Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 901

Решение № 901

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от Общински горски фонд за 2014 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ

 

РЕШЕНИЕ № 901

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Великотърновски Общински съвет утвърждава годишния план за ползване на дървесина от общинския горски фонд съгласно лесоустройствен проект, както следва:

 

№ по ред

Кметство

№ имот по КВС

Подотдел по ЛУП

Площ на подотдела /ха/

Вид гора

Запас

м³/ха/

Общ

Запас

/м³/

Предвидено ползване

по ЛУП   /м³/

Забележка

1.

 

 

 

 

 

Войнежа

000883

000884

000885

000884

000884

000883

44н

44о

44с

45б

45в

45д

1.4

1.1

11.9

1.4

2.4

3.3

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

Игл

218

218

172

326

195

235

340

270

2370

510

550

880

100

80

710

510

80

270

 

2.

 

Райковци

000920

001027

000670

286003

232015

233012

233012

76е

77с

83о

 

86с1

92т

92ч

4.1

9.1

6.3

 

8.1

3.0

3.9

Игл.

Игл.

Игл.

 

Игл.

Игл.

Игл.

398

312

200

 

319

237

261

1810

3180

1440

 

2930

830

1130

460

640

290

 

670

125

290

 

3.

Въглевци

000952

000953

000950

000950

232025

232025

250001

250003

000954

001207

112001

112002

112003

120о

 

122м

122о

120ф

 

126л1

3.5

 

1.4

1.7

8.4

21.5

9.8

4.0

8.3

 

0.8

 

Игл.

 

Игл.

Игл.

Изд.

Изд.

Изд.

Изд.

Нис.

 

Нис.

290

 

266

264

162

187

142

209

104

 

77

1160

 

430

510

1560

4630

1560

990

940

 

70

230

 

80

210

335

1190

390

255

940

 

70

 

 

4.

Килифарево

067003

067003

067003

000489

001545

256022

001618

001312

161003

588п1

588р1

588с1

236с1

236к2

236х2

236т3

588т1

590щ2

0.7

1.7

1.1

0.6

0.9

0.3

2.1

1.3

0.7

Игл.

Игл.

Игл.

Нис.

Нис.

Нис.

Нис.

Нис.

Нис.

157

157

206

49

77

66

116

33

34

130

310

260

35

80

20

270

50

25

15

45

50

35

80

20

270

50

25

 

5.

Присово

103043

103043

238к2

238л2

0.7

2.3

Нис.

Нис.

33

33

30

90

30

90

 

6.

Миндя

206001

228018

228011

228013

199002

108011

049026

140014

213и

233д

234о

234т

591м1

591м3

591с3

8.4

5.8

7.7

8.7

0.8

1.4

1.3

Шир.

Изд.

Изд.

Изд.

Нис.

Нис.

Нис.

242

194

153

180

59

46

67

2340

1300

1330

1780

50

70

100

475

330

400

540

50

70

100

 

 

7.

Плаково

273035

159п1

23.9

Изд.

62

1690

1690

 

8.

Пчелище

211003

211003

184д

184п

2.4

1.4

Нис.

Нис.

106

74

270

110

270

110

 

9.

Големаните

001406

001356

001325

146г2

146б

148е

3.0

1.1

0.5

Игл.

Нис.

Нис.

296

68

50

1000

80

30

150

80

30

 

10.

Самоводене

000090

000073

000024

000557

593а

593ж

593з

1.2

3.0

1.1

Топ.

Топ.

Топ.

107

213

133

140

700

160

140

700

160

 

 

11.

Хотница

055006

593и

4.0

Топ.

103

450

450

 

 

         Общо:

 

 

203.5

 

 

 

14380

 

 

 

   2. На основание чл.112, ал.1, т.1 от ЗГ и чл.5 ал.1 т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Великотърновски Общински съвет приема следния начин за ползване на дървесина от Общински горски фонд съгласно лесоустройствения проект, както следва:

   2.1. Ползването на дървесина в утвърдения в т.1 Общински горски фонд за 2014 г. да се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен.

   3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе процедурите по ползването на дървесина съгласно Закона за горите и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

 

 

ВЯРНО:                                                          НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ                                                                                                      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ