Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 915

Решение № 915

 

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 10447.519.103, в землището на гр.Велико Търново, местност „Пишмана”, подробни устройствени планове – парцеларни планове за външно електрозахранване и водоснабдяване, и планове – схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към подробния устройствен план, и одобряване на планово задание за изработване на ПУП –план за застрояване

 

РЕШЕНИЕ № 915

 

    На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 КК-862 от 23.09.2013г. от Костадин Стефанов Костадинов, от гр.Велико Търново, ул.”Драган Цончев” № 2, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на :

-     подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 10447.519.103, в землището на гр.Велико Търново, местност „Пишмана”, начин на трайно ползване на имота – друг вид трайно насаждение, категория на земята – четвърта, за определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване” с малка височина – 10 м;

-     подробни устройствени планове – парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура – трасета за външно електрозахранване и водоснабдяване обект в поземлен имот с идентификатор 10447.519.103 в землището на гр.Велико Търново, местност „Пишмана”;

-     планове – схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към подробния устройствен план за поземлен имот с идентификатор 10447.519.103 в землището на гр.Велико Търново, местност „Пишмана”;

- Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 10447.519.103, в землището на гр.Велико Търново, местност „Пишмана” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване”.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ