова политическа обстановка. Те трябва да започнат да се съобразяват с тази нова политическа обстановка. Силовото налагане на точки и на проекторешения започва да среща все по-голям отпор, както в останалите градове на България, така и в частност във В. Търново.

Какво се случва в последните няколко дена. На вчерашната пресконференция групата на БСП изнесе според мен смущаващи числа по проектите - доста разминавания, които ги няма в тази информация. За един проект 10 000, за друг – 20 000, 50 000 лв. Според техните изчисления разминаванията в числата отиват към 2 500 000 лв. Г-н Кметът каза, че това се дължи на закъснялата информация от управляващите органи. Къде е истината - надявам се, че всички ние ще искаме да я намерим, защото това разминаване касае много големи суми, които в един момент може да се наложи или общината да ги плаща, или на някого да му бъде потърсена отговорност.

Така че извън политиката, която правят големите партии – ГЕРБ и БСП, една срещу друга, според мен е нужно малко повече взаимодействие, търпимост, диалог и в крайна сметка да седнем и да видим кои числа са верни и кои не. Мисля, че Общинска администрация трябва да държи на това да изчисти ситуацията и с числа, факти и документи да докаже, че твърдението на БСП не е вярно. Ако пък твърдението на БСП, че има разминаване в числата, е вярно, да видим защо се е получило. Не искам да вземам страна, но ако Общинска администрация се окаже точна, ще помоля колегите от БСП да си посипят главата с пепел и да кажат, че са сбъркали или че може би умишлено са въвели в заблуждение обществото.

Призовавам да отложим точката, в най-близко време да седнат двете страни, да видим всички документи и в крайна сметка да разберем откъде се получава това разминаване в числата.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Не мислех да се изказвам, защото дебатите продължиха доста, но г-н Кметът реши, че трябва да засегне проблема с тежкото наследство, от което съм част и аз. Понеже той защити ревностно администрацията, аз ще защитя това, което беше преди това. Целият втори ред знае, включително и финансовата част, с какво оставихме общината и с колко договора за проекти. Ние също сме се борили с всеки един, който се опитва да ни наложи санкция. Писал съм понякога денонощно обяснения, за да не се стига до санкция за общината.

По точката. Ние също не сме против тази информация, но тя трябва да бъде по-обширна и да получи по-голямо обществено познание. Не само ВТОС трябва да я знае, а и хората в общината. Точно заради това мисля, че е дебатът, не за нещо друго. Тези цифри няма да се променят, но могат да бъда разширени, да се направят изводи. Аз от Петко Тюфекчиев разбрах, че има проект, който липсва в информацията. Каква информация приемаме тогава? Ако има един липсващ, значи не е пълна. Не сме против, но информацията трябва да е по-пълна и да я чуят всички хора.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Замириса вече на политика. От една–две сесии политиката започна да се връща в нашия Общински съвет, само че се връща по един много интересен начин според мен – как БСП чистосърдечно иска да помогне на ГЕРБ да управлява по-добре, в резултат на което например да спечелят втори мандат.

Аз бих поставил въпроса по малко по-друг начин. Ако ние искаме нещата в община В. Търново наистина да бъдат точни, гражданите да имат полза, на предната сесия направих едно предложение – че големите партии трябва да седнат и да започнат някакъв диалог, който да има сериозна перспектива и да разглеждат нещата в перспектива, а не в дадения момент едната да подлее вода на другата.

Днешният дебат основно се концентрира върху два въпроса. Изпълнимостта на тези проекти – в смисъл дали вървят в срок, ако има закъснение, има ли направени санкции. Това е първата част, заедно с информацията, подразбираща се за изпълнителите.

А втората част, която според мен е сериозна, дори по-сериозна, това е доколко са стигнали разплащанията и какви са поетите ангажименти от страна на общината и ВТОС и можем ли да изпълним тази част, която се финансира от ВТОС занапред, т.е. ще ни стигнат ли парите.

Дали е ИСУН, или друга система, за нас нашата администрация е тази, която трябва да ни даде тази информация. Аз по принцип бих подкрепил предложения отчет за изпълнение на проектите, но преди няколко месеца бях предложил от тази трибуна ежемесечно да имаме конкретна информация по тези две групи въпроси. Петко Тюфекчиев предложи този отчет да се прави на тримесечие, аз предложих на всеки месец. Не е трудно. Прави се една екселска таблица.

Аз ще подкрепя, ако управляващите не оттеглят това предложение за решение, но нека на следващата сесия или в удобен момент БСП, като основен опозиционен блок, да направи един списък с въпроси и да ги даде на администрацията, за да може на следващия отчет на европроектите на въпросите да се дадат отговори.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Репликата е по повод изказването на г-н Радонов. В политиката всичко е политика. В добрия и добронамерения смисъл на думата. Дали аз тук стоя и си бъркам в носа или говоря глупости, също е политика. Но по-важният въпрос е, че не БСП подкрепя ГЕРБ, а че БСП работи и подкрепя всичко, което е добро за общината, защото мандатите идват и си отиват, общината и хората в нея остават. Това е големият въпрос.

Вярно е, както каза и Камен Алексиев, че има променена политическа обстановка. Да, така е, но има и азбучни принципи в политиката. Противопоставянето не е полезно, не е градивно, ние предлагаме градивност. Друг е въпросът дали по този начин се схваща нашият позитивизъм и нашето желание за помощ и за подкрепа на общината. Не на кмета Даниел Панов или на ПП „Граждани за европейско развитие на България”. Там има непримиримост и тя ще остане, защото имаме сериозни принципни различия и няма плоскост, по която ние да се срещнем. Това мога да заявя и трябва да бъде ясно на всички.

 

Предложението на г-н Ламбев за отлагане на точка беше подложено на гласуване.

Предложението за отлагане беше отхвърлено с 14 „за”, 16 „против”, 5 „въздържал се”.

Предложението по т. 2 беше подложено на гласуване и прието с 21 „за”, 9 „против”, 5 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 890

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема информация за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Англичаните му казват на това „мистейк”. Лично за мен допуснахме грешка. Г-н Панов, и Вие допуснахте грешка, наложихте по някакъв начин мнозинство.

И отново се връщам на онова, което говорих за опашката. И сега вървете спрете сплетните, съмненията, интригите и всичко, което може да се формира около това понятие, че всичко е чисто. Сбъркахте колеги, сбъркахте г-н Панов. Затова гласувах „против”. Не че съм против информацията. Тя е такава, каквато е - числа. Какво искате сега, да ви залеем от питания ли? Хубаво, ще направим една сесия само от питания по всеки един проект, с подробности от големите папки. Е, и? Това ли трябваше да стане?

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ (отрицателен вот): Г-н Витанов в голяма степен каза част от моите съображения. Аз искам да поздравя първо г-н Кмета за начина, по който защити работата на администрацията. Така се прави. Това е достойно и така трябва да бъде.

Второ, никой по никакъв повод; аз поне не знам за такъв случай някой от групата на БСП да е коментирал работата на администрацията в отрицателен аспект. Никога не съм чувал такова нещо. Ние уважаваме труда на тези хора. Наясно сме с това колко тежко се работи по проекти. Уважаваме труда и този труд трябва да бъде ценен, но тогава, когато става въпрос за неща, които трябва да стават достояние за гражданите, тогава проявяваме загриженост. Приемете го така.

Напълно споделям доста от казаното от колегите, които говориха преди мен и казаха, че трябва да има повече информация. Това поискахме и ние – повече информация в извънредна сесия и наистина ще има много питания по всички проекти оттук нататък. Тази информация така или иначе не може да бъде скрита, тя ще стигне до гражданите на община В. Търново. Така ще разберат защо се наложи да се дадат още 300 000 лв. за стадиона поради некачествен проект; така ще разберат дали е потърсена отговорност на проектанта за това, че примерно е сгрешил проекта по линия на т.нар. „професионална отговорност”; така ще разберат защо се промени проектът за стадиона на Спортното училище и много други. Няма как да бъде скрита тази информация, но можеше да мине в един конструктивен тон в едно заседание на ВТОС. Но ще стане по друг начин и ние ще го направим.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ (отрицателен вот): Този въпрос се превърна в политически. Беше изцяло прагматично ориентиран, но щом искате да е политика, ще бъде политика по правилата на политиката.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2013 и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 г., Вх. № 2102/14.10.2013 г.

 

ПК по БФ и ПК по ИВСПИЕСМВ – с 6 гласа „за” и 1 „възд. се” предлагат да бъде извадена функция 7, инфраструктурни обекти 5206 „Изграждане на многофункционална зала в СОУ „Емилиян Станев”, касаещи отпускането на 402 378 лв. Общинска администрация да представи пълна информация относно Проектирането, заданието и изпълнението на обекта, ПК по УТТП – подкрепя предложението

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: В контекста на предишната точка: на страница 3 от документа пише: „Точка 4. Изменя приложение № 3 Б към Решение № … на ВТОС, както следва…” - тогава когато сме приели бюджета. Представителни разходи, Общи държавни служби”: било 60 000 лв. – става 80 000 лв. Вижте Обяснителната записка и ми намерете тези числа. Предоставям Ви я, г-н Ашиков. Ако ги намерите, си връщам думите, посипвам си главата с пепел. Ако не ги намерите обаче, недейте подкрепя това предложение.

Прави се една промяна. Всичките промени със стотинките се обясняват в записката, само че не се обяснява защо се прави тази промяна. Аз не казвам, че не трябва да се направи, сигурно има основания – посрещаме делегации и какво ли не правят и ОА, и ВТОС. Само че го няма като обяснение, затова казвам – в контекста на предишната точка.

Г-н МАРИЯН МАРИНОВ – директор на дирекция „Бюджет и финанси”: В обяснителната записка поясняваме цифрите, които няма как да бъдат пояснени в чисто цифровата част. В това, което Вие цитирахте, е ясно какво става. Тъй като са изчерпани представителните разходи на общината, се променя числото - от 60 000 лв. на 80 000 лв., без да се променя общият размер на тази функция. Ние затова не сме смятали за необходимо да бъде пояснено в текстовата част, която винаги даваме за пояснение на всяко число, за което виждате само: „Община В. Търново – минус 17 300, например. Тук ще намерите какво означават тези неща. Причината, поради която не сме го обяснявали в пояснението към промените, е, че това е абсолютно ясно.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Уважаеми г-н Маринов, това можете да го кажете, когато водите децата си на детска градина, но аз много сериозно поставям въпроса, още повече че представителните разходи са деликатна работа. Аз пак казвам: нормално е, идват делегации и всякакви събития стават. Пишете: „поради изчерпване от 60 000 става 80 000 лв”.

Както другите неща по предходната точка. Поради грешка на проектанта сме влезли в преразход еди-колко си, поради грешка на изпълнителя сме влезли в преразход еди-колко си, поради грешка не знам на кого общината трябва да плати еди-колко. Това кажете, това искаме.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще подкрепя тази точка, но искам да изразя своето несъгласие с част от информацията, която е налична в съдържанието на това предложение, а именно даването на едни 4000 лв. за един спортен клуб. Няма да навлизам в подробностите, но искам да припомня за пореден път, че ние губим по този начин баланса - баланса да бъдем морално отговорни към всички спортни клубове и да мерим с един аршин спрямо тях.

 

Г-н АШИКОВ направи проверка на кворума. Присъстваха 28 общински съветници:

Николай Ашиков, Тодор Тодоров, Александър Чокойски, Йорданка Стефанова, Деян Хаджийски, Петя Илиева, Тихомир Георгиев, Красимир Калчев, Божидар Ангелов, Николен Стойнов, Росен Иванов, Михаил Харалампиев, Лидия Прокопова, Петко Тюфекчиев, Валентин Ламбев, Стоян Витанов, Желка Денева, Стефан Антонов, Йордан Грозданов, Радка Крумова, Иван Александров, Любен Велчев, Николай Георгиев, Калина Широкова, Стефан Михайлов, Николай Николов, Румен Димитров, Мирослав Трифонов.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Аз бих искал да взема отношение като член на двете комисии – ПК по БФ и ПК по ИВСПИЕСМВ, които комисии се обединихме и направихме предложение да отпадне от функция 7, инфраструктурни обекти 5206. Имаше и още едно предложение от г-н Витанов. То беше да се изготви една хронологична справка от датата на обещаното като пари за тази многофункционална зала, през проектирането, като се мине през възлагането и през обективните или субективните причини, довели до исканото увеличение на финансирането на тази спортна зала, която е изключително важна и ние подкрепяме този проект, тъй като там утре нашите деца ще тренират, ще играят и ще се развиват, а няма да стоят в интернет клубовете. Но понеже не се сподели тук, бях длъжен от името на комисията да го изкоментирам.

Тук големият въпрос е в няколко посоки. Първата посока: Защо се налага това допълнително отпускане на средства?

Второ, чисто технологично, стигайки до това предложение, и в работните комисии, и на колегите общински съветници, следваше уважително, съвсем обективно да бъдат разказани евентуалните трудности и причини, довели до това искане за допълнително финансиране. Хора сме, бихме приели такъв подход, ако бъдем убедени, но априори да подкрепим едно такова предложение, без да сме запознати с подробностите, това е неуважение към всеки един от нас.

Следващият момент, ако пак силово бъде гласувано това предложение и тези пари бъдат отпуснати. Колеги, това са 400 000 лв. Наясно ли сме откъде ще ги вземем тези пари? Наясно ли сме, че ще ощетим някой друг - някое село, някоя друга функция от бюджета. В природата и при парите няма празно пространство. Ние трябва да вземем тези пари от някой друг, от някъде другаде.

Третият въпрос. Понеже бяхме обвинени в популизъм, бих искал да подскажа нещо, което нямаме интерес като политически субект да кажем, но ще го кажа от трибуната: включително, ако към нас имаше апел за помощ, можеше да се търси вариант и за национално дофинансиране на този обект.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз мисля, че това, което наблюдавате и се разгръща пред цялата великотърновска общественост, е направо скандално. Току-що вие чухте: ако някой на някого се бил помолил, великотърновци щели нещо да получат. Чухте ли какво за става дума и как някои хора искат да правят политика? Сега вече си отговарям на въпроса защо някой говори: „власт срещу власт застава”. Извинявайте, колеги, ние сме тук, за да сътворим блага. Г-н Ламбев, по предната точка Вие правилно сте запомнили всичко това, което аз говоря - че ние сме тук да творим, ние сме тук да решаваме проблеми, а не да извиваме ръце или както някои колеги говорят, че сме длъжни да се съобразяваме с управляващите в национален план. Откъде накъде нашата политика ще бъде зависима от националната към настоящия момент? Нима трябва да се въртим като фурнаджийски лопати спрямо националната политика или всички политически формати, които дойдат да управляват? И какво ще се случи тогава? Едно огромно нищо.

Когато се говори, че някои хора не искат да правят политика: към материалите са посочени становищата на двете ПК с една-единствена грешка - ние пропуснахме да упоменем срок. Признавам го публично. Няма решение за срок. Точно заради това хората, които ни помагат, са го записали вътре, в становището. И никой в момента едва ли ще гласува тези 400 000 лв., за които се говори близо пет минути преди малко.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Колегата Димитров може би не ме е разбрал. Извинявам се, ако не съм бил достатъчно изразителен! Поправка, ако ми разрешите. В предишното изказване казах, че сме в една лодка и да не я пълним с вода, а да гребем в една посока. Мисля, че то важи и в този случай и не съм променил мнението, което групата и партията има в тази посока. Така че нека да бъдем по-конструктивни и да не се вклиняваме във всяка дума от изказването на някой колега, защото очевидно сме интересен субект и сме предмет на обсъждане, включително и на днешната сесия, но все пак нека всеки да знае, че интересът е общ и политиката все пак има и рамки, от които не трябва да се излиза, има неписани правила, принципи и морал,

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Явно някои тенденциозно деформират обстоятелствата, които изнасят пред нас. Старите хора имаха една много хубава поговорка: Умряла циганката, която ги хвали и сами се хвалили. Нима ВТОС трябва да бъде единствено и само за пропаганда на конкретен политически формат. В тази връзка аз мисля, че хората трябва да ни приемат по решенията и по действията ни, а не само по голословните им коментари.

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Четох в една статия, че политиците и учителите влизат в роли – за един час на брой 39.

Думата „политика” произлиза от Аристотел и преведено означава „управление”. Политиката е управление - добро, лошо. Творенето на благата е част, и по-малко, от това управление.

Аз съм съветник от четири месеца и на мен ми е обидно за пореден път постоянно някой от трибуната да ни размахва пръст, да ни назидава и да влиза в различни роли. Ако някой си е сбъркал професията, там, на 200 метра е Драматично-музикалният театър.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Във връзка със спортната зала на СОУ „Емилиян Станев” държа да ви кажа, че там имаше изготвен проект, който беше на стойност 1 450 000 лв. във връзка с отпуснатите тогава средства на 10 общини. Сумите, които бяха отпуснати, бяха до милион, така че в този проект трябваше да се направят корекции.

Поканил съм автора на проекта – арх. Любомирски, за да обясни как трябваше да махнем някои от нещата в залата, за да може тази зала да се вмести в този проект.

В един момент обаче излизат форсмажорни обстоятелства, има и допълнителни неща, които задължително трябва да влязат в проекта и той трябва да се коригира. Ние сме пуснали писмо за допълнително финансиране на залата. Нашата зала е трета или четвърта, по която се работи в момента, а бяха 10 общини. При другите още не са проведени процедурите. Но за да продължи изграждането на залата, тези допълнителни неща, които са съгласувани и с „Инвестстрой”, трябва да влязат, да се направи допълнително договаряне; панелите, конструкцията, както и други технически неща, които са необходими. Трябва да продължат изграждането, за да продължи залата напред. Затова е сложено в графа „Други”, евентуално от други финансови източници към общината и други финансови средства, които допълнително ще дойдат, тогава да се разплаща с тези допълнителни средства. 1 040 000 лв. е сумата, която е отпусната за нашата зала и за всички останали 10 зали.

Това беше тогава решение на МС за 10 общини. Вариантът беше или да изтървем тези средства, ако не бяхме преработили проектите, или трябваше да преработим проектите, за да можем да усвоим тези средства.

Арх. ЛЮБОМИРСКИ: Г-н Панов е напълно прав, казвайки че тази зала, която беше в интерес на цялата великотърновска общественост, за нашите деца, за развитието на спорта и само може би той, аз и част от Администрацията знаем в каква форсмажорна ситуация бяхме поставени, тъй като беше нужно за една седмица от белия лист, от който започва творческия процес, в края на седмицата да бъде направен проект в техническа фаза, с който проект ние трябваше да стигнем до тези 1 000 000 лв., които бяха отпуснати от Министерския съвет. Аз тук мога да кажа, че благодарение на моя екип, на мен, на ОА за една седмица успяхме да достигнем и да спечелим тези пари, което означава, че всеки ден аз, с моя труд, съм докарвал по 170 000 лв. на ден на общината, работейки за достигането. Нося визуализация на сградата.

В края на седмицата в 11 часа аз предавам залата, в 13 часа тръгват проектите за София, защото в 16 часа те трябваше да бъдат одобрени в МС. От количествената сметка, която се направи, се установи, че сградата ще отиде към 1 400 000 лв. и за да спечелим тези пари, се наложи малко еквилибристика, намаляване на цените на материалите. Иначе от София казват: „Ние повече от милион няма да ви дадем. Решавайте!” В случая според мен се взе правилното решение да дойдат парите в общината, за да започне сградата и оттам нататък вече да се търсят собствени средства, дофинансиране помощи, дарения и т.н., за да се завърши целия обект.

Аз няма как да говоря политически, за мен единственият правилен говор е професионален. Бих казал, че проектирането на тази зала беше извънредно трудно. Бях притиснат отвсякъде – от регулация, от съществуващи сгради, от подпорна стена, от водопровод, а същевременно трябваше да отговарям на нормативи, при които да може да се използва залата за съответните спортове. Аз разказвам тази история, за може вие да разберете, че вариантът беше или тези пари - 1 000 000 лв., не пристигат в общината, ние нямаме зала и няма проблеми. За мен по-важният вариант, и по-правилната перспектива беше: да, имаме зала с проблеми, които продължаваме да решаваме. Всеки от вас се е сблъсквал в живота си със строителство и знае колко много неща неочаквани възникват в процеса на строителство и колко много неочаквани проблеми възникват при подземен кадастър и други неща.

Аз бих казал съвсем общо така: когато се започна строителство на сградата, изникнаха проблеми, които по никакъв начин не можеше да бъдат видени предварително и да бъдат предварително определени. Проблемите възникнаха по отношение на подпорната стена, която се оказа компрометирана, след като се започнаха изкопни работи край нея, и гледайки в перспектива, ние трябваше да решим дали да направим една нова подпорна стена, която примерно би струвала 30 000-40 000 лв. и сградата да има едно прекрасно бъдеще, или да направим сградата до компрометираната подпорна стена и след това цял живот да решаваме проблемите между сградата и подпорната стена. Затова се наложи препроектиране на нова подпорна стена, което се извърши безплатно от мен и от моя колектив. Направих и препроектиране на новата топла връзка. Обяснявам защо, защото знам, че има питане по този въпрос. Новата топла връзка решава отношението между училище „Емилиян Станев” и залата и тя се наложи поради съществуващата вентилационна система на басейна, който се намира в училището. Тази вентилационна система е твърде сложна и се оказа, че нейното махане, направянето на топла връзка и след това ново поставяне изисква много средства, които са повече отколкото да се препроектира една нова топла връзка с решение на директора на училището, с решение на Общинската администрация и затова аз направих безплатно нова топла връзка, която излиза вероятно два пъти по-евтино от старата, с което спестяваме пари на нашите данъкоплатци.

Третата част, която възникна като ново решение след разкопаването и започването на строителните работи, това е канализация за отвеждане на дъждовните води, която се оказа компрометирана, но това се вижда след разкопаването. Трябваше да се реши на място, законът позволява да правим изменения по време на строителството, възползвахме се от тази възможност, която ни дава законът по чл. 154, направихме изменения, но всички изменения са за добро за строителството на самата сграда.

Аз имам една идея, която ми хрумна снощи – не знам дали е правилна. Имаме възможност да разделим самата сграда за приемане на два етапа. Основен етап – самата голяма зала и втори етап - малката връзка, която включва подход, съблекални и за външни гости – когато идват отборите, да се събличат. Това би било решение за въвеждане в експлоатация на залата, която е към „Емилиян Станев”, защото в този случай топлата връзка ще даде възможност за използване на залата, използвайки тоалетните и съблекалните на училището. Това е една идея, която сме обсъдили с главния архитект, има възможност и ако вие вземете правилното решение и липсата на пари пречи на продължаване на строителството, аз мога да направя необходимото препроектиране, за да може тази част към залата да бъде във втори етап на приемане на експлоатацията.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Аз въпроси към арх. Любомирски няма да отправям, тъй като явно, че съобразно сроковете, които са му поставени, човекът е направил необходимото. Ще кажа това, което казах в комисиите, и ще го повторя и сега – че започна да става практика при определени средства, отпуснати в общинския бюджет, при една сума, с която ние сме запознати, започва строителството, минават месеци и се оказва, че трябва отнякъде да извадим пари. За стадиона - 270 000 лв., сега 400 000 лв. Моята прогноза е, че за стадиона, който се строи в двора на Спортното училище, след месеци ще ни кажат, че трябват още 500 000 лв. или 600 000 лв. Аз съм против тази практика - при започнато строителство в един момент да увеличаваме средствата с 300 000-400 000 лв. или с не знам колко хиляди лева. Тази практика трябва да се премахне и когато имаме определена сума в общинския бюджет, проектанти, изпълнители, строители да се съобразяват с нея. Защото през октомври месец ни се сервира, че трябва да намерим още 400 000 лв. Казва ни се: „ Ще се заложи в графа „Други извънбюджетни средства”, за следващия бюджет и т.н.”.

Хубаво е, че преди година и половина предишното управление на ГЕРБ отпусна за 10 общини по 1 000 000 лв. да си построят спортна зала. Това е решение на МС и всички общини бяха запознати с това. Ние правим проект за 1 450 000 лв. и оттам идва и голямото разминаване. После са направени корекции, смъкнато е малко от цената, но аз питам откъде ще намерим тези 400 000 лв. и необходимо ли е?

В Стара Загора са си свършили работата. Там са отпуснати още 400 000-500 000 лв. от общинския бюджет и залата вече е факт. Миналата седмица бившият министър-председател беше там и ряза лентата с кмета на Стара Загора.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз мисля, че двете комисии се обединихме относно информацията, която трябва да получим, за да можем да формираме становище, което да е в полза на общината и в конкретния случай мисля, че коментарът на г-н Любомирски беше излишен, защото ние няма как да коментираме фактите. И точно в този ред на мисли ние сме се обединили и сме поискали пълната информация, за да можем да застанем лице в лице и да коментираме едно към едно. Защото в момента той говори, а ние само слушаме. Разбира се, предполагам, че дори и за миг той не си е помислил, че ние трябва само да се съгласим. Това няма как да се случи.

В този ред на мисли в комисията също повдигнах въпроса, че съществува и друга допълнителна опция - ВТОС да направи запитване към съответните държавни институции дали биха могли да помогнат за дофинансирането. Кметът в момента потвърждава, че вече е изпратено такова писмо, така че обемът информация ще бъде пълен. Точно заради това казах, че изказването на г-н Любомирски в момента е излишно.

Г-н ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ: Наслушахме се на много приказки. Комисията си е свършила работата, извадила е това предложение. Чухме и г-н Любомирски, който много добре ни обясни, че има и друга опция. Моля ви, ако сте го слушали внимателно, да отреагираме както трябва. Нека да отложим тази промяна от 400 000 лв. и да дадем възможност на ОА за частично проектиране, с което да се намали сумата, да видим каква ще бъде сумата и тогава да го гласуваме. Да не политизираме нещата, нека да се възползваме от компетентните хора, да ни дадат възможност да приемем използването на тази зала. За мен залата е важно нещо и ние трябва да помогнем на ОА да усвои отпуснатите средства. Затова ще ви предложа да извадим точката, както е предложила комисията, и да дадем възможност на ОА да препроектира евентуално топлата връзка, да видим какви пари ще бъдат необходими тогава и да проверим, като почнем да гласуваме новия бюджет, какво можем да си позволим като средства.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Благодаря на ръководителя на групата на ГЕРБ, че конструктивно прави предложение, около което и комисията се обедини. Това, което Тихомир Георгиев предлага е добро, но трябва да се има предвид, че макар че парите ги няма, трябва да се възложи тази работа, защото тя вече е почнала. Така че без много голямо отлагане ние трябва да намерим решение на този въпрос. Може би най-късно на следващата сесия трябва да дискутираме този въпрос, защото и самият проект не трябва да спира. Същевременно не бива да има утежняващи обстоятелства нито за възложителя, нито за изпълнителите. Така че ние ще подкрепим това, което комисията е предложила, и то е в унисон с това, което предлага и ръководителя на групата на ГЕРБ.

Правя процедурно предложение да прекратим дебата и да гласуваме.

 

Предложението за прекратяване на дебата беше подложено на гласуване и прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

Предложението за решение по т. 3, заедно с предложението на ПК по ИВСПИЕСМВ и ПК по БФ, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 891

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година /Приложение №1/, както следва:

 

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

9 858

9 858

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

4 256

4 256

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

4 256

4 256

- прих.от наеми на земя, в т.ч.:

2406

5 599

5 599

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

5 599

5 599

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

3

3

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3

3

Общински такси

2700

963

963

За ползване на общежития и други по образованието

2708

963

963

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

963

963

Други неданъчни приходи

3600

2 352

2 352

- Други неданъчни приходи

3619

2 352

2 352

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2 352

2 352

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-150

-150

- Внесен ДДС

3701

-55

-55

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3701

-55

-55

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-95

-95

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-95

-95

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

13 023

13 023

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

13 023

13 023

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

266 540

266 540

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

265 635

265 635

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

77

77

- Община Велико Търново

265 558

265 558

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

7

7

-Дирекция "Култура и туризъм"

7

7

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

68

68

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

68

68

- прих.от лихви по срочни депозити

2409

830

830

- Община Велико Търново

830

830

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Други неданъчни приходи

3600

-93

-93

- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)

3601

-94

-94

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-94

-94

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

1

1

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1

1

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-84

-84

- Внесен ДДС (-)

3701

-77

-77

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3701

-77

-77

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-7

-7

-Дирекция "Култура и туризъм"

3702

-7

-7

Помощи за дарения и др.суми

4500

3 869

3 869

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

3 869

3 869

- Община Велико Търново

4501

3 769

3 769

-Дирекция "Култура и туризъм"

4501

100

100

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

270 232

270 232

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

270 232

270 232

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

64 408

64 408

получени трансфери /+/

6101

64 408

64 408

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

62 587

62 587

-Дирекция "Култура и туризъм"

6101

1 821

1 821

Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма

6400

2 500

2 500

получени трансфери /+/

6401

2 500

2 500

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6401

2 500

2 500

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

66 908

66 908

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

337 140

337 140

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

350 163

350 163

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 3 Образование

13 023 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

13 023 лв

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 383 лв

Център за социални услуги

-1 383 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

13 023 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

189 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

189 лв

2. Функция 3 Образование

107 016 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

44 520 лв

Дирекция "Образование и наука"

62 496 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

49 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

49 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

49 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

22 320 лв

Група 3 Култура

22 320 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

22 320 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

129 574 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-17 040 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-17 300 лв

Група кметства Килифарево

260 лв

2. Функция 3 Образование

14 541 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

14 541 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

70 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

70 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

70 лв

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

114 457 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

96 992 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

96 992 лв

Група 2 Опазване на околната среда

17 465 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

12 113 лв

Група кметства Килифарево

3 627 лв

Кметство Самоводене

1 725 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

42 054 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

41 987 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

37 987 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

4 000 лв

Група 3 Култура

67 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

67 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

Кметство Килифарево

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

53 484 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

53 484 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

53 484 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

207 566 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

337 140 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

350 163 лв

                                                                                                                                   

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

3. Променя Приложение 2 от Решение №797/04.09.2013 год., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

4. Изменя Приложение №3Б към Решение №561/07.02.2013 година на Великотърновски общински съвет, както следва:                                    

                                                                                                                                   

БИЛО:

1

Представителни разходи

60 000

Общи държавни служби

СТАВА:

1

Представителни разходи

80 000

Общи държавни служби

                

5. Допълва Приложение 13 от Решение №561/07.02.2013 година, както следва:

                                                                                                                                   

                 т.2 Други спортни дейности                                                        4 000 лв

                                                                                                                                   

                 2.7 СКХ "Етър - 64" Велико Търново                                          4 000 лв

 

В 11.00 часа беше обявена 10-минутна почивка.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2013 – 2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Вх. № 2091/09.10.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 4 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 892

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Решение на Министерски съвет №48/24.01.2013 година за бюджетната процедура за 2014 и писмо БЮ №4 от 02.09.2013 година на Министерство на финансите – Указания за подготовката на бюджетните прогнози на ПРБ за 2014 година и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2015 и 2016 година, Великотърновски общински съвет одобрява Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

 

Приложение: съгласно текста.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане и утвърждаване на промени в дизайна на талоните за платено паркиране, Вх. № 2105/14.10.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 5 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 893

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 11 от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа: чл. 99, ал. 3 от Закона за движение по пътищата и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет утвърждава промените в дизайна на талоните за паркиране съгласно Приложение №1 и Приложение № 2

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да подаде до Министъра на Финансите писмена заявка за отпечатване на ценни книжа, съгласно процедурата по чл. 11 от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа, както и да организира отпечатване на същите.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализация на Решение № 758/25.07.2013 г. на ВТОбС, във връзка с утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2013/2014 г., Вх. № 2097/11.10.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 6 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 894

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Наредба №7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детски градини и обслужващи звена от 29.12.2000 година, Великотърновски общински съвет:

 

1. Актуализира натуралните показатели по бюджета към функция „Образование” след приемане на Списък Образец №1 и №2 за учебната 2013/2014 година, както следва:

 

Дейности

Било

Става

А. Дейност „Общообразователни училища”

 

 

1. Брой ученици

6 780

6 657

2. Брой паралелки

317

313

 

 

 

Б. Дейност „Полудневна предучилища подготовка”

Било

Става

1. Брой деца

203

191

2. Брой паралелки

11

10

 

 

 

В. Дейност „Професионални гимназии” – ПГС „Кольо Фичето”

Било

Става

1. Брой ученици

16

13

2. Брой паралелки

1

без промяна

3.Брой паралелки задочно обучение

3

без промяна

4. Брой записани ученици задочно

56

73

Дейности

Било

Става

Г. Дейност „Общежития”

 

 

1.Брой ученици към Спортно училище–Велико Търново

36

50

2.Брой ученици към ПГС „К. Фичето”

60

без промяна

 

 

 

Д. Дейност „Предучилищно възпитание”

Било

Става

1. Брой групи-ЦДГ

82

без промяна

2. Брой яслени групи

3

без промяна

3. Брой деца

 

 

-от 3 до 4 год.

1276

1290

-на 5 год. в ЦДГ и ОДЗ

678

675

-на 6 год. в ЦДГ и ОДЗ

506

486

-в яслени групи

80

81

 

 

 

Е. Дейност „Спортни училища”

Било

Става

1. Брой ученици

148

143

2. Брой паралелки

7

без промяна

 

 

 

Ж. Дейност „ Извънучилищни дейности”

Било

Става

1. Брой ученици

 

580

2. Брой групи

 

54

 

2. Утвърждава маломерни паралелки съгласно разпоредбите на чл.11 ал. 1 т.2 и т.3 и чл.11а ал.1 на Наредба №7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детски градини и обслужващи звена в общинските училища за учебната 2013/2014 година, както следва:

 

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Общ брой ученици

КЛАС

БР.ПАРАЛЕЛКИ

БР.УЧЕНИЦИ В МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ

РАЗЛИКА ДО

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ

МИНИМУМ

по чл.11, ал.1 т.2 и т.3

по чл.11а, ал.1

ОУ "П.Р.Славейков" гр. Велико Търново

169

І

1 самостоятелна

14

 

2

ІІІ

1 самостоятелна

12

 

4

ІV

1 самостоятелна

10

 

6

VІІ

1 самостоятелна

14

 

4

VІІІ

1 самостоятелна

10

 

8

ОУ "Христо Ботев" гр. Велико Търново

124

І

1 самостоятелна

14

 

2

ІІІ

1 самостоятелна

14

 

2

ІV

1 самостоятелна

13

 

3

V

1 самостоятелна

11

 

7

1 самостоятелна

17

 

1

VІІ

1 самостоятелна

16

 

2

VІІІ

1 самостоятелна

16

 

2

ОУ "Васил Левски" с.Леденик

52

І-ІІІ

1 слята

4+10=14

 

2

ІІ-ІV

1 слята

3+7=10

 

6

V-VІІІ

1 слята

7+4=11

 

7

VІ-VІІ

1 слята

15+2=17

 

1

ОУ "П.Р.Славейков" с.Церова кория

60

І - III

1 слята

8+10=18

 

 

ІІ-ІV

1 слята

4+6=10

 

6

V

1 самостоятелна

10

 

8

VІ-VІІІ

1 слята

8+3=11

 

7

VІІ

1 самостоятелна

11

 

7

ОУ "Христо Смирненски" с. Самоводене

64

І-ІІ

1 слята

6+7=13

 

3

ІІІ

1 самостоятелна

11

 

5

ІV

1 самостоятелна

12

 

4

V-VІ

1 слята

5+12=17

 

1

VІІ-VІІІ

1 слята

8+3=11

 

7

ОУ "Христо Ботев" с.Ресен

102

І

1 самостоятелна

11

 

5

ІІІ

1 самостоятелна

10

 

6

ІV

1 самостоятелна

 10

 

6

V

1 самостоятелна

13

 

5

1 самостоятелна

16

 

2

VІІ

1 самостоятелна

15

 

3

VІІІ

1 самостоятелна

10

 

8

ОУ "Христо Смирненски" с.Водолей

86

І

1 самостоятелна

10

 

6

ІІ

1 самостоятелна

10 

 

6

ІІІ

1 самостоятелна

11

 

5

ІV

1 самостоятелна

10

 

6

V

1 самостоятелна

15

 

3

VІ-VІІІ

1 слята

9+10=19

 

 

VІІ

1 самостоятелна

11

 

7

ОУ "Св. Иван Рилски" с.Балван

54

І-ІV

1 слята

 

4+5=9 

7

ІІ-ІІІ

1 слята

3+8=11

 

5

V-VІ

1 слята

9+7=16

 

2

VІІ-VІІІ

1 слята

8+10=18

 

 

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Общ брой ученици

КЛАС

БР.ПАРАЛЕЛКИ

БР.УЧЕНИЦИ В МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ

РАЗЛИКА ДО

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ

МИНИМУМ

по чл.11, ал.1 т.2 и т.3

по чл.11а, ал.1

ОУ "Д-р Петър Берон" гр. Дебелец

200

VІІа

1 самостоятелна

16

 

2

VІІб

1 самостоятелна

16

 

2

VІІІ

1 самостоятелна

 

8

10

ОУ "Неофит Рилски" гр. Килифарево

124

V

1 самостоятелна

10

 

8

1 самостоятелна

14

 

4

VІІ

1 самостоятелна

14

 

4

VІІІ

1 самостоятелна

10

 

8

СОУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново

1114

XI б

1 самостоятелна

17

 

1

СОУ "Вела Благоева"                   гр. Велико Търново

592

1 самостоятелна

17

 

1

СОУ "Г.С.Раковски"               гр. Велико Търново

124

ІІІ

1 самостоятелна

10

 

6

ІV

1 самостоятелна

14

 

2

V

1 самостоятелна

11

 

7

Х

1 самостоятелна

14

 

4

ХІ

1 самостоятелна

17

 

1

ХГ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново

48

IX

1 самостоятелна

12

 

6

XII

1 самостоятелна

15

 

3

СОУ „Владимир Комаров” гр. Велико Търново

222

VІІ

1 самостоятелна

16

 

2

VІІІ

1 самостоятелна

15

 

3

Х

1 самостоятелна

16

 

2

ХІ

1 самостоятелна

16

 

2

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на правила за определяне „Спортист на годината” в Община Велико Търново, Вх. № 2098/14.10.2013 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Мисля, че моят прочит на това предложение не комуникира с очакванията, които вече се демонстрират. Прочитът ми е, че тези предложения са изключително субективни. Не приемам коментарите, че след като моята позиция е такава, аз не съм правил конкретни предложения, напротив, ако върнем назад във времето, преди 5-6 години, мисля, че първият, който говореше за правила при избора точно на спортист на годината, бях аз. Оттогава едва ли не до преди няколко години аз постоянно казвах какво и как трябваше да направим, за да можем да елиминираме субективния фактор при определяне на спортист на В. Търново, което според мен е изключително знаково. Точно заради това аз в никакъв случай не съм съгласен и няма да подкрепя това предложение.

Изразявам своето недоумение от начина, по който ни се предлага това предложение, от това да се направи стъкмистика, за да може да се избере по субективен начин спортист на годината.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: С настоящото решение се надявам да преодолеем един вакуум, който в десетгодишната си практика, когато съм бил в тази комисия и съм участвал в определянето на „спортист на годината”, винаги това определяне на спортист, на треньор на годината, както и петте юноши и девойки е довеждало до известно напрежение сред спортните среди. С това наше решение мисля, че ще обективизираме до крайност процеса, тъй като както знаете, имаме статут за наградата „студент на годината”, въведохме награда за учител и ученик на годината. Общината има награда, която дава за най-добрия курсант във Военното училище. С това наше решение ще преодолеем субективизма. Надявам се да го подкрепите.

Предполагам, че Румен Димитров ще направи реплика, но това, от което недоволства, е разликата от 10 % между олимпийските и неолимпийските спортове. В по-предишния мандат, през 2006 г. въведохме коефициент, който беше 1.00 за олимпийските и 0.67 за неолимпийските спортове. Вследствие на изразеното недоволство на неолимпийските спортове за твърде голямата разлика в точките, която се получаваше след крайното класиране, комисията, заедно със спортните експерти, решихме да доведем разликата едва до 10 %. Виждате, че се опитахме да преодолеем това. Надявам се през тази година, вследствие на това наше решение, което се надявам да подкрепите, да определим най-добрите спортисти, треньор на годината, както и юноши и девойки.

Колкото до субективизма, аз не мисля, че в която и да е анкета, няма субективизъм. Всеки има предпочитания към определен вид спорт или към определена спортна личност и когато се правят анкети за спортист на годината, за мъж на годината, за артист на годината и т.н. всеки дава своето мнение съобразно личните си качества и предпочитания, така че от субективизма няма как да избягаме.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Алексиев беше много точен като казва, че аз не съм съгласен, защото първият, който повдигна въпроса относно дискриминацията във формата на спортуващите или притеглянето кой спорт е олимпийски и кой не, бях аз. След това на един по-късен етап, по предложение на г-н Алексиев, осъзнавайки разминаването в определените позиции и съобразявайки се с общественото спортно мнение, беше направено предложение и тези разлики бяха минимизирани. Това безспорно е така.

На мен ми е неприятно от това, че дори самият г-н Алексиев потвърждава, че има субективен фактор. В такъв случай самото предложение не трябва да казва „приемане на правила”. Правилата се приемат, за да може да има регламент, който да се спазва при определени изисквания. Неслучайно говоря така, защото като човек, на когото отличията са повече, отколкото годините, имам право да говоря, че в конкретния случай се дискриминират определени спортове и се омаловажават труда и техните постижения – както на индивидуалните, така и на колективните спортове. А самата номинация е именно за техните постижения и аз мисля, че презумпцията да ги делим на „наши”, „ваши”, категорично дефинира в това предложение и ще се случи точно това. Камен Алексиев преди малко каза, че всеки има симпатии към някакъв вид спорт, но ако от този вид спорт няма съответните постижения, с които трябва да се окичи със „спортист на годината”, какво правим? Т.е. принизяваме всички, които са европейските, световните, национални, олимпийски шампиони и издигаме на база на тези правила именно този спортист или спорт, който ние харесваме. За какво говорим тогава? Ето ви фактите.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Считам, че емоционалната приповдигнатост на нашия високоуважаван във ВТОС колега Румен Димитров не се вписва в доброто желание на нашата комисия, свързана със спорта, младежта и туризма. Ние сме направили едно усъвършенстване на онова, което вие в годините сте приемали тук и да се твърди, че даваме предимство на нереализирали се олимпийски стремления или на световни стремления не е достатъчно основателно. Границата 10 % показва, че ние сме премислили да дадем възможност на всеки.

Ако ме питате за моето лично мнение, аз строго поддържам да бъдат давани повече средства от 10 % на онези, които биха влезли в големия олимпийски спорт. Няма значение дали индивидуален, или колективен. И за да не ви досаждам за това неравенство, което съществува сега от това, че съществуват някакви 10 %, искам нарочно да подразня съзнанието на всички, без изключение, в тази зала. То е свързано и със спорта. Един процент от човечеството контролира 48 % от световното богатство. Ако разделим на 7,3-7,4 милиардното неселение, във всеки един момент ще имаме около 51 000 долара във всяко джобче. Аз не съм измислил тези цифри. Те са на Кредит суис банк – швейцарската банка не бърка. Страхотно неравенство, а ние тук в спорта сме създали една уравниловка от 10 % и си създаваме такава загуба на минути, че даже и аз сега знам, че дотягам на тези, които са в залата. Аз не съм съгласен с Румен Димитров и го моля да приеме с човешко разбиране онова, което предлагат по-голямата част от членовете на нашата комисия.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Колега, аз не знам защо приемате моето изказване като емоционално или може би, за да влезете в синхрона на преждеговорившите по предните точки - че този ОС едва ли не трябва да представлява един аквариум и всички да бъдем рибки и да мълчим или тук трябва да се обичаме и харесваме, да казваме кой колко е красив и кой колко е блажен. Моите уважения, аз не съм тук затова и за разлика от вас, колега, аз ще говоря с факти, които показват как световни и вицеолимпийски шампиони не могат да станат спортист на годината. За каква справедливост говорите Вие?

 

Предложението по т. 7 беше подложено на гласуване и прието с 23 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 895

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема правила за определяне на „Спортист на годината“ в Община Велико Търново.

 

Приложение: Правила за определяне на „Спортист на годината“ в Община Велико Търново.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Аз никога не съм имал претенции за авторство, но виждате, че динамиката на нашето ежедневие доказва, че на един по-късен етап в повечето случаи аз почти винаги се оказвам прав. Надявам се спортната общественост на един по-късен етап да не създава поредното напрежение относно вашето решение.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване срока на прилагане на разпоредбите на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Вх. № 2123/22.05.2013 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Няма как да остана безучастен, тъй като това предложение е продължение на темата, когато говорим за транспорта в община В. Търново и когато говорим за вземането на решенията и когато говорим за един определено субективен фактор, мисля, че нещата имат своята последователност и порочност. Защо? Защото в миналия Общински съвет аз многократно съм сезирал за проблемите, които са свързани със самата процедура, чисто юридически. Тогава нямаше разбиране от колегите ми, но за мое най-голямо удоволствие два пъти върховната институция се изказваше, че аз съм прав, защото техните мотиви стъпваха единствено и само върху коментарите, които аз съм възпроизвеждал, и по време на комисията, и от тази трибуна. Така че единственото, за което мога да апелирам, е да вземем разумно решение, защото има порок. Аз няма да ви го кажа кой е, вие трябва да сте си го открили сами. Има порок в предложението, когато се говори за транспортните процедури и аз ви заявявам, че ако отново има несъгласни, както при миналите предложения, които вие подкрепихте и не се съобразихте с моите коментари, както и сега; ако има несъгласни, отново те имат брилянтни условия да жалят. И повярвайте ми – ще спечелят отново.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Когато заседавахме Румен Димитров винаги казва: „Аз не знам как е, ама не е тъй”. Вие грешите и ще ви кажа после къде сте сгрешили. Мисля, че нашата работа в комисиите е да даваме конкретни предложения, ако има нещо, което не пасва на нашите политически, административни и други изисквания, да направим корекции, за да може тези решения, които вземаме, да имат по-добро приложение в практиката и в живота и в сферите, за които се отнасят. По предишното предложение Румен беше поканен в комисия, говорихме, пет-шест човека го убеждавахме, но не можахме да го убедим. Както виждам, и 23 човека бяхме на едно мнение, само той не беше.

В годините назад, когато бях млад съдия, като всеки млад съдия и млад човек, винаги човек е допускал грешки и тогава в началото съм имал грешки, които старите съдии, състезатели, треньори, публика са ми казвали, че в тази ситуация е трябвало да свиря дузпа. Аз тогава казвах, че съм прав, само че след време започнах да си променям мнението и когато двама-трима ми казват, че греша, започвам да се замислям, а когато 23-ма ми казват, че греша, сигурно греша. Само че Румен и 36 да му кажем, че греши, няма да можем да го убедим.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Много съм благодарен, че г-н Алексиев ми хвърля така топките и по този начин имам възможност да презентирам всичко, което се случва. Извинявайте, колега, доста дълъг период от работата ми като общественик аз се чувствах едва ли не като работещото муле. Омръзна ми да върша работата на по-голямата част, които даже не знаят материала, за който те гласуват. Извинявайте, за какво говорим тогава? Какво правят тук?

Да, прав сте, наистина знам, но аз не си мълчах в комисията, аз съм говорил години наред по темата „спортист на годината” и проблемът е, че с Вашия коментар в момента Вие търсите някакво лично обяснение и едва ли не оправдание защо не сте го направили така, както го искат всички спортисти, а така, както го искат определен кръг лица, за да може, влизайки в комисиите, да влияят на хода на решенията. Затова говоря за субективен фактор и обстоятелства.

 

Г-н Ашиков съобщи, че г-н Александър Нанков е напуснал залата и няма да участва в гласуването по тази точка поради конфликт на интереси.

Предложението по т. 8 беше подложено на гласуване. Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 896

 

1. На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.16 д от Наредба № 2/15.03.2002г. на МТС и писмо изх.№ ОА04-3146/21.10.2013 г. на Областен Управител на област Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде удължен срока за прилагане на разпоредбата на чл.16 д от Наредба № 2/15.03.20002г. на МТС за прилагане на спешна мярка по реда на чл.5, пар.5 от Регламент (ЕО)/1370/2007, чрез пряко възлагане, относно автобусни линии Пловдив-В.Търново № 4101,Велико Търново-Плевен № 4201 и В.Търново-Стара Загора № 4201 до приключване на процедурата по възлагане на превоза за срок не по дълъг от дванадесет месеца, считано от датите на изтичане на срока на изпълнение на горепосочените договори за възлагане на линиите от Кмета на Община В.Търново.

 

2. Възлага на Кмета на Община В.Търново да извърши необходимите административни действия, свързани с прилагането на чл.16д от Наредба №2/15.03.2002г.на МТС.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в с. Дичин, Русаля и Никюп, Вх. № 2137/23.10.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметските наместници на селата Дичин, Русаля и Никюп присъстват в залата и подкрепят становището си.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 897

 

На основание чл. 3, ал.3, т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 1237/25.01.2007 г., 459/22.01.2009 г. ,1185/20.01.2011 г. и 160/29.03.2012 г. г. на Общински съвет-В. Търново, Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 40 (четиридесет) на сто приетите с решение № 160/29.03.2012 година на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:

а) за „УПИ І от кв. 40 по плана на с.Никюп, ,целият с площ 1900 кв.м.,заедно с построена в него сграда (бивша мандра) със ЗП 258 кв.м.” - 4 968 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

б) за „ УПИ І от кв. 54 по плана на с.Дичин с площ 8 845 кв.м., заедно с построена в него двуетажна сграда (бивше училище) с РЗП 846 кв.м. и едноетажна сграда (пристройка) със ЗП 34 кв.м.”– 39 360 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС ;

в)за ”УПИ І от кв. 30 по плана на с.Русаля ,целият с площ 6 450 кв.м., заедно с построени в него eдноетажна сграда (бивше училище) с РЗП 586 кв.м. и едноетажна сграда (пристройка) със ЗП 34 кв.м.” - 21 240 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС .

Сделките се облагат частично с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване и стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1,буква „а” - 450 лева ; за имота по т.1, буква „б” – 3 900 лева ; за имота по т.1,буква „в” – 2 100 лева .

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-ят ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга- стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1,буква „а” – 1 490 лева; за имота по т.1 ,буква „б” – 11 800 лева, за имота по т.1,буква „в” – 6 300 лева.

Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF - до 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обектите - всеки работен ден и до 12,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търговете - всеки работен ден и до 17,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в Западна промишлена зона и кв. „Чолаковци”, гр. В. Търново, Вх. № 2138/23.10.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 10 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 898

 

На основание чл.3,ал.3, т.2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21,ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.45 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 584/28.02.2013 г.,653/25.04.2013 ч. и 731/ 27.06. 2013 г. на Общински съвет-В. Търново, Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 25 (двадесет и пет ) на сто приетите с решения № 653/25.04.2013 ч. и № 731/ 27.06.2013 г. на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:

а) за „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.124 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 15 749 кв.м., за който имот е отреден УПИ V - „за резервен терен”, кв. 6 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона” – 253 575 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС ;

б)за „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.516.13 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 4 452 кв.м., за който имот е отреден УПИ VІІІ- „за обществено и делово обслужване” от кв. 1 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, ЖК „Чолаковци” – 95 250 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС .

Сделките се облагат с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1,буква „а” – 25 300 лева ; за имота по т.1 ,буква „б” – 9 500 лева .

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-ят ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга- 14,00 часа; място на търга- стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1,буква „а”– 76 000 лева;за имота по т.1,буква „б – 28 550 лева.

Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF - до 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обектите - всеки работен ден и до 12,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търговете - всеки работен ден и до 17,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти в с. Пчелище и Никюп, Вх. № 2139/23.10.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметовете на селата Пчелище и Никюп присъстват в залата и подкрепят становището си.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 11 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 899

 

На основание чл. 3, ал.3, т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решение № 586/28.02.2013 г. , № 618/28.03.2013 г. и № 654 / 25.04.2013 г. на Общински съвет-В. Търново, Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 30 (тридесет) на сто приетите с решение № 654 / 25.04.2013 г. на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:

а)за „Застроен УПИ ХІ - „за фурна”, от кв. 26 по плана на с. Пчелище, община В.Търново, с площ от 1 200 кв.м., заедно със сграда (бивша фурна),със ЗП 132 кв.м.” – 11 480 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

б) за „Дворно място, попадащо в УПИ І от кв.48 по плана на с. Никюп, община Велико Търново,с площ от 29 000 кв.м.,заедно с построена в него сграда (бивша баня),със ЗП 95 кв.м.” – 60 270 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС.

Сделките се облагат частично с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1,буква „а” – 575 лева ; за имота по т.1 ,буква „б” – 3 000 лева .

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-ят ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1,буква „а” – 3 400 лева; за имота по т.1 ,буква „б” – 18 000 лева.

Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF- до 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обектите - всеки работен ден и до 12,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търговете - всеки работен ден и до 17,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот в с. Арбанаси, Вх. № 2140/23.10.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Арбанаси се е обадил, че потвърждава становището си.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 12 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 900

 

І. На основание чл.3 ,ал.3,т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал.1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 885/11.10.2013 г. на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет

1.Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер на 283 000 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, представляващ : „Поземлен имот с идентификатор 00583.501.310 по КККР на с.Арбанаси , заедно с построени в този имот сгради ” - собственост на Община В. Търново. Сделката се облага частично с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване в размер на 28 000 лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга – на 17-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 17-я ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 84 900 лева. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при условията, посочени в чл. 3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 в сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ІІ. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г. към обектите с източник на финансиране от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” да бъдат включени обекти на територията на с.Арбанаси на стойност до 30 % от постъпленията от продажбата на посочения в т. 1 обект .

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от Общински горски фонд за 2014 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ, Вх. № 2099/14.10.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 13 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 901

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Великотърновски Общински съвет утвърждава годишния план за ползване на дървесина от общинския горски фонд съгласно лесоустройствен проект, както следва:

 

№ по ред

Кметство

№ имот по КВС

Подотдел по ЛУП

Площ на подотдела /ха/

Вид гора

Запас

м³/ха/

Общ

Запас

/м³/

Предвидено ползване

по ЛУП /м³/

Забележка

1.

 

 

 

 

 

Войнежа

000883

000884

000885

000884

000884

000883

44н

44о

44с

45б

45в

45д

1.4

1.1

11.9

1.4

2.4

3.3

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

Игл

218

218

172

326

195

235

340

270

2370

510

550

880

100

80

710

510

80

270

 

2.

 

Райковци

000920

001027

000670

286003

232015

233012

233012

76е

77с

83о

 

86с1

92т

92ч

4.1

9.1

6.3

 

8.1

3.0

3.9

Игл.

Игл.

Игл.

 

Игл.

Игл.

Игл.

398

312

200

 

319

237

261

1810

3180

1440

 

2930

830

1130

460

640

290

 

670

125

290

 

3.

Въглевци

000952

000953

000950

000950

232025

232025

250001

250003

000954

001207

112001

112002

112003

120о

 

122м

122о

120ф

 

126л1

3.5

 

1.4

1.7

8.4

21.5

9.8

4.0

8.3

 

0.8

 

Игл.

 

Игл.

Игл.

Изд.

Изд.

Изд.

Изд.

Нис.

 

Нис.

290

 

266

264

162

187

142

209

104

 

77

1160

 

430

510

1560

4630

1560

990

940

 

70

230

 

80

210

335

1190

390

255

940

 

70

 

 

4.

Килифарево

067003

067003

067003

000489

001545

256022

001618

001312

161003

588п1

588р1

588с1

236с1

236к2

236х2

236т3

588т1

590щ2

0.7

1.7

1.1

0.6

0.9

0.3

2.1

1.3

0.7

Игл.

Игл.

Игл.

Нис.

Нис.

Нис.

Нис.

Нис.

Нис.

157

157

206

49

77

66

116

33

34

130

310

260

35

80

20

270

50

25

15

45

50

35

80

20

270

50

25

 

5.

Присово

103043

103043

238к2

238л2

0.7

2.3

Нис.

Нис.

33

33

30

90

30

90

 

6.

Миндя

206001

228018

228011

228013

199002

108011

049026

140014

213и

233д

234о

234т

591м1

591м3

591с3

8.4

5.8

7.7

8.7

0.8

1.4

1.3

Шир.

Изд.

Изд.

Изд.

Нис.

Нис.

Нис.

242

194

153

180

59

46

67

2340

1300

1330

1780

50

70

100

475

330

400

540

50

70

100

 

 

7.

Плаково

273035

159п1

23.9

Изд.

62

1690

1690

 

8.

Пчелище

211003

211003

184д

184п

2.4

1.4

Нис.

Нис.

106

74

270

110

270

110

 

9.

Големаните

001406

001356

001325

146г2

146б

148е

3.0

1.1

0.5

Игл.

Нис.

Нис.

296

68

50

1000

80

30

150

80

30

 

10.

Самоводене

000090

000073

000024

000557

593а

593ж

593з

1.2

3.0

1.1

Топ.

Топ.

Топ.

107

213

133

140

700

160

140

700

160

 

 

11.

Хотница

055006

593и

4.0

Топ.

103

450

450

 

 

         Общо:

 

 

203.5

 

 

 

14380

 

 

 

2. На основание чл.112, ал.1, т.1 от ЗГ и чл.5 ал.1 т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Великотърновски Общински съвет приема следния начин за ползване на дървесина от Общински горски фонд съгласно лесоустройствения проект, както следва:

  

   2.1. Ползването на дървесина в утвърдения в т.1 Общински горски фонд за 2014 г. да се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе процедурите по ползването на дървесина съгласно Закона за горите и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Дебелец, Вх. № 2113/18.10.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на гр. Дебелец присъства в залата и подкрепя становището си.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 14 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 902

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- гора в земеделски земи /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот №000214 по план за земеразделяне на гр. Дебелец, община Велико Търново, с площ 4,004 дка, Х категория, землище гр. Дебелец, актуван с АОС №4839/24.02.2013 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- гора в земеделски земи /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот №000214 по план за земеразделяне на гр. Дебелец, община Велико Търново, с площ 4,004 дка, Х категория, землище гр. Дебелец, актуван с АОС №4839/24.02.2013 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценители на имоти, регистрирани по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №000214 по план за земеразделяне на землище гр. Дебелец – в размер на 17 220 /седемнадесет хиляди двеста и двадесет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Самоводене, Вх. № 2116/18.10.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Самоводене присъства в залата и подкрепя становището си.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 903

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- обособен обект – фризьорски салон, представляващ реална част от сграда /Битов комбинат/, построен 1980 г., стоманобетонова конструкция, разположен в партерния етаж, с вход от запад, със ЗП в размер на 26,35 кв.м., състоящ се от: фризьорско ателие и миялно помещение с тоалетна, заедно със съответстващите на този имот идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж съобразно застроената площ, построен в УПИ ІІ от строителен квартал 90 по плана на с. Самоводене, ул. „Отец Паисий” №17, актуван с АОС №5698/09.07.2013 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- обособен обект – фризьорски салон, представляващ реална част от сграда /Битов комбинат/, построен 1980 г., стоманобетонова конструкция, разположен в партерния етаж, с вход от запад, със ЗП в размер на 26,35 кв.м., състоящ се от: фризьорско ателие и миялно помещение с тоалетна, заедно със съответстващите на този имот идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж съобразно застроената площ, построен в УПИ ІІ от строителен квартал 90 по плана на с. Самоводене, ул. „Отец Паисий” №17, актуван с АОС №5698/09.07.2013 г.

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, в размер на 10 600 /десет хиляди и шестстотин/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 2124/22.10.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 904

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, Промишлено-складова зона „Дълга лъка”, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.517.98 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 715 кв.м., с начин на трайно ползване: за паркинг, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ УПИ ІІ-5664 от строителен квартал 576, с отреждане „за производствено-складови дейности”, актуван с АОС №5729/01.10.2013 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, Промишлено-складова зона „Дълга лъка”, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.517.98 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 715 кв.м., с начин на трайно ползване: за паркинг, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ УПИ ІІ-5664 от строителен квартал 576, с отреждане „за производствено-складови дейности”, актуван с АОС №5729/01.10.2013 г.

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, както следва:

- за поземлен имот с идентификатор №10447.517.98 по КККР на гр. Велико Търново – в размер на 35 200 /тридесет и пет хиляди и двеста/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО СЕДЕМНАСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 2129/22.10.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 905

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Райна княгиня” №16, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.516.136 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 176 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, жк „Чолаковци”, представляващ УПИ VІ от строителен квартал 7, с отреждане „за обществено и делово обслужване”, актуван с АОС №5734/17.10.2013 г.; заедно с построеното върху имота временно съоръжение – павилион със ЗП в размер на 91,33 кв.м.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Райна княгиня” №16, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.516.136 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 176 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, жк „Чолаковци”, представляващ УПИ VІ от строителен квартал 7, с отреждане „за обществено и делово обслужване”, актуван с АОС №5734/17.10.2013 г.; заедно с построеното върху имота временно съоръжение – павилион със ЗП в размер на 91,33 кв.м.

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, както следва:

- за поземлен имот с идентификатор №10447.516.136 по КККР на гр. Велико Търново и построеното върху имота временно съоръжение - павилион– в размер на 15 800 /петнадесет хиляди и осемстотин/ лева без начислен ДДС;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 2114/18.10.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 906

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 219 /двеста и деветнадесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5720/20.08.2013 г., представляващо 219/719 идеални части от поземлен имот с идентификатор №10447.520.428 по КККР на землище гр. Велико Търново, застроен и незастроен, целият с площ от 719 /седемстотин и деветнадесет/ кв.м., останалата част от който е собственост на Стефан Иванов Цветанов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Оборище” №8 вх. Г.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от поземлен имот с идентификатор №10447.520.428 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 219 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 980 /деветстотин и осемдесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Стефан Иванов Цветанов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Оборище” №8 вх. Г.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Преобразуване на част от имот от публична в частна общинска собственост, Вх. № 2111/18.10.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 19 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 907

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация – част от обслужваща алея с площ от 4 кв.м. със статут на публична общинска собственост, попадащи в проектен УПИ VІІІ „за гаражи и жилищни нужди” от стр. кв. 644 по ПУП на гр. Велико Търново – частна общинска собственост, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

2. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да извърши всички административни действия по изпълнение на настоящото решение при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 2125/22.10.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 20 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 908

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в УПИ VІ-3222а от стр. кв. 104 по ПУП на гр.Велико Търново, останалата част от които е собственост на Генчо Петков Братоев и Тодор Петков Братоев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Мизия” №19, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №80 по протокол №10 от 28.08.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

 

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Генчо Петков Братоев и Тодор Петков Братоев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Мизия” №19, правото на собственост върху части от общински имоти, както следва: общинска земя с обща площ от 15,80 кв.м., представляваща част от улична регулация, която съгласно ЧИ на ПУП - ПР попада в УПИ VІ-3222а от кв. 104 по плана на гр. Велико Търново – частна собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 3 271 лева без начислен ДДС;

 

2.2. От своя страна Генчо Петков Братоев и Тодор Петков Братоев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Мизия” №19, прехвърлят на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот - земя частна собственост с площ от 15,80 кв.м., представляваща част от УПИ VІ-3222а от кв. 104 по плана на гр. Велико Търново, която съгласно ЧИ на ПУП – ПР, се отнема към улиците от юг и изток и придобива статут на публична общинска собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 3 271 лева без начислен ДДС.

 

2.3. Всички разноски по сключване на сделката – доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на Генчо Петков Братоев и Тодор Петков Братоев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Мизия” №19.

 

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 2112/18.10.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Беляковец присъства в залата и подкрепя становището си.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 21 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 909

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 година недвижим имот общинска собственост, представляващ читалищна сграда със застроена площ от 406 кв. м., състояща се от:

            - сутерен: помещение, фоайе, коридор и тоалетна;

            - І-ви етаж: салон със сцена и фоайе;

            - ІІ-ри етаж: две читални, пет помещения и коридор,

попадаща в УПИ ІІІ от кв. 23 по РП на с. Беляковец, актуван с АОС №743/18.07.2000 г.

 

2. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.4 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ читалищна сграда със застроена площ от 406 кв. м., състояща се от:

            - сутерен: помещение, фоайе, коридор и тоалетна;

            - І-ви етаж: салон със сцена и фоайе;

            - ІІ-ри етаж: две читални, пет помещения и коридор,

попадаща в УПИ ІІІ от кв. 23 по РП на с. Беляковец, актуван с АОС №743/18.07.2000 г.

в полза на „Народно читалище Просвета - 1907” с. Беляковец, представлявано от Председателя на Настоятелството – Албена Алексиева Алексиева-Беренска.

 

3. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Ресен, Вх. № 2109/18.10.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Ресен присъства в залата и подкрепя становището си.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 22 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 910

 

І. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 11, ал.1 и 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с докладна записка вх. № 67-576/17.09.2013 год. от Директора на ОУ „Христо Ботев” с. Ресен, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в ОУ „Христо Ботев”, с. Ресен, представляващ ученически бюфет, с обща площ 16,00 кв.м при начална тръжна месечна наемна цена 188,00 лв. и предназначение- ученически бюфет.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на посочения по-горе имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Миндя, Вх. № 2107/18.10.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметският наместник на с. Миндя присъства в залата и подкрепя становището си.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 23 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 911

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-6277/30.08.2013 г. от д-р Валентин Богословов, управител на ЕТ ,,ИППМП–ЛК-д-р Валентин Богословов” гр.Г.Оряховица, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в с.Миндя, комбинирана сграда, с обща площ - 15,00 кв.м., при месечна наемна цена 17,00 лв. с предназначение лекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Къпиново, Вх. № 2110/18.10.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметският наместник на с. Къпиново подкрепя становището си.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 24 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 912

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-6367/04.09.2012 г. от д-р Валентин Богословов, управител на ЕТ ,,ИППМП–ЛК-д-р Валентин Богословов” гр.Г.Оряховица, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот общинска собственост, намиращ се в с.Къпиново, сградата на кметството, с обща площ - 16,00 кв.м. /в т.ч. кабинет 10,00 кв.м. и чакалня 6,00 кв.м /, при месечна наемна цена 13,00 лв. с предназначение лекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 2126/22.10.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 25 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 913

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6     от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-7077/11.10.2013 г. ЕТ ,,ИППМП дентална медицина д-р Ганка Лазарова”, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр.Велико Търново, ул.,,Димитър Найденов” № 4 б, с обща площ - 63,00 кв.м., при месечна наемна цена 63,12 лв., с предназначение зъболекарски кабинет.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 2127/22.10.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 26 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 914

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 год. част от недвижим имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю” № 18 /СК „Ивайло”/, административна сграда север, ІІ етаж, представляващ 5 броя помещения с обща площ 76,00 кв.м /3 броя по 12,00 кв.м, едно- 16 кв.м и едно- 24 кв.м/.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 50а, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 11 и чл. 81, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде организиран и проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имота за срок от 5 (пет) години, при следните допълнителни условия:

   1. Минимална конкурсна цена, не по ниска от 227,00 лв. месечно.

   2. До конкурса да бъдат допуснати юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра и осъществяващи дейност в обществена полза.

   3. Разкриване и поддържане на работни места.

   4. Кандидатът се задължава да ползва имота по предназначение- офис.

   5. Кандидатът е длъжен да извърши основен ремонт на наетия имот за сметка на не повече от шест месечни наемни вноски. Вложените в инвестицията средства се доказват пред Община Велико Търново, чрез представяне на първични счетоводни документи

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания и Управителя на ОП „Спортни имоти и прояви” да сключи наемен договор със спечелилия участник.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 2118/18.10.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 27 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 915

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 КК-862 от 23.09.2013г. от Костадин Стефанов Костадинов, от гр.Велико Търново, ул.”Драган Цончев” № 2, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на :

-     подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 10447.519.103, в землището на гр.Велико Търново, местност „Пишмана”, начин на трайно ползване на имота – друг вид трайно насаждение, категория на земята – четвърта, за определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване” с малка височина – 10 м;

-     подробни устройствени планове – парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура – трасета за външно електрозахранване и водоснабдяване обект в поземлен имот с идентификатор 10447.519.103 в землището на гр.Велико Търново, местност „Пишмана”;

-     планове – схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към подробния устройствен план за поземлен имот с идентификатор 10447.519.103 в землището на гр.Велико Търново, местност „Пишмана”;

- Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 10447.519.103, в землището на гр.Велико Търново, местност „Пишмана” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване”.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване проект за изменение на ПУП, с. Самоводене, Вх. № 2145/24.10.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Самоводене присъства в залата и подкрепя становището си.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 28 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 916

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.2 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 НН-1075 от 07.10.2013г. от Никола Иванов Радов, от гр. Велико Търново, ул.”П.Типографов” № 44, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на:

      - изменение на подробен устройствен план – план за регулация за ПИ № 665 от кв.53 и за УПИ І-660, УПИ ХІV-660, УПИ ХІІІ-660, УПИ ХІІ-663,664 и УПИ ХІ-664 от кв.51 по плана на с.Самоводене, община Велико Търново;

      - одобрява задание за изработване изменение на подробен устройствен план – план за регулация за ПИ № 665 от кв.53 и за УПИ І-660, УПИ ХІV-660, УПИ ХІІІ-660, УПИ ХІІ-663,664 и УПИ ХІ-664 от кв.51 по плана на с.Самоводене, община Велико Търново.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ЧИ на ПУП, ж.к. „Бузлуджа”, гр. В. Търново, Вх. № 2130/22.10.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 29 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 917

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.134, ал.2 ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 ЗУТ, и чл.108, ал.2 ЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява:

1. Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за района между квартали № № 360, 626, 362 и 167, ж.к.”Бузлуджа” по плана на гр.Велико Търново, както следва:

- създаване нова улица с ОК ОК 8500а – 8494а;

- създаване нова улица с ОК ОК 8498а – 8496а – 8495а – 8495б;

- закриване на част от улица между ОК ОК 8497 – 8496 – 8495 – 8494;

- създаване нов квартал № 626а;

- обединяване на УПИ ІІІ-5469, УПИ ІV-5470 и УПИ V-5481 от кв.626 в един нов УПИ VІІ с отреждане за „обществено обслужване и жилищно строителство” от същия квартал;

- промяна дворищно – регулационните линии между УПИ ІІ-5468, УПИ І-5467 и УПИ VІ- за обществено обслужване и жилищно застрояване от новосъздадения кв.626а, по съществуващите имотни граници;

- преотреждане на УПИ VІ- за обществено обслужване и жилищно застрояване от новосъздадения квартал 626а в УПИ VІ- за паркинг от същия квартал;

- отреждане на УПИ І -5467 за „обществено обслужване и жилищно строителство”, УПИ ІІ-5468 за „ обществено обслужване и жилищно строителство” и УПИ VІІ-5465 за „обществено обслужване и жилищно строителство” от новосъздадения квартал 626а;

- създаване нов квартал № 360а;

- създаване нова улица с ОК ОК 8619а – 8500б за сметка на част от УПИ ІV - за „обществено обслужване” от новосъздадения кв.360а;

- промяна улично – регулационната линия на УПИ ІV – за „обществено обслужване” от новосъздадения кв.360а, като същия се разширява в северна посока спрямо улица с ОК ОК 8500б – 8489;

- промяна улично – регулационната линия на УПИ V-5473,5474 за „обществено обслужване и жилищно застрояване” от кв.360 в западна посока, спрямо новосъздадената улица с ОК ОК 8619а – 8500б;

съгласно промените на дворищно-регулационните линии и улично-регулационните линии по кафявите линии, надписи, цифри, зачерквания и защриховки, и по зелените зачерквания, отразени върху проекта.

2. Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за част от квартали № № 626а, 626, 360 и 360а, ж.к.”Бузлуджа”, по плана на гр.Велико Търново, както следва:

- за УПИ VІІ-5465 за „обществено обслужване и жилищно строителство”, кв.626а – предвижда се жилищна застройка с обществено-обслужваща част, при височина до 15 м; начин на застрояване – свободно; линии на застрояване – ограничителни;

- за УПИ І-5467 за „обществено обслужване и жилищно строителство” и УПИ ІІ-5468 за „обществено обслужване и жилищно строителство”, кв.626а – предвижда се жилищна застройка с обществено-обслужваща част, при височина до 15м; начин на застрояване – свързано между двата имота; линии на застрояване – задължителни и ограничителни;

- за УПИ VІІ- за обществено обслужване и жилищно строителство, кв.626 – запазва се съществуващата жилищна застройка / в южната част на имота/ и се предвижда нова жилищна застройка с обществено-обслужваща част, при максимална височина до 15м / в източната и северната част на имота/; начин на застрояване – свободно; линии на застрояване – задължителни и ограничителни;

- за УПИ ІV- за обществено обслужване, кв.360а – предвижда се застройка с обществено – обслужващи функции, при максимална височина до 18м; начин на застрояване – свободно; линии на застрояване – ограничителни;

- за УПИ V-5473,5474 за обществено обслужване и жилищно застрояване , кв.360 – запазва се одобреното застрояване на жилищни сгради с обществено-обслужваща част, при максимална височина на сградите – 18м / съгласно заповед № РД 22-1680 от 21.08.2007г. на Кмета на община Велико Търново/.

3. План за вертикално планиране за района между квартали № № 360,360а, 626, 626а, 362 и 167, ж.к.”Бузлуджа”, по плана на гр.Велико Търново.

4. Надлъжни и напречни профили на улиците в района, предмет на промяната на подробния устройствен план, зона „В” за част от ж.к.”Бузлуджа”, по плана на гр.Велико Търново.

5. На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Великотърновският общински съвет отменя свои решения, както следва: Решение № 343 по протокол № 28 от 11.09.2008г., Решение № 467 по протокол № 38 от 22.01.2009г.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на двама общински съветника за членове на комисията за присъждане на Академичната награда на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 2083/02.10.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението на ПК по ОНК беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 918

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет определя г-жа Лидия Прокопова и проф. Михаил Харалампиев за представители на Великотърновски общински съвет в комисията за номиниране на кандидатите за Академична награда на Община Велико Търново за 2013 година.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на представител на Община В. Търново в Областна комисия за изработване на областна здравна карта, Вх. № 2117/18.10.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 31 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 919

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет определя д-р Диляна Христова Вачкова-Петрова – гл. експерт в дирекция «Социални дейности и здравеопазване» за представител на Община Велико Търново в Областна комисия за изработване на областна здравна карта.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад от г-жа Снежана Данева – Заместник –кмет „Икономическо развитие” за проведено извънредно Общо събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, Вх. № 2085/03.10.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 32 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 920

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за информация доклад от проведено извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново на 02.10.2013 година.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.06.2013 г. – 30.09.2013 г. от Николай Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2089/08.10.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 33 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 921

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната и Заповед № РД 23-356/05.06.2013 година, Великотърновски общински съвет одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Николай Илиев Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет за отчетния период 01.06.2013 – 30.09.2013 година в размер на 60 /шестдесет/ лева.

 

2. Съгласно Заповед № РД 22-965/11.06.2013 година на Кмета на Община Велико Търново и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, утвърдени с ПМС № 115 / 03.06.2004 година , Великотърновски общински съвет одобрява отчета за разходите за командировка в чужбина, в размер на $ 101.50 *1.4946 лв. или 151.70 лв./сто петдесет и един лева и 70 ст./

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.07.2013 г. – 30.09.2013 г. от инж. Даниел Панов – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 2092/10.10.2013 г.

 

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Аз ще гласувам „за” по тази точка, но искам да обърна внимание: така както гласуваме за командировките Ви, моля Ви за другия път да отделите средства и да бъдат оправени седалките ни, тъй като са счупени!

Предложението по т. 34 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

РЕШЕНИЕ № 922

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски общински съвет одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.07.2013 – 30.09.2013 година в размер на 440 /четиристотин и четеридесет/   лева по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.

 

Заседанието беше закрито в 12.35 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

ДИЛЯНА МИЛЕВА