Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 891

Решение № 891

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 година

 

РЕШЕНИЕ № 891

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

9 858

9 858

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

4 256

4 256

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

4 256

4 256

- прих.от наеми на земя, в т.ч.:

2406

5 599

5 599

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

5 599

5 599

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

3

3

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3

3

Общински такси

2700

963

963

За ползване на общежития и други по образованието

2708

963

963

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

963

963

Други неданъчни приходи

3600

2 352

2 352

- Други неданъчни приходи

3619

2 352

2 352

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2 352

2 352

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-150

-150

- Внесен ДДС

3701

-55

-55

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3701

-55

-55

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-95

-95

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-95

-95

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

13 023

13 023

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

13 023

13 023

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

266 540

266 540

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

265 635

265 635

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

77

77

- Община Велико Търново

265 558

265 558

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

7

7

-Дирекция "Култура и туризъм"

7

7

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

68

68

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

68

68

- прих.от лихви по срочни депозити

2409

830

830

- Община Велико Търново

830

830

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Други неданъчни приходи

3600

-93

-93

- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)

3601

-94

-94

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-94

-94

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

1

1

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1

1

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-84

-84

- Внесен ДДС (-)

3701

-77

-77

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3701

-77

-77

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-7

-7

-Дирекция "Култура и туризъм"

3702

-7

-7

Помощи за дарения и др.суми

4500

3 869

3 869

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

3 869

3 869

- Община Велико Търново

4501

3 769

3 769

-Дирекция "Култура и туризъм"

4501

100

100

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

270 232

270 232

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

270 232

270 232

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

64 408

64 408

получени трансфери /+/

6101

64 408

64 408

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

62 587

62 587

-Дирекция "Култура и туризъм"

6101

1 821

1 821

Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма

6400

2 500

2 500

получени трансфери /+/

6401

2 500

2 500

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6401

2 500

2 500

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

66 908

66 908

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

337 140

337 140

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

350 163

350 163

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 3 Образование

13 023 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

13 023 лв

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 383 лв

Център за социални услуги

-1 383 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

13 023 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

189 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

189 лв

2. Функция 3 Образование

107 016 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

44 520 лв

Дирекция "Образование и наука"

62 496 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

49 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

49 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

49 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

22 320 лв

Група 3 Култура

22 320 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

22 320 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

129 574 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-17 040 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-17 300 лв

Група кметства Килифарево

260 лв

2. Функция 3 Образование

14 541 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

14 541 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

70 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

            подпомагане и заетостта

70 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

70 лв

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

114 457 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

96 992 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

96 992 лв

Група 2 Опазване на околната среда

17 465 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

12 113 лв

Група кметства Килифарево

3 627 лв

Кметство Самоводене

1 725 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

42 054 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

41 987 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

37 987 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

4 000 лв

Група 3 Култура

67 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

67 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

Кметство Килифарево

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

53 484 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

53 484 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

53 484 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

207 566 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

337 140 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

350 163 лв

                

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

                                                                   

3. Променя Приложение 2 от Решение №797/04.09.2013 год., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

                                                                                                                                   

4. Изменя Приложение №3Б към Решение №561/07.02.2013 година на Великотърновски

общински съвет, както следва:                                                                                   

                                                                                                                                   

БИЛО:

1

Представителни разходи

60 000

Общи държавни служби

СТАВА:

1

Представителни разходи

80 000

Общи държавни служби

                                                                                                                                   

5. Допълва Приложение 13 от Решение №561/07.02.2013 година, както следва:

                                                                                                                                   

                 т.2 Други спортни дейности                                                       4 000 лв

                                                                                                                                   

                 2.7 СКХ "Етър - 64" Велико Търново                                        4 000 лв

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (891_prilojenie1.pdf)891_prilojenie1.pdf[Приложение №1]142 Kb
Изтегляне на файла (891_prilojenie2.pdf)891_prilojenie2.pdf[Приложение №2]66 Kb