Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 903

Решение № 903

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 903

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- обособен обект – фризьорски салон, представляващ реална част от сграда /Битов комбинат/, построен 1980 г., стоманобетонова конструкция, разположен в партерния етаж, с вход от запад, със ЗП в размер на 26,35 кв.м., състоящ се от: фризьорско ателие и миялно помещение с тоалетна, заедно със съответстващите на този имот идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж съобразно застроената площ, построен в УПИ ІІ от строителен квартал 90 по плана на с. Самоводене, ул. „Отец Паисий” №17, актуван с АОС №5698/09.07.2013 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- обособен обект – фризьорски салон, представляващ реална част от сграда /Битов комбинат/, построен 1980 г., стоманобетонова конструкция, разположен в партерния етаж, с вход от запад, със ЗП в размер на 26,35 кв.м., състоящ се от: фризьорско ателие и миялно помещение с тоалетна, заедно със съответстващите на този имот идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж съобразно застроената площ, построен в УПИ ІІ от строителен квартал 90 по плана на с. Самоводене, ул. „Отец Паисий” №17, актуван с АОС №5698/09.07.2013 г.

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, в размер на 10 600 /десет хиляди и шестстотин/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ