Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 921

Решение № 921

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.06.2013 – 30.09.2013 година

 

РЕШЕНИЕ № 921

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната и Заповед № РД 23-356/05.06.2013 година, Великотърновски общински съвет одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Николай Илиев Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет за отчетния период 01.06.2013 – 30.09.2013 година в размер на 60 /шестдесет/ лева.

 

2. Съгласно Заповед № РД 22-965/11.06.2013 година на Кмета на Община Велико Търново и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, утвърдени с ПМС № 115 / 03.06.2004 година , Великотърновски общински съвет одобрява отчета за разходите за командировка в чужбина, в размер на $ 101.50 *1.4946 лв. или 151.70 лв./сто петдесет и един лева и 70 ст./

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ