Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 914

Решение № 914

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 914

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 год. част от недвижим имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю” № 18 /СК „Ивайло”/, административна сграда север, ІІ етаж, представляващ 5 броя помещения с обща площ 76,00 кв.м /3 броя по 12,00 кв.м, едно- 16 кв.м и едно- 24 кв.м/.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 50а, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 11 и чл. 81, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде организиран и проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имота за срок от 5 (пет) години, при следните допълнителни условия:

   1. Минимална конкурсна цена, не по ниска от 227,00 лв. месечно.

   2. До конкурса да бъдат допуснати юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра и осъществяващи дейност в обществена полза.

   3. Разкриване и поддържане на работни места.

   4. Кандидатът се задължава да ползва имота по предназначение- офис.

   5. Кандидатът е длъжен да извърши основен ремонт на наетия имот за сметка на не повече от шест месечни наемни вноски. Вложените в инвестицията средства се доказват пред Община Велико Търново, чрез представяне на първични счетоводни документи

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания и Управителя на ОП „Спортни имоти и прояви” да сключи наемен договор със спечелилия участник.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ