Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 912

Решение № 912

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 912

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-6367/04.09.2012 г. от д-р Валентин Богословов, управител на ЕТ ,,ИППМП–ЛК-д-р Валентин Богословов” гр.Г.Оряховица, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот общинска собственост, намиращ се в с.Къпиново, сградата на кметството, с обща площ - 16,00 кв.м. /в т.ч. кабинет 10,00 кв.м. и чакалня 6,00 кв.м /, при месечна наемна цена 13,00 лв. с предназначение лекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ