Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 916

Решение № 916

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за ПИ № 665 от кв. 53 и за УПИ І-660, УПИ ХІV-660, УПИ ХІІІ-660, УПИ ХІІ-663,664 и УПИ ХІ-664 от кв. 51 по плана на с. Самоводене, община Велико Търново, и одобряване задание за изработване проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация

 

РЕШЕНИЕ № 916

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.2 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 НН-1075 от 07.10.2013г. от Никола Иванов Радов, от гр. Велико Търново, ул.”П.Типографов” № 44, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на:

      - изменение на подробен устройствен план – план за регулация за ПИ № 665 от кв.53 и за УПИ І-660, УПИ ХІV-660, УПИ ХІІІ-660, УПИ ХІІ-663,664 и УПИ ХІ-664 от кв.51 по плана на с.Самоводене, община Велико Търново;

      - одобрява задание за изработване изменение на подробен устройствен план – план за регулация за ПИ № 665 от кв.53 и за УПИ І-660, УПИ ХІV-660, УПИ ХІІІ-660, УПИ ХІІ-663,664 и УПИ ХІ-664 от кв.51 по плана на с.Самоводене, община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ