Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 902

Решение № 902

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 902

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- гора в земеделски земи /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот №000214 по план за земеразделяне на гр. Дебелец, община Велико Търново, с площ 4,004 дка, Х категория, землище гр. Дебелец, актуван с АОС №4839/24.02.2013 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- гора в земеделски земи /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот №000214 по план за земеразделяне на гр. Дебелец, община Велико Търново, с площ 4,004 дка, Х категория, землище гр. Дебелец, актуван с АОС №4839/24.02.2013 г.;

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценители на имоти, регистрирани по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №000214 по план за земеразделяне на землище гр. Дебелец – в размер на 17 220 /седемнадесет хиляди двеста и двадесет/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ