Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 910

Решение № 910

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 910

 

І. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 11, ал.1 и 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с докладна записка вх. № 67-576/17.09.2013 год. от Директора на ОУ „Христо Ботев” с. Ресен, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в ОУ „Христо Ботев”, с. Ресен, представляващ ученически бюфет, с обща площ 16,00 кв.м при начална тръжна месечна наемна цена 188,00 лв. и предназначение- ученически бюфет.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на посочения по-горе имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ