Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 906

Решение № 906

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 906

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 219 /двеста и деветнадесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5720/20.08.2013 г., представляващо 219/719 идеални части от поземлен имот с идентификатор №10447.520.428 по КККР на землище гр. Велико Търново, застроен и незастроен, целият с площ от 719 /седемстотин и деветнадесет/ кв.м., останалата част от който е собственост на Стефан Иванов Цветанов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Оборище” №8 вх. Г.

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от поземлен имот с идентификатор №10447.520.428 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 219 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 980 /деветстотин и осемдесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Стефан Иванов Цветанов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Оборище” №8 вх. Г.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

        /Диляна Милева/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ