Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 917

Решение № 917

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Относно одобряване на проект за частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване и план за вертикално планиране за района между квартали 360, 626, 362 и 167, ж.к.”Бузлуджа”, по плана на гр. Велико Търново, надлъжни и напречни профили на улиците в района, предмет на промяната на подробния устройствен план за част от ж.к.”Бузлуджа”, по плана на гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 917

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.134, ал.2 ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 ЗУТ, и чл.108, ал.2 ЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява:

1. Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за района между квартали № № 360, 626, 362 и 167, ж.к.”Бузлуджа” по плана на гр.Велико Търново, както следва:

             - създаване нова улица с ОК ОК 8500а – 8494а;

             - създаване нова улица с ОК ОК 8498а – 8496а – 8495а – 8495б;

             - закриване на част от улица между ОК ОК 8497 – 8496 – 8495 – 8494;

             - създаване нов квартал № 626а;

             - обединяване на УПИ ІІІ-5469, УПИ ІV-5470 и УПИ V-5481 от кв.626 в един нов УПИ VІІ с отреждане за „обществено обслужване и жилищно строителство” от същия квартал;

             - промяна дворищно – регулационните линии между УПИ ІІ-5468, УПИ І-5467 и УПИ VІ- за обществено обслужване и жилищно застрояване от новосъздадения кв.626а, по съществуващите имотни граници;

            - преотреждане на УПИ VІ- за обществено обслужване и жилищно застрояване от новосъздадения квартал 626а в УПИ VІ- за паркинг от същия квартал;

             - отреждане на УПИ І -5467 за „обществено обслужване и жилищно строителство”, УПИ ІІ-5468 за „ обществено обслужване и жилищно строителство” и УПИ VІІ-5465 за „обществено обслужване и жилищно строителство” от новосъздадения квартал 626а;

             - създаване нов квартал № 360а;

             - създаване нова улица с ОК ОК 8619а – 8500б за сметка на част от УПИ ІV - за „обществено обслужване” от новосъздадения кв.360а;

             - промяна улично – регулационната линия на УПИ ІV – за „обществено обслужване” от новосъздадения кв.360а, като същия се разширява в северна посока спрямо улица с ОК ОК 8500б – 8489;

             - промяна улично – регулационната линия на УПИ V-5473,5474 за „обществено обслужване и жилищно застрояване” от кв.360 в западна посока, спрямо новосъздадената улица с ОК ОК 8619а – 8500б;

             съгласно промените на дворищно-регулационните линии и улично-регулационните линии по кафявите линии, надписи, цифри, зачерквания и защриховки, и по зелените зачерквания, отразени върху проекта.

2. Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за част от квартали № № 626а, 626, 360 и 360а, ж.к.”Бузлуджа”, по плана на гр.Велико Търново, както следва:

             - за УПИ VІІ-5465 за „обществено обслужване и жилищно строителство”, кв.626а – предвижда се жилищна застройка с обществено-обслужваща част, при височина до 15 м; начин на застрояване – свободно; линии на застрояване – ограничителни;

             - за УПИ І-5467 за „обществено обслужване и жилищно строителство” и УПИ ІІ-5468 за „обществено обслужване и жилищно строителство”, кв.626а – предвижда се жилищна застройка с обществено-обслужваща част, при височина до 15м; начин на застрояване – свързано между двата имота; линии на застрояване – задължителни и ограничителни;

             - за УПИ VІІ- за обществено обслужване и жилищно строителство, кв.626 – запазва се съществуващата жилищна застройка / в южната част на имота/ и се предвижда нова жилищна застройка с обществено-обслужваща част, при максимална височина до 15м / в източната и северната част на имота/; начин на застрояване – свободно; линии на застрояване – задължителни и ограничителни;

             - за УПИ ІV- за обществено обслужване, кв.360а – предвижда се застройка с обществено – обслужващи функции, при максимална височина до 18м; начин на застрояване – свободно; линии на застрояване – ограничителни;

             - за УПИ V-5473,5474 за обществено обслужване и жилищно застрояване , кв.360 – запазва се одобреното застрояване на жилищни сгради с обществено-обслужваща част, при максимална височина на сградите – 18м / съгласно заповед № РД 22-1680 от 21.08.2007г. на Кмета на община Велико Търново/.

3. План за вертикално планиране за района между квартали № № 360,360а, 626, 626а, 362 и 167, ж.к.”Бузлуджа”, по плана на гр.Велико Търново.

4. Надлъжни и напречни профили на улиците в района, предмет на промяната на подробния устройствен план, зона „В” за част от ж.к.”Бузлуджа”, по плана на гр.Велико Търново.

5. На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Великотърновският общински съвет отменя свои решения, както следва: Решение № 343 по протокол № 28 от 11.09.2008г., Решение № 467 по протокол № 38 от 22.01.2009г.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ