Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 913

Решение № 913

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 913

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6     от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-7077/11.10.2013 г. ЕТ ,,ИППМП дентална медицина д-р Ганка Лазарова”, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр.Велико Търново, ул.,,Димитър Найденов” № 4 б, с обща площ - 63,00 кв.м., при месечна наемна цена 63,12 лв., с предназначение зъболекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ