Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 896

Решение № 896

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на прилагане на разпоредбите на чл.16 д от Наредба №           № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси за прилагане на спешна мярка по реда на чл.5,пар.5 от Регламент (ЕО) № 13/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 г. за линии Пловдив-В.Търново № 4101;В.Търново-Плевен № 4201 и Велико Търново-Стара Загора № 4201,част от републиканска транспортна схема

 

РЕШЕНИЕ № 896

 

1. На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.16 д от Наредба № 2/15.03.2002г. на МТС и писмо изх.№ ОА04-3146/21.10.2013 г. на Областен Управител на област Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде удължен срока за прилагане на разпоредбата на чл.16 д от Наредба № 2/15.03.20002г. на МТС за прилагане на спешна мярка по реда на чл.5, пар.5 от Регламент (ЕО)/1370/2007, чрез пряко възлагане, относно автобусни линии Пловдив-В.Търново № 4101,Велико Търново-Плевен № 4201 и В.Търново-Стара Загора № 4201 до приключване на процедурата по възлагане на превоза за срок не по дълъг от дванадесет месеца, считано от датите на изтичане на срока на изпълнение на горепосочените договори за възлагане на линиите от Кмета на Община В.Търново.

 

2. Възлага на Кмета на Община В.Търново да извърши необходимите административни действия, свързани с прилагането на чл.16д от Наредба №2/15.03.2002г.на МТС.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ