Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 57-то заседание - 28.11.2013 г. (проект)

Дневен ред на 57-то заседание - 28.11.2013 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на петдесет и седмо заседание, което да се проведе на 28.11.2013 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2013 г., Вх. № 2189/18.11.2013 г.

2. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 г., Вх. № 2190/18.11.2013 г.

3. Информация за международните командировки през 2013 г. и за официалните посещения на чуждестранни гости в Община В. Търново за 2013 г., Вх. № 2191/18.11.2013 г.

4. Питане от Желка Денева и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 2175/13.11.2013 г.

5. Питане от Стоян Витанов – общински съветник, Вх. № 2176/13.11.2013 г.

6. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2179/18.11.2013 г.

7. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2180/18.11.2013 г.

8. Издаване на запис на заповед от Община В. Търново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор от ОП за развитие на сектор „Рибарство”, Вх. № 2184/18.11.2013 г.

9. Допълнение на Решение № 1239/24.03.2011 г. – Съгласие за осигуряване на собствен принос по проект „Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. В. Търново”, Вх. № 2185/18.11.2013 г.

10. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2013 г., Вх. № 2170/11.11.2013 г.

11. Утвърждаване на решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурса за избор на управител на „ЦПЗ – В. Търново” ЕООД, Вх. № 2194/18.11.2013 г.

12. Прекратяване на конкурс за възлагане на управлението на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 2195/18.11.2013 г.

13. Провеждане на заседание на Общото събрание на Асоциация за В и К и определяне начина на гласуване по предложения проект за дневен ред, Вх. № 2186/18.11.2013 г.

14. Присъждане на Академичната награда на Община Велико Търново на млади специалисти за 2013 г., Вх. № 2192/18.11.2013 г.

15. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, находящ се в с. Самоводене, Вх. № 2201/20.11.2013 г.

16. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в Западна промишлена зона, Вх. № 2202/20.11.2013 г.

17. Намаляване на началните цени за продажба на „Една HDPE тръба”, Вх. № 2203/20.11.2013 г.

18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Велико Търново, Вх. № 2115/18.10.2013 г.

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Шемшево, Вх. № 2172/11.11.2013 г.

20. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шемшево, Вх. № 2187/18.11.2013 г.

21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 2188/18.11.2013 г.

22. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Дебелец, Вх. № 2183/18.11.2013 г.

23. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 2165/07.11.2013 г.

24. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. № 2173/12.11.2013 г.

25. Одобряване на проект за ЧИ на ПУП, с. Ветринци, Вх. № 2177/13.11.2013 г.

26. Одобряване проект за ПУП, с. Леденик, Вх. № 2198/20.11.2013 г.

27. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Малки чифлик, Вх. № 2199/20.11.2013 г.

28. Отпускане на персонална пенсия, Вх. № 2163/06.11.2013 г.

29. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 2164/06.11.2013 г.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ