Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 909

Решение № 909

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 909

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 година недвижим имот общинска собственост, представляващ читалищна сграда със застроена площ от 406 кв. м., състояща се от:

- сутерен: помещение, фоайе, коридор и тоалетна;

- І-ви етаж: салон със сцена и фоайе;

- ІІ-ри етаж: две читални, пет помещения и коридор,

попадаща в УПИ ІІІ от кв. 23 по РП на с. Беляковец, актуван с АОС №743/18.07.2000 г.

2. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.4 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ читалищна сграда със застроена площ от 406 кв. м., състояща се от:

- сутерен: помещение, фоайе, коридор и тоалетна;

- І-ви етаж: салон със сцена и фоайе;

- ІІ-ри етаж: две читални, пет помещения и коридор,

попадаща в УПИ ІІІ от кв. 23 по РП на с. Беляковец, актуван с АОС №743/18.07.2000 г.

в полза на „Народно читалище Просвета - 1907” с. Беляковец, представлявано от Председателя на Настоятелството – Албена Алексиева Алексиева-Беренска.

3. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ