Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 905

Решение № 905

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 905

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Райна княгиня” №16, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.516.136 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 176 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, жк „Чолаковци”, представляващ УПИ VІ от строителен квартал 7, с отреждане „за обществено и делово обслужване”, актуван с АОС №5734/17.10.2013 г.; заедно с построеното върху имота временно съоръжение – павилион със ЗП в размер на 91,33 кв.м.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Райна княгиня” №16, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.516.136 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 176 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, жк „Чолаковци”, представляващ УПИ VІ от строителен квартал 7, с отреждане „за обществено и делово обслужване”, актуван с АОС №5734/17.10.2013 г.; заедно с построеното върху имота временно съоръжение – павилион със ЗП в размер на 91,33 кв.м.

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, както следва:

- за поземлен имот с идентификатор №10447.516.136 по КККР на гр. Велико Търново и построеното върху имота временно съоръжение - павилион– в размер на 15 800 /петнадесет хиляди и осемстотин/ лева без начислен ДДС;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ