Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 894

Решение № 894

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Актуализация на Решение № 758 от 25.07.2013 година на Великотърновски Общински съвет, във връзка с утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2013/2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 894

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Наредба №7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детски градини и обслужващи звена от 29.12.2000 година, Великотърновски общински съвет:

 

1. Актуализира натуралните показатели по бюджета към функция „Образование” след приемане на Списък Образец №1 и №2 за учебната 2013/2014 година, както следва:

 

Дейности

Било

Става

А. Дейност „Общообразователни училища”

1. Брой ученици

6 780

6 657

2. Брой паралелки

317

313

Б. Дейност „Полудневна предучилища подготовка”

Било

Става

1. Брой деца

203

191

2. Брой паралелки

11

10

В. Дейност „Професионални гимназии” – ПГС „Кольо Фичето”

Било

Става

1. Брой ученици

16

13

2. Брой паралелки

1

без промяна

3.Брой паралелки задочно обучение

3

без промяна

4. Брой записани ученици задочно

56

73

Дейности

Било

Става

Г. Дейност „Общежития”

1.Брой ученици към Спортно училище–Велико Търново

36

50

2.Брой ученици към ПГС „К. Фичето”

60

без промяна

Д. Дейност „Предучилищно възпитание”

Било

Става

1. Брой групи-ЦДГ

82

без промяна

2. Брой яслени групи

3

без промяна

3. Брой деца

-от 3 до 4 год.

1276

1290

-на 5 год. в ЦДГ и ОДЗ

678

675

-на 6 год. в ЦДГ и ОДЗ

506

486

-в яслени групи

80

81

Е. Дейност „Спортни училища”

Било

Става

1. Брой ученици

148

143

2. Брой паралелки

7

без промяна

Ж. Дейност „ Извънучилищни дейности”

Било

Става

1. Брой ученици

580

2. Брой групи

54

 

2. Утвърждава маломерни паралелки съгласно разпоредбите на чл.11 ал. 1 т.2 и т.3 и чл.11а ал.1 на Наредба №7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детски градини и обслужващи звена в общинските училища за учебната 2013/2014 година, както следва:

 

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Общ брой ученици

КЛАС

БР.ПАРАЛЕЛКИ

БР.УЧЕНИЦИ В МАЛОМЕРНИ

ПАРАЛЕЛКИ

РАЗЛИКА ДО

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ

МИНИМУМ

по чл.11, ал.1 т.2 и т.3

по чл.11а, ал.1

ОУ "П.Р.Славейков" гр. Велико Търново

169

І

1 самостоятелна

14

 

2

ІІІ

1 самостоятелна

12

 

4

ІV

1 самостоятелна

10

 

6

VІІ

1 самостоятелна

14

 

4

VІІІ

1 самостоятелна

10

 

8

ОУ "Христо Ботев" гр. Велико Търново

124

І

1 самостоятелна

14

 

2

ІІІ

1 самостоятелна

14

 

2

ІV

1 самостоятелна

13

 

3

V

1 самостоятелна

11

 

7

1 самостоятелна

17

 

1

VІІ

1 самостоятелна

16

 

2

VІІІ

1 самостоятелна

16

 

2

ОУ "Васил Левски" с.Леденик

52

І-ІІІ

1 слята

4+10=14

 

2

ІІ-ІV

1 слята

3+7=10

 

6

V-VІІІ

1 слята

7+4=11

 

7

VІ-VІІ

1 слята

15+2=17

 

1

ОУ "П.Р.Славейков" с.Церова кория

60

І - III

1 слята

8+10=18

 

 

ІІ-ІV

1 слята

4+6=10

 

6

V

1 самостоятелна

10

 

8

VІ-VІІІ

1 слята

8+3=11

 

7

VІІ

1 самостоятелна

11

 

7

ОУ "Христо Смирненски" с. Самоводене

64

І-ІІ

1 слята

6+7=13

 

3

ІІІ

1 самостоятелна

11

 

5

ІV

1 самостоятелна

12

 

4

V-VІ

1 слята

5+12=17

 

1

VІІ-VІІІ

1 слята

8+3=11

 

7

ОУ "Христо Ботев" с.Ресен

102

І

1 самостоятелна

11

 

5

ІІІ

1 самостоятелна

10

 

6

ІV

1 самостоятелна

 10

 

6

V

1 самостоятелна

13

 

5

1 самостоятелна

16

 

2

VІІ

1 самостоятелна

15

 

3

VІІІ

1 самостоятелна

10

 

8

ОУ "Христо Смирненски" с.Водолей

86

І

1 самостоятелна

10

 

6

ІІ

1 самостоятелна

10 

 

6

ІІІ

1 самостоятелна

11

 

5

ІV

1 самостоятелна

10

 

6

V

1 самостоятелна

15

 

3

VІ-VІІІ

1 слята

9+10=19

 

 

VІІ

1 самостоятелна

11

 

7

ОУ "Св. Иван Рилски" с.Балван

54

І-ІV

1 слята

 

4+5=9 

7

ІІ-ІІІ

1 слята

3+8=11

 

5

V-VІ

1 слята

9+7=16

 

2

VІІ-VІІІ

1 слята

8+10=18

 

 

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Общ брой ученици

КЛАС

БР.ПАРАЛЕЛКИ

БР.УЧЕНИЦИ В МАЛОМЕРНИ

ПАРАЛЕЛКИ

РАЗЛИКА ДО

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ

МИНИМУМ

по чл.11, ал.1 т.2 и т.3

по чл.11а, ал.1

ОУ "Д-р Петър Берон" гр. Дебелец

200

VІІа

1 самостоятелна

16

 

2

VІІб

1 самостоятелна

16

 

2

VІІІ

1 самостоятелна

 

8

10

ОУ "Неофит Рилски" гр. Килифарево

124

V

1 самостоятелна

10

 

8

1 самостоятелна

14

 

4

VІІ

1 самостоятелна

14

 

4

VІІІ

1 самостоятелна

10

 

8

СОУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново

1114

XI б

1 самостоятелна

17

 

1

СОУ "Вела Благоева"                   гр. Велико Търново

592

1 самостоятелна

17

 

1

СОУ "Г.С.Раковски"             гр. Велико Търново

124

ІІІ

1 самостоятелна

10

 

6

ІV

1 самостоятелна

14

 

2

V

1 самостоятелна

11

 

7

Х

1 самостоятелна

14

 

4

ХІ

1 самостоятелна

17

 

1

ХГ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново

48

IX

1 самостоятелна

12

 

6

XII

1 самостоятелна

15

 

3

СОУ „Владимир Комаров” гр. Велико Търново

222

VІІ

1 самостоятелна

16

 

2

VІІІ

1 самостоятелна

15

 

3

Х

1 самостоятелна

16

 

2

ХІ

1 самостоятелна

16

 

2

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ