Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 907

Решение № 907

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Преобразуване на част от имот от публична в частна общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 907

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация – част от обслужваща алея с площ от 4 кв.м. със статут на публична общинска собственост, попадащи в проектен УПИ VІІІ „за гаражи и жилищни нужди” от стр. кв. 644 по ПУП на гр. Велико Търново – частна общинска собственост, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

2. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да извърши всички административни действия по изпълнение на настоящото решение при спазване на действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ