Начало Заседания Протоколи Протокол № 57 от 28.11.2013 г.

ПРОТОКОЛ № 57

 

     от петдесет и седмото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 28.11.2013 г. от 09.00 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 34 общински съветника. Отсъстват г-н Валентин Ламбев и г-н Стефан Михайлов и г-н Мариян Кенаров.

 

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа.

Г-н Ашиков обяви проекта за дневен ред.

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2013 г., Вх. № 2189/18.11.2013 г.

2. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 г., Вх. № 2190/18.11.2013 г.

3. Информация за международните командировки през 2013 г. и за официалните посещения на чуждестранни гости в Община В. Търново за 2013 г., Вх. № 2191/18.11.2013 г.

4. Питане от Желка Денева и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 2175/13.11.2013 г.

5. Питане от Стоян Витанов – общински съветник, Вх. № 2176/13.11.2013 г.

6. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2179/18.11.2013 г.

7. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2180/18.11.2013 г.

8. Издаване на запис на заповед от Община В. Търново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор от ОП за развитие на сектор „Рибарство”, Вх. № 2184/18.11.2013 г.

9. Допълнение на Решение № 1239/24.03.2011 г. – Съгласие за осигуряване на собствен принос по проект „Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. В. Търново”, Вх. № 2185/18.11.2013 г.

10. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2013 г., Вх. № 2170/11.11.2013 г.

11. Утвърждаване на решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурса за избор на управител на „ЦПЗ – В. Търново” ЕООД, Вх. № 2194/18.11.2013 г.

12. Прекратяване на конкурс за възлагане на управлението на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 2195/18.11.2013 г.

13. Провеждане на заседание на Общото събрание на Асоциация за В и К и определяне начина на гласуване по предложения проект за дневен ред, Вх. № 2186/18.11.2013 г.

14. Присъждане на Академичната награда на Община Велико Търново на млади специалисти за 2013 г., Вх. № 2192/18.11.2013 г.

15. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, находящ се в с. Самоводене, Вх. № 2201/20.11.2013 г.

16. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в Западна промишлена зона, Вх. № 2202/20.11.2013 г.

17. Намаляване на началните цени за продажба на „Една HDPE тръба”, Вх. № 2203/20.11.2013 г.

18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Велико Търново, Вх. № 2115/18.10.2013 г.

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Шемшево, Вх. № 2172/11.11.2013 г.

20. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шемшево, Вх. № 2187/18.11.2013 г.

21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 2188/18.11.2013 г.

22. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Дебелец, Вх. № 2183/18.11.2013 г.

23. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 2165/07.11.2013 г.

24. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. № 2173/12.11.2013 г.

25. Одобряване на проект за ЧИ на ПУП, с. Ветринци, Вх. № 2177/13.11.2013 г.

26. Одобряване проект за ПУП, с. Леденик, Вх. № 2198/20.11.2013 г.

27. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Малки чифлик, Вх. № 2199/20.11.2013 г.

28. Отпускане на персонална пенсия, Вх. № 2163/06.11.2013 г.

29. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 2164/06.11.2013 г.

 

Г-н Ашиков предложи от проекта за дневен ред да отпадне точка 18 – предложение с входящ № 2115 от 18.10.2013 г. относно публичен търг за продажба на недвижим имот, тъй като кметът г-н Панов оттегля предложението. Г-н Ашиков предложи също така поради отсъствието на г-н Панов да отпаднат от проекта за дневен ред точките, касаещи питания от общински съветници – точки 4, 5, 6 и 7.

Председателят на Общинския съвет предложи в дневния ред на заседанието като последни точки да бъдат включени: предложение с входящ № 1969 от 08.08.2013 г. от д-р Чолакова – управител на Центъра за кожно-венерически заболявания; и предложение с № 2214 от 25.11.2013 г. относно приемане на обръщение към Министерския съвет на РБ, внесено от общинските съветници Милен Михов и Йордан Грозданов.

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за изказвания по проекта за дневен ред. Изказвания не бяха направени.

Дневният ред на заседанието беше подложен на гласуване и приет с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2013 г., Вх. № 2189/18.11.2013 г.

2. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 г., Вх. № 2190/18.11.2013 г.

3. Информация за международните командировки през 2013 г. и за официалните посещения на чуждестранни гости в Община В. Търново за 2013 г., Вх. № 2191/18.11.2013 г.

4. Издаване на запис на заповед от Община В. Търново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор от ОП за развитие на сектор „Рибарство”, Вх. № 2184/18.11.2013 г.

5. Допълнение на Решение № 1239/24.03.2011 г. – Съгласие за осигуряване на собствен принос по проект „Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. В. Търново”, Вх. № 2185/18.11.2013 г.

6. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2013 г., Вх. № 2170/11.11.2013 г.

7. Утвърждаване на решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурса за избор на управител на „ЦПЗ – В. Търново” ЕООД, Вх. № 2194/18.11.2013 г.

8. Прекратяване на конкурс за възлагане на управлението на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 2195/18.11.2013 г.

9. Провеждане на заседание на Общото събрание на Асоциация за В и К и определяне начина на гласуване по предложения проект за дневен ред, Вх. № 2186/18.11.2013 г.

10. Присъждане на Академичната награда на Община Велико Търново на млади специалисти за 2013 г., Вх. № 2192/18.11.2013 г.

11. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, находящ се в с. Самоводене, Вх. № 2201/20.11.2013 г.

12. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в Западна промишлена зона, Вх. № 2202/20.11.2013 г.

13. Намаляване на началните цени за продажба на „Една HDPE тръба”, Вх. № 2203/20.11.2013 г.

14. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Шемшево, Вх. № 2172/11.11.2013 г.

15. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шемшево, Вх. № 2187/18.11.2013 г.

16. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 2188/18.11.2013 г.

17. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Дебелец, Вх. № 2183/18.11.2013 г.

18. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 2165/07.11.2013 г.

19. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. № 2173/12.11.2013 г.

20. Одобряване на проект за ЧИ на ПУП, с. Ветринци, Вх. № 2177/13.11.2013 г.

21. Одобряване проект за ПУП, с. Леденик, Вх. № 2198/20.11.2013 г.

22. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Малки чифлик, Вх. № 2199/20.11.2013 г.

23. Отпускане на персонална пенсия, Вх. № 2163/06.11.2013 г.

24. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 2164/06.11.2013 г.

25. Предложение от д-р Чолакова – управител на „ЦКВЗ” ЕООД, Вх. № 1969 от 08.08.2013 г.

26. Предложение от доц. Милен Михов и Йордан Грозданов, Вх. № 2214 от 25.11.2013 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2013 г., Вх. № 2189/18.11.2013 г.

 

ПК по БФ – 6 гласа „за”, ПК по ИВСПИЕСМВ – 7 гласа „за”, ПК по УТТП – подкрепя предложението.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Вървейки насам, споделих с г-н Радонов, че не трябва да съм единствен – редовно да си бъбря по бюджета, в каквато и фаза да се намира той. Много ми се иска да стане дискусия по бюджета, защото това е „а” и „б” на нашата дейност; независимо в какъв аспект ние гледаме на тази дейност. Между другото, нека да не забравяме, че точно месец ноември е вододелът – 2 години.Щеше ми се да видя в този отчет нещо като анализ: „Заварили сме такова положение, две години по-късно ситуацията е еди-каква си”.

Между другото, при отчета за последните месеци на управлението на д-р Рашев, и специално миналата година, аз прогнозирах с точност между 0,7 и 1,8 % какъв ще бъде резултатът по приходите в края на годината. Казвам това, не за да си слагам пагон на рамото, а за да кажа, че днес не мога да направя това. Което не е добре. Може би във връзка с финансиранията и съфинансиранията по европейски проекти, наистина не мога да се ориентирам. Дано администрацията да е ориентирана, но ние все повече стагнираме нашия бюджет. Виждаме, че трайно не се изпълняват приходите от продажба на имущество – да, по обективни причини, но тук трябва да свети вече червената лампа: „Какво правим занапред?”. И не само за останалите две години, а и за следващия мандат (който бъде тук). Пък и за гражданите на В. Търново най-вече се отнася това.

Очевидно ние няма да увеличаваме местните данъци и такси. Беше заявено за 2014 г.че това няма да се случи; 2015 г. е предизборна и също няма да се случи, т.е. за две години ние стагнираме приходите от местни данъци и такси. Почти не продаваме имущество. Надяваме се – от групата на БСП, при обсъждането на бюджета за 2014 г. ние да видим някакви възможности за допълнително финансиране; да видим евентуално икономиите, които биха могли да се направят.

И още нещо, което може би на пръв поглед не кореспондира с темата. Вчера си позволих да говоря с г-н Мариян Маринов, към когото аз имам уважение и респект като към добър финансист. При тази ситуация, която се отнася за всички общини, не може държавата да продължава да гледа така пасивно и таза безучастно. В какъв смисъл? До 1999 или до 2000 година 50 % от данък „Физически лица” (тогава беше данък „общ доход”) идваше в общините. И самият кмет, самата администрация, самият ОС са заинтересувани да се откриват колкото може повече работни места. Сега ние казваме, че продаваме терени, но те почти свършиха. Строят се сгради, получава се данък „Сгради” и такса „Смет”, добре, само че терените свършиха. Днес разбираме, че вече разчитаме на дърветата, т.е. на горите. Имаме да сечем 50 000 декара гори, имаме да залесяваме други 50 000, т.е. трайно в годините ние ще осигуряваме един допълнителен приход за общината, но той няма да бъде достатъчен. Аз съм претърпял личен провал в това: ако примерно 100 единици са приходите по плана, който е спуснат за община В. Търново, а ние изпълним 105 %, 50 % от тях да се върнат обратно в общината. И тогава и кметът, и администрацията, и самите ние ще бъдем заинтересовани да търсим инвестиции, които вдигат работни места. Сега кметът е провел 25 и повече срещи, но резултатът е почти нулев – не че той е виновен.

Нещо, което ме безпокои: трайно ние не разплащаме, държим си една квота от около 3 500 000-3 800 000 лв. извън това, което дължим по европроектите, неразплатени разходи. Трябва да се издължим и при един реален бюджет от 28 000 000 лв., които харчим, на практика всеки шести лев ние го задържаме. За мен това не е нормално, казах го и при предишен коментар на бюджета. Знаем, държавата се помъчи, разплаща се ДДС, малко се поуспокоиха страстите, постигна се малко финансово спокойствие, но ние трябва да видим какво правим и с това.

Завършвам с това: ще ми се наистина да направим една сериозна дискусия по бюджет 2014 г., да сложим картите на масата, да видим какво можем да направим, за да оставим едно добро наследство занапред за бъдещите, които идват след нас.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: В подкрепа на г-н Витанов искам да кажа: затова трябва да бъдем внимателни, когато освобождаваме от данък „Смет”. При нас постоянно пристигат предложения и писма, всеки иска да бъде освободен, но виждате, че в крайна сметка приходите трябва да бъдат реализирани, защото се иска да асфалтираме, да направим тротоар и т.н.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз отдавна съм предлагал това, което предлагаше и г-н Витанов. Наистина по отношение на приходната част в бюджета ние трябва да проведем, макар и закъсняла, но своевременна дискусия. Доколкото ми е известно, утре от 10,30 часа тази дискусия по бюджета за 2014 г. започва. Тогава от утре ние може да започнем тази дискусия, после може да има и друг ден, който да си определим за дискусия преди февруари 2014 г., когато ще приемем бюджета за 2014 г.

Друг е въпросът, че наистина, ако лежим на ухото: „Нас няма кой да ни чуе”, когато се касае за държавни решения, за решения на МС или на някое министерство, ние няма да можем да си изпълним качествено работата като общински съветници. Ако има нещо, което ние можем да предложим на държавата и нейните институции за по-добро както на гражданите на В. Търново, така и на цялата нация, ние трябва да го направим своевременно с наше волеизявление, което да отправим към съответния орган. Казвам това, тъй като в една от последните точки ние ще разглеждаме едно предложение на колегите от ВМРО, което е своевременно и което наистина ще отрази позицията на великотърновската общественост, в лицето на ВТОС, по отношение на главния път Русе-Свиленград - нещо немаловажно за нас.

По същия начин в ПК по ЗСД ние разгледахме възстановяване на допълнителното финансиране през Министерството на финансите на здравните и лечебни заведения. Така че в тези дискусии ние можем да отправяме предложения, включително и до Европейската комисия, примерно.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Изцяло съм съгласен с казаното от Пламен Радонов, но пропуснах това: очевидно трябва да мислим за генериране на определени суми. Връщам се назад във времето: когато теглихме един кредит от 5 милиона лв. за пътища, (не знам колко имаме да връщаме в ен-тата година, след като сме ги изтеглили – 4 или 5 милиона лв.,) тогава нашата теза, която БСП разви, беше: „Дайте малко да изчакаме, защото с тези 5 милиона лв. кредит да привлечем още 15 милиона”. Какво имам предвид? В този нов програмен период ние да акумулираме определена сума пари, примерно да се разпоредим с нашия дял в ОП „Пазари” или примерно да видим какво става с тролеите – аз имам питане ми заедно с Желка Денев и там щях да развия този въпрос; там също има определен ресурс. Т.е. да акумулираме 4-5 милиона лв. които много пестеливо, след едно обществено обсъждане да кажем какво правим с тях. Т.е., има вариант да качим приходите, но същевременно трябва да видим как се свиват разходите – нещо, което става много трудно. Ето, въвеждаме енергийна ефективност, ще намалеят ли разходите, примерно, които училищата плащат за отопление или за осветление?

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Ще продължа оттам, където завърши колегата Витанов. Тази политика на БСП, която продължава в национален мащаб - за вземане на заеми и трупане на дългове, аз не го разбирам по този начин: „Дайте да вземем още заеми!”. Общината има вече не знам колко милиона заеми. Според мен основното е, че в условия на криза трябва да се намаляват разходите. Разходите са раздути до състояние, в което вече продължаваме да трупаме дългове с лихвите. Какво правим всъщност? Ние изкарваме 100 лв., харчим 120 или 150 лв.

Нещо друго, с което пак ще се обърна към Стоян Витанов и към групата на БСП: ако могат да ми кажат колко процента от Закона за облагане доходите на физическите лица се връщат в община В. Търново от държавния бюджет, ще бъда благодарен. Някой от групата на БСП може ли да ми каже? Това касае също и предишното управление на ГЕРБ. Това касае всички правителства. Затова ако се обединим около една идея, трябва да има някакъв екзистенц минимум на процентите, които ще се връщат в съответната община, не да ги събират от богатите общини и да ги дават на бедните. Мисля, че една трета е един разумен процент, който би трябвало задължително да бъде записано в държавния бюджет да се връща в съответната община. Останалите две трети да се разпределят, както сметне управляващото мнозинство и правителството, което е в момента. Сега всички средства от ЗОДФЛ влизат в държавния бюджет и съответното правителство и подкрепящото го мнозинство ги разпределят, където искат. Ние изкарваме 100 лв., държавата може да ни върне 5-10-20 лв. Няма екзистенц минимум.

Завършвам с една препоръка и питане към г-н Ашиков, който предложи да отпадне точка 18 от дневния ред, защото г-н Кметът отсъства, ама дали кметът му се е обадил, никой не знае? Няма го писмено.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Има писмено заявление от кмета. Той лично прави предложението за оттегляне. Може би забележката е удачна, затова ще прочета текста:

„Като вносител на предложение с вх. № 2115 от 18.10.2013, отнасящо се за публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост в местността Саламатя, землище на гр. В. Търново, оттеглям същото. Предложението следва да не бъде разглеждано на заседание на ВТОС, насрочено на 28.11.2013 г.

Мотивите са, че е налице висящо съдебно производство по гражданско дело № 3697 от 2013 г., което в своя предмет включва и посочения поземлен имот с идентификатор 10447.15.266.”.

Подписано е от кмета г-н Панов.

Може би ще има допълнително някакво разглеждане по този проблем, защото Съдът се произнася, че този господин Радков трябва да бъде обезвъзмезден, но в друга местност. Мисля, че затова г-н Панов го е оттеглило.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Темата за бюджета естествено е най-важната за всяка община, включително и за нас, великотърновци. Очевидно е от хубавите изказвания на хората – уважаемите колеги, които взеха думата преди мен, че по бюджета трябва да се мисли твърде дълбоко. Очевидно е, че нашият Общински съвет трябва да има една по-голяма гъвкава динамичност, отчитайки старите неща, които не сме решили в интерес на по-голямата част от обществото във Великотърновската община и онова, което ни предстои да направим с бюджета за 2014 г. Това, което ние не можем да предвидим - какво ще стане с решенията, които ще се вземат окончателно по бюджета от хора, които стоят над нас, не ни освобождава да мислим така, че както каза Камен Алексиев, да търсим онова златно сечение в нашата предвидимост: какво да правим с постъпленията, как да събираме данъците и как да мислим върху онова, което се нарича да правим първите неща. Ето защо за да подплатя моето, на пръв поглед отвлечено, изказване, аз ще ви напомня, за кой ли път за някои от вас, изследването на Кредит суис, защото то е свързано и с действията на нашия Общински съвет по някакъв начин. Това изследване на точната швейцарска банка казва, че населението в света 1 % контролира 46 % от богатството на този свят, 10 % контролират 86 %. Ние трябва да се замислим тази част от възможното население, което живее на територията на В. Търново как се отчита данъчно, как е коректно на основание на своята интелигентност, защото иначе ние ще си говорим от гледна точка на правните науки, от гледна точка на нашия дългогодишен опит в Общинския съвет, ще завъртаме нещата отляво, отдясно и ще изпращаме едни благопожелания нещо да стане. Моля ви във всяко наше предложение, което ще вземем, нека да подсказваме на Общинската администрация, която работи по бюджета, а има хора, общински съветници, които са работили в предишните години и имат голям опит, нека да не крият техните тайни с оглед тази администрация да взема по-добри средства.

А що се отнася до вземането на заемите, голяма част от моите изказвания по принцип са надпартийни и това, което сега ще кажа, е надпартийно. Защо на една страница като Ирландия нашата шапка, ЕС, й отпуска 75 милиарда евро? Защо на нашите братя по съдба на Балканския полуостров - гърците ,са налели много повече от 500 милиарда евро, а ние не можем да поискаме? Няма значение кое е това правителство – дали е синьо, дали е червено, или е оранжево, това е правителство на България. Тяснопартийните виждания за 24 години ни бутат в ъгъла на ЕС. Моят призив е: Дайте отдолу нагоре да подсказваме на политиците какво те да правят, та дори да вземат и по-голям заем, само че този заем да бъде реализиран така, че както се казва: добра е онази демокрация, която създава такива материални условия, та да има устойчиво развитие и да е в интерес на по-голямата част от хората.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Както знаете, колеги, Законът е променен. Вече няма 45 дена, а са 20 дена, така че наистина трябва да се работи оперативно.

Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев - въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов - въздържал се, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 6 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 923

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2013 година и Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея;

 

2. Инвестиционна програма 2013 година - Отчет към 30.09.2013 година - Приложение №3.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 г., Вх. № 2190/18.11.2013 г.

 

ПК по БФ – 6 гласа „за”, ПК по ИВСПИЕСМВ – 7 гласа „за”, ПК по УТТП – подкрепя предложението

 

Г-н ЛЮБЕН ВЕЛЧЕВ: Става въпрос за спортната зала, която се нуждае от допълнително финансиране в размер на 400 000 лв. Допусната е грешка още при самото проектиране. Има определен бюджет, примерно от 1 040 000 лв., направен е проект на тази стойност и сега допълнително са необходими топла връзка и други строителни дейности, които възлизат на 400 000 лв. Грешката е там, че би трябвало целият обем да се проектира, да се раздели на два етапа. Първият етап – с наличните пари и вторият - да се търси финансиране. Сега при технологично изпълнение трябва първо да се построи допълнителната част и след това основната. Конкретното ми предложение е да има допълнително финансиране; след отпускане на тези допълнителни средства тогава да бъдат извършени плащанията. Да няма плащания от бюджета на общината, а след това да чакаме възстановяване на средствата. Това е моето предложение.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Относно спортната зала на СОУ „Емилиян Станев” разглеждаме на второ заседание. На предишното заседание не събра необходимите гласове и големият проблем според мен е, че в началото на проекта ВТОС не беше информиран, че тази зала ще струва 1 400 000 лв. ВТОС трябваше да даде съгласие при възможност да се предвидят тези средства. Раздадено ни е писмото, с което се искат допълнителните средства от държавния бюджет, раздадена е и количествено-стойностната сметка за извършените допълнителни дейности и тъй като примерно подпорната стена е част от допълнителните дейности, аз не мисля, че могат да се разделят основните неща, защото тази дейност на практика вече е извършена. Това трябваше да се гласува предварително – да се разделят нещата. Така че не виждам как може да се случи това нещо.

Имам един уточняващ въпрос, с който бихме се съгласили да подкрепим точката, както подкрепихме за стадиона. Този 1 000 000 лв. наличен ли е, преведен ли е? Има ли го в наличност, за да не утежняваме още повече нещата, ако го няма в наличност?

Следващото нещо - към тези колеги, които на миналата сесия не подкрепиха отлагането на отчета за европейските проекти и финансирането на средства от държавния бюджет - именно там беше мястото да се разгледат стадионът и спортната зала и всичко останало като средства, които трябва да бъдат разглеждани. И сега нямаше да губим време и щяхме да имаме доста по-голяма яснота по нещата. Както сме дали съгласие за стадиона, така бихме дали и сега съгласие и за спортната зала, за да не осакатяваме залата, а тя да стане нещо културно и качествено за хората.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА: Този 1 400 000 лв. са налични по сметките на общината. Към момента от него са разплатени не повече от 200 000 лв. Мога да ви уверя, че разплащането ще става само до тази сума. Вие сте видели писмото до премиера, до Министъра на финансите и до министъра на образованието, така че тази допълнителна сума ще се разплаща тогава, когато тя е налична по сметките.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Може би преди месец, по инициатива на групата на БСП ние предложихме на Общинската админинстрация, и тогава г-н Кечев беше в комисията: „Кажете, има обекти, които са напреднали, но няма средства и трябва да се допълнят; има някои, които са на полустроителство. Дайте предложение от единия обект да вземем и да довършим по-напредналия, а другия ще го завършим приоритетно!”. Тогава, мисля, в залата това не беше споменато, може би там трябваше да го дискутираме.

Аз ще споделя нещо по-различно от това, което казах в комисията. Очевидно Общинската админинстрация е направила необходимите постъпки. Г-н Ламбев увери, че ще направи възможното и по линия на управляващите да се окаже съответното лобиране, в добрия смисъл на думата, тези пари да бъдат осигурени от държавата. Някои казват, че тази зала е общинска, а всъщност една голяма част от парите се дават от държавата. И вече тук трябва да бъдем наясно. Очевидно не може да се продължи нещо, за което трябват допълнително пари и не може да се харчат от този 1 000 000 лв., без този строител или изпълнител да има някаква гаранция, че тези пари ще се платят. Тази гаранция му дава нашето решение, ако евентуално го вземем, че това ще се случи. Оттук нататък са два варианта: държавата да се съобрази с това писмо и с това искане и тази подкрепа, записана в решението на ВТОС – т.е. ако ние можем да допълним по някакъв начин като институция и да финансира; другия вариант е ако това не се случи, да се отпуснат от общинския бюджет.

Тук имаше още един проблем: „това е допълнителна работа и едва ли не трябва да се обяви нов конкурс”. Разбира се, това е с допълнително възлагане, но ние имаме конкретно предложение от групата съветници и то буквално звучи следното: За да има прозрачност и някакво доверие и да отпаднат съмненията, да възложим на Общинската администрация, а тя да възложи да се осъществи одит на извършените допълнителни разходи съгласно тази КСС. Дали това ще го извърши „Инвестстрой”, или „Вътрешен одит”, аз не знам. Нека Общинската администрация да каже дали това е възможно и тогава ще имаме сигурност, че тези средства са изразходвани съобразно представената сметка и няма да има финансови нарушения или поне да има гаранция от съответните институции – или вътрешния одит, или „Инвестстрой” като общинска фирма.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Общинската админинстрация не възразява и върху двете предложения – и на г-н Велчев, и на г-н Витанов. От името на групите да се запишат като допълнителни условия към решението.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: На практика изказването на колегата Велчев беше предложение, което аз предлагам да гласуваме, още повече че то кореспондира с това, което чухме от г-жа Данева. Приемам и предложението на г-н Витанов за одит и за контрол , това е резонно. Ако няма други предложения, ще ви предложа да пристъпим към гласуване на предложението на г-н Велчев.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Искам да говоря за една практика, която вече в продължение на последните шест месеца не е съвсем добра относно финансовата страна на въпроса. Какво имам предвид? При заложени средства, при готов проект за реконструкция на стадион „Ивайло” и почти готов, изпълнен проект ни се казва: „Дайте още 270 000 лв., защото иначе няма как да направим отводнителните шахти, водата и т.н!”. Гласувахме ги. Има отпуснати 1 040 000 лв. от предишното правителство за строеж на спортна зала. Знаете, в 10 града на България, правителството на Бойко Борисов даде тези пари. Две от тези спортни обекта в България са завършени и това, което се случва в Стара Загора – много хубава зала, но общината съфинансира с 1 400 000 лв. Къде е тук проблемът? Проблемът тук е, че тези 400 000 лв. не бяха заложени, не бяхме информирани навреме, че ще трябва допълнително да се случи това, за да имаме многофункционална зала.

В предишното си изказване, на предишната сесия казах, че следващото, което очаквам да се случи, е да бъдем принудени да дадем около 500 000 лв. за изграждането на стадиона в Спортното училище. И още един пример: трябва да дадем 100 000 лв. за трите къщички в Старческия дом. Пак при заложен проект, при уточнено финансиране – европейско, държавно и т.н. Време е сериозно да се замислим сериозно, защото тези пари трудно се намират, а лесно ги харчим. И не съм съгласен с колегите, че всичко, което се случва, трябва да бъде на базата на заеми. Заеми, но тези заеми ще се връщат с лихвите.

И последно, с което ще завърша – нещо, което коментирахме преди сесията: че впоследствие, дай Боже тази зала да бъде изградена и да бъде пусната в експлоатация, ние ще настояваме залата да остане публична общинска собственост, а не да бъде в активите на СОУ „Емилиян Станев”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз напълно се солидаризирам с това, което каза Камен Алексиев, защото е несериозно да направим проект, да го изпълним на 99 % и да кажем, че не достигат едни пари, ама доста големи пари и още по-несериозно е, когато това нещо се повтаря няколко пъти. Дискусията, която се оформи, доколкото успявам да разбера, е, че ние ще вземем решение, но парите няма да бъдат осигурени от общинския бюджет, а ще бъдат издействани от държавата, което не е лошо – държавата да помага на В. Търново, но гледайки таблицата, стр. 7 от материала, който ни е даден, виждам, че тези пари са предвидени в графа „Други извънбюджетни средства”. Четейки логиката на таблиците една след друга, аз разбирам, че това са други извънбюджетни средства от общинския бюджет. Защото има една следваща графа - „Получени, предоставени трансфери”, което мисля, че е по-коректно да го запишем в тази графа – че ние очакваме трансфер от държавата, целево, за допълнение на това.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Колега Михов, предложението на колегата Велчев беше в тази посока, така че аз предлагам да пристъпим към гласуване, защото започваме да се повтаряме – различни хора говорим за едно и също нещо и губим време.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Всички приходи без конкретен източник се записват в „Други”. Те са там до момента, в който не станат реални средства и ако сега го запишем като трансфер, не знаем дали сумата няма да дойде като субсидия. Ще се ограничим сами себе си, затова по-добре е да остане там. Като дойде промяната, ще сме наясно как да я отразим чисто счетоводно.

 

Предложението на г-н Трифонов за прекратяване на дебата беше подложено на гласуване и прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Предложението на г-н Любен Велчев: „Разплащането на допълнителните дейности да стане след осигуряване на целеви средства”, беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 3 „въздържал се”.

Предложението на група БСП, направено от г-н Стоян Витанов: „Да бъде извършен одит от „Инвестстрой” или от „Вътрешен одит” на допълнителните средства в размер на 402 378 лв., съгласно КСС, за изграждане на многофункционалната зала в СОУ „Емилиян Станев”, беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Цялото предложение по т. 2, заедно с вече приетите допълнителни предложения по точката, беше подложено на поименно гласуване:

 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 924

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

5 513

5 513

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

5 165

5 165

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

5 165

5 165

- прих.от наеми на земя, в т.ч.:

2406

345

345

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

345

345

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

3

3

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3

3

Общински такси

2700

1 927

1 927

За ползване на общежития и други по образованието

2708

1 927

1 927

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 927

1 927

Други неданъчни приходи

3600

1 680

1 680

- Получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

351

351

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

351

351

- Други неданъчни приходи

3619

1 329

1 329

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 329

1 329

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-92

-92

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-92

-92

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-92

-92

Помощи за дарения и др.суми

4500

955

955

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

955

955

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

955

955

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

9 983

9 983

ІІ. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

§§

Всичко:

ІV тр.

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

5 592

5 592

получени трансфери /+/

6101

5 592

5 592

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

5 592

5 592

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

5 592

5 592

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

15 575

15 575

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

246 894

246 894

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

176 706

176 706

- Община Велико Търново

176 706

176 706

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

7

7

-Дирекция "Култура и туризъм"

7

7

- прих.от наеми на земя, в т.ч.:

2406

69 270

69 270

- Община Велико Търново

69 270

69 270

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

78

78

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

78

78

- прих.от лихви по срочни депозити

2409

833

833

- Община Велико Търново

833

833

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-7

-7

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-7

-7

-Дирекция "Култура и туризъм"

3702

-7

-7

Помощи за дарения и др.суми

4500

200

200

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

200

200

-Дирекция "Култура и туризъм"

4501

200

200

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

247 087

247 087

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

247 087

247 087

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

247 087

247 087

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

262 662

262 662

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-200 лв

Кметство Дебелец

200 лв

2. Функция 3 Образование

15 575 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

15 575 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-7 587 лв

Център за социални услуги

7 587 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

15 575 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

39 лв

Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност

39 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

39 лв

2. Функция 3 Образование

-44 610 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-44 614 лв

Дирекция "Образование и наука"

4 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

215 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

215 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

194 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

21 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

12 204 лв

Група 3 Култура

12 204 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

12 204 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

-32 152 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

90 288 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

90 488 лв

Кметство Дебелец

-200 лв

2. Функция 3 Образование

74 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

74 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

850 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

850 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

850 лв

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

172 380 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

149 705 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

149 705 лв

Група 2 Опазване на околната среда

22 675 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 297 лв

Кметство Килифарево

11 583 лв

Група кметства Килифарево

9 795 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

21 734 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

5 922 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

5 922 лв

Група 3 Култура

15 812 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

15 812 лв

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

29 019 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

29 019 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

29 019 лв

9. Функция 9 Разходи некласифицирани в другите функции

-35 106 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-35 106 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

279 239 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

247 087 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

262 662 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

3. Променя Приложение 2 от Решение №891/31.10.2013 год., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

4. Променя Приложение 16 от Решение №561/07.02.2013 год., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

5. Разплащането на допълнителните дейности да стане след осигуряване на целеви средства.

6. Да бъде извършен одит от „Инвестстрой” или от „Вътрешен одит” на допълнителните средства в размер на378 лв., съгласно КСС, за изграждане на многофункционалната зала в СОУ „Емилиян Станев”.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за международните командировки през 2013 г. и за официалните посещения на чуждестранни гости в Община В. Търново за 2013 г., Вх. № 2191/18.11.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 3 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 5 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 925

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение „Информация за международните командировки и официалните посещения на чуждестранни гости в Община Велико Търново за 2013 година“.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община В. Търново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор от ОП за развитие на сектор „Рибарство”, Вх. № 2184/18.11.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 4 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Николай Илчев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 926

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 24 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет:

1. Упълномощава Кмета на община Велико Търново да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна агенция в размер на 461 751,40 лв. (четиристотин шестдесет и един хиляди седемстотин петдесет и един лева и четиридесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 145 от 12.12.2012 г. по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”, за проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Велико Търново", сключен между Община Велико Търново и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 145 от 12.12.2012 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 1239/24.03.2011 г. – Съгласие за осигуряване на собствен принос по проект „Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. В. Търново”, Вх. № 2185/18.11.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 5 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 927

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Допълва свое Решение № 1239/24.03.2011 год. със следния текст:

 

„Точка 8. Дава съгласие за осигуряване на собствен финансов принос по проект „Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново” по ДБФП BG161РО001/1.1-12/2011/014 в размер до 101 946,41 лв. /сто и един хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и четиридесет и една стотинки/ без ДДС. Средствата да бъдат разчетени в Бюджет-2014.”

 

В останалата си част Решение № 1239/24.03.2011 год. остава непроменено.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2013 г., Вх. № 2170/11.11.2013 г.

 

Г-н Ашиков прочете предложението за решение на ПК по ЗСД.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Искам да направя една малка корекция. По точка 1, за да бъдем точни (както и д-р Илиева на заседанието на комисията пожела), тя трябва да има следния вид: ВТОС предлага на Министерски съвет на Република България и Министерство на здравеопазването да разгледат възможността да се възстанови финансирането на делегираните от държавата дейности в общинските лечебни заведения. Другото предложение отново трябва да има конкретност и би следвало да има следното звучене: ВТОС се обръща към Министерство на здравеопазването на Република България да издължи на „Комплексния онкологичен център – Велико Търново” ЕООД остатъка от сумата за четвъртото тримесечие на 2011 г. съгласно чл.4, т.1 от договора РД-31-139 от 2.05.2011 г. с Министерство на здравеопазването.(Сумата е повече от един милион, но е по-добре да не фиксираме сумата; компетентните лица ще я фиксират.) Отправям последно предложение – Великотърновски общински съвет потвърждава пред Министерски съвет на Република България и Министерство на здравеопазването намерението си за придобиване на земята и сградите собственост на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново, находящи се на територията на Старата болница, прието с Решение 407 от 25.10.2012 г. на Великотърновски общински съвет, защото това придобиване би създало възможност на Великотърновската община да създаде по-голяма устойчивост и перспектива пред развитието на лечебните заведения, собственост на общината.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Едно уточнение: Г-н Радонов, предлагате тези предложения ан блок да се гласуват или едно по едно?

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Мисля, че те са свързани и би трябвало да ги гласуваме ан блок, но те заместват тези, които ПК предлага.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Те ги дооформят.

Г-жа ПЕТЯ ИЛИЕВА: Аз много благодаря на г-н Пламен Радонов за тези промени, които направи, защото аз съм човекът, който реагира малко по-бурно, но не защото съм против смисъла и съдържанието на това, което искаше и предложи г-н Радонов, а защото за тази формулировка, която предлагаме и която е вписана, аз щях да гласувам „въздържал се”, защото не съм против същността, а против формулировката. Това звучи абсолютно пожелателно, неотговорно и несериозно. За мен, първо, ние не знам какво искаме и на кого го предлагаме. Второ, да се възстанови една стара методика, която има мотиви да бъде отменена, и за да се прави някакво предложение, поне аз считам, че трябва да бъде: „на основание еди-какво си”, „въз основа на еди-какво си”, „във връзка с еди-какво си”, за да ни обърне някой внимание. И когато казах, че никой няма да ни обърне внимание, не е, защото смятам, че ВТОС не трябва да се интересува от държавните дейности, които са делегирани на общините, а защото и аз, ако съм на място, и ми сложат нещо, което звучи като пожелание, ми става ясно, че искаме да прехвърлим на някой друг нещо, което искаме да се промени, но не знаем как и да махнем отговорността от нашата глава. Нещата са изключително сериозни и не смятам, че това доведе до такова предложение и до такава формулировка. Втора година там растат загубите. Ние продължаваме да гласуваме там пари по проекти и следващите ни обсъждания може би ще бъдат и затова защо не работи, кой е виновен, как е виновен. Мисля, че нещата, които са обект на решение от ВТОС и на обяснение от община В. Търново, ние би трябвало да изискваме по-сериозно с точните мотиви и причини, а не да ги прехвърляме на някакви наредби, които са променени и които няма да се променят в близко бъдеще. За тях се изисква време, изискват се анализи, доказателства и т.н.

Що се отнася за възстановяване на средствата по договора за финансиране, аз не съм компетентна, но разчитам на това, че Пламен Радонов е икономист и е проверено дали тези средства са възстановяеми изобщо.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Всичко това тръгва от анализа, който е направен по много добър начин и е ясен за всички, и от дискусията, която този анализ породи в ПК по ЗСД. В крайна сметка се получи така, че колкото повече лечебните заведения, общинска собственост, и по-специално - говоря за Комплексия онкологичен център и „СБАЛПФЗ Д-р Трейман”, колкото повече работят, толкова повече загуби ще трупат, защото системата на финансиране само през Здравната каса не може да покрие стойността на всички дейности, има недофинансиране на дейностите по Здравна каса. И след като през 2011 г. е премахнато това финансиране на делегирани държавни дейности в общинските лечебни заведения, те са обречени да ги закрием след 1-2 години, колкото и да се тупаме в гърдите, че трябва да запазим тази социална дейност. Няма как, при положение че една пътека, както д-р Методиев ни запозна, струва примерно 4000 лв., а от Здравната каса се получават 600 лв., другите 3400 лв. откъде? И като се направи анализ на всички останали недофинансирания и се получава този финансов резултат накрая – от недофинансирането на самата дейност. Затова тази част трябва да се финансира отнякъде. До 2011 г. това нещо е било чрез делегирани държавни дейности в общинските лечебни заведения.

Второто – щом има договор, той трябва да се изпълни. Много ясно е записано в клаузите на този договор за тези пари, които държавата, в лицето на Министерството на здравеопазването, дължи на Комплексния онкологичен център. Там са се помъчили да оправят дофинансиране на лекарствената политика.

Третото предложение, което направих, е свързано с наше Решение, мисля че № 404, за придобиването на терените на Старата болница. Ако това нещо се случи, това нещо развързва общината в две посоки – първо да може да си разреши градоустройствените нужди за този все още градоустройствено неразрешен терен, в смисъл: този терен първо няма реален собственик на инфраструктурата. Ако там нещо се случи – някой блъсне някого или нещо друго, няма кой да носи отговорност, няма кой да поддържа тази инфраструктура. Тя има само един вход и един изход – създава се изключително затруднение за гражданите. Така че това е първият важен момент.

Вторият е, че в момента две трети от сградите на КОЦ се намират в един голям терен в съсобственост с още 10 или 12 физически и юридически лица. Как можем ние да гарантираме стабилността в развитието и в перспективата на нашето лечебно заведение - КОЦ, при положение че сградите му се намират в терен, собственост неясно на кого? И утре какво може да се случи там, при положение че държавата е определила, например в чл. 9, ал. 6, че не могат да се развиват конкурентни на МОБАЛ дейности. Изключително важно е, не на последно място, а бих казал на първо – МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” да се събере на една площадка, да не се разкарват хората на три километра, когато трябва да се лекуват.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: За съжаление, тези неща, които сподели колегата Радонов са верни. Лошо, че и държавната политика е насочена в тази посока, но е много важно този проблем със Старата болница рано или късно да се реши.

Ще подложа на гласуване трите предложения на г-н Радонов ан блок, като предложението на ПК по ЗСД отпада, а на негово място влизат тези три предложения на Радонов.

Предложенията на г-н Радонов беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 928

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет реши:

1. Великотърновски общински съвет предлага на Министерски съвет на Република България и Министерство на здравеопазването да разгледат възможността да се възстанови финансирането на делегираните от държавата дейности в общинските лечебни заведения.

2. Великотърновски общински съвет се обръща към Министерство на здравеопазването на Република България да издължи на „Комплексния онкологичен център – Велико Търново” ЕООД остатъка от сумата за четвъртото тримесечие на 2011 г. съгласно чл.4, т.1 от договора РД-31-139 от 2.05.2011 г. с Министерство на здравеопазването.

3. Великотърновски общински съвет потвърждава пред Министерски съвет на Република България и Министерство на здравеопазването намерението си за придобиване на земята и сградите собственост на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново, находящи се на територията на Старата болница, прието с Решение 407 от 25.10.2012 г. на Великотърновски общински съвет.

 

Предложението по т. 6 – за приемане на информацията, беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 929

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 17 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски общински съвет приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за деветмесечието на 2013г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурса за избор на управител на „ЦПЗ – В. Търново” ЕООД, Вх. № 2194/18.11.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 7 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов - против, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов - въздържал се, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - въздържал се, Радка Крумова – въздържал се, Любен Велчев - въздържал се, Николай Георгиев - въздържал се, Калина Широкова - въздържал се, Пламен Радонов - за, Николай Николов - въздържал се, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше отхвърлено с 18 „за”, 1 „против”, 10 „въздържал се”.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Аз се чудя с какво основание колегите гласуваха „за”, още повече се чудя с какво основание аз гласувах „против”. Безпрецедентно е: ние избираме управител на едно лечебно заведение; първо, нормално е да кажем на д-р Парчев „благодаря” и да го изпратим като хората. Нормално е да видим лицето на лекарката Андреева - не че имаме нещо против тази жена, но да ни каже две приказки тук: „Заведението вървеше добре, особено през последната година…”. Така не се прави, Разбира се, че няма да получи 19 гласа не заради себе си, а заради нескопосания начин, по който представихте въпроса.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз предлагам прегласуване на точката.

Г-н Ашиков даде думата на г-жа Дияна Козовска за пояснение.

Г-жа ДИАНА КОЗОВСКА – началник отдел „Човешки ресурси” в община В. Търново: Може ли да ви припомня част от процедурата, която приехте, и от Наредбата, по която е изработена процедурата. Съгласно Наредбата следва да приемете решение за утвърждаване на предложението от комисията, в която имаше участници, избрани от Общинския съвет, след което задължение на комисията е в петдневен срок да уведоми участниците в конкурса за резултата и след изтичането на тези пет дена всеки има право в рамките на 10 дена да жали конкурсната процедура. Практически, ние не сме я приключили. Не случайно ние сме предложили срок за прекратяване на договора на настоящия управител и утвърждаването на новия от първи януари 2014 г.

Д-р Петрова е тук, в залата.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Трябва да утвърдим някого, значи трябва да го видим и чуем. Аз гласувах „за”, но не сте прави за процедурата.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Аз бях един от членовете на изпитната комисия. Комисията е утвърдена от кмета г-н Панов и от ВТОС. Протече в две седмици, в две поредни срещи с тримата участници. На първата среща имаше устен дебат, след което се запознахме с техните виждания и след това един цял ден разговаряхме с кандидатите. Всеки си даде оценките и това е средноаритметичната оценка, която се е получила, така че комисията свърши работата си перфектно, въпросът е вие да вземете окончателното решение.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-жо Козовска, Вие тук много пунктуално ни разяснихте каква е процедурата и Ви питам: „Бяхте ли в залата, когато ние избирахме тук управителя на „Паркинги и гаражи” само преди около три месеца?”.

Упрекът ми в случая не е към Вас, а към начина, по който се направи. Г-жо Козовска, извинявам се!

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Това разяснение беше направено, за да могат да станат ясни нещата и от юридическа гледна точка и за да не сбъркаме. Имайте предвид, че представителите в комисията бяха от всички формати.

Аз предлагам да подложим на гласуване предложението на Пламен Радонов за прегласуване.

 

Предложението на г-н Радонов за прегласуване на точката беше прието с 24 „за”, „против” няма, 4 „въздържал се”.

Предложението по т. 7 беше подложено повторно на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – против, Стоян Витанов - въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов - въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – въздържал се, Любен Велчев - въздържал се, Николай Георгиев - въздържал се, Калина Широкова - въздържал се, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, 1 „против”, 8 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 930

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването във връзка с т. 11. от Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски дружества, одобрена с Решение № 729 от 27.06.2013 г. на Великотърновски общински съвет   :

 

1. Утвърждава решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурса за избор на управител на “Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД – гр. Велико Търново - Д-р Мариана XXXXXX Петрова - Андреева от гр. Велико Търново, ул. „Росица” № XXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXXXX, с образование – висше и придобита специалност “Медицина”, диплома № 001231, рег. № 1231/ 1986 г. от Висш медицински институт – гр. Плевен; диплома за призната специалност № 39347, издадена на 15.01.1992 г. от Висш медицински институт – гр. Плевен, с придобита специалист “Психиатрия”; диплома за придобита образователно – квалификационна степен магистър по специалността „Психология”, с. ВТУ-2005, № 027910/ 2005 г. на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново; свидетелство за професионална квалификация “Здравен мениджмънт”, с. С-2005, № 000591/ 2006 г., издадено от Стопанска академия „Д. А. Ценов”.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за управление с Д-р Мариана Василева Петрова - Андреева за срок от 3 (три) години, считано от 01.01.2014 г.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на конкурс за възлагане на управлението на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 2195/18.11.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 8 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Желка Денева – за, Йордан Грозданов - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 931

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването във връзка с т. 9.8. от Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски дружества, одобрена с Решение № 685 от 30.05.2013 г. на Великотърновски общински съвет:

 

  Прекратява конкурсната процедура за Управител на “ Специализирана болница за активно лечение по пневмо - фтизиатрични заболявания със стационар “Д-р Трейман” ЕООД – гр. Велико Търново.

 

В 11.00 часа беше обявена 10-минутна почивка.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Провеждане на заседание на Общото събрание на Асоциация за В и К и определяне начина на гласуване по предложения проект за дневен ред, Вх. № 2186/18.11.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 932

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с чл.198в, ал.8 и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите Великотърновски общински съвет:


І. Оправомощава представителя на Община Велико Търново в Асоциация по В и К – Кмета на общината, при провеждане на Общото събрание на 29.11.2013г. от 10,00ч. в Гербовата зала на Областна администрация на Област Велико Търново да гласува по предложения дневен ред по следния начин: 
По т.1 от дневния ред – приемане на решение за преразпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията по В и К в съответствие с актуалните данни от официалното преброяване през 2011г. на населението в Република България – да гласува „за” по предложения начин:        
1. Областна администрация Велико Търново 35%        
2. Община Велико Търново 26.71%         
3. Община Горна Оряховица 14.06%       
4. Община Елена 2.84%     
5. Община Златарица 1.20%          
6. Община Лясковец 4.04%           
7. Община Павликени 7.19%        
8. Община Полски Тръмбеш 4.35%          
9. Община Стражица 3.83%          
10. Община Сухиндол 0.78%        

По т.2 от дневния ред – приемане от Асоциацията по В и К на Регионален генерален план на В и К системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от    „В и К Йовковци” ООД, гр. Велико Търново – да гласува „за”. 

По т.3 от дневния ред – „други” – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на Асоциацията по В и К – да гласува съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Велико Търново.

II. В случай, че Кметът на Община Велико Търново не може да вземе участие в заседанието на Общото събрание, насрочено за 29.11.2013г., определя за негов заместник инж. Динко Василев Кечев – Директор на Дирекция „СУТ” в Община Велико Търново, който да гласува по посочения в настоящото решение начин.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Присъждане на Академичната награда на Община Велико Търново на млади специалисти за 2013 г., Вх. № 2192/18.11.2013 г.

 

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Ясно е, че след като този избор премина в специално създадената комисия, в която участвахме заедно с г-жа Лидия Прокопова – председател на ПК по ОНК, а после и през самата комисия в общината, наградата беше присъдена на младеж, който е завършил Математическия факултет.

Възникнаха обаче няколко казуса, които искам да споделя и тук имам молба към уважаемия заместник-ректор доц. Михов да обърне внимание на това, въпреки че той присъства при разглеждането. Имаше двама други хубави кандидати. Единият е художник, другият е певец. Всеки от тях имаше нужните качества, ако се поставят на везните, да бъдат наградени с тази награда, която не е малка, но в комисиите надделя мнението, че тази награда трябва да се присъди на хора, които реално се занимават с наука. Номинираният кандидат напълно заслужава това и това е венец на постиженията на младия Факултет по математика и информатика. Но казусът е: Как можем ние да оценяваме в бъдещето хората на изкуството – на музиката, на скулптурата, на рисунките? Трябва да помислим върху това. Посланието ми е: не може ли ние да помислим и да гласуваме за в бъдеще една награда, която да бъде награда за изкуствата? Това ще бъде справедливо, иначе продължавайки по тази инерция, тези факултети, които се занимават с това, ще бъдат игнорирани. Някой ще каже: „Откъде пари?”. Дайте да помислим колко много пари даваме за други дейности. Има събития, които отзвучават под звука на китарите за три дена и ни изразходват десетки хиляди левове, без да визираме кое мероприятие. Ето тук е и уважаемият заместник-кмет Ганчо Карабаджаков, и към него изпращам това послание. Нека да помислим как можем да награждаваме хората на изкуството, защото техният дух работи по специален начин и те трябва да бъдат отличавани.

И друго послание към заместник-ректора: хубаво би било факултетите да си решават въпросите с първото място там, във факултета, а не да подават по три-четири кандидатури и нашата комисия да се чуди какво трябва да направи. Факултетът трябва да посочи един, който е единствен, уникален за тази година.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Много уважавам г-н Харалампиев, но не съм съгласен с тезата, че трябва да бъдат подавани по един човек от факултет. Аз предлагам хипотеза: Ако във факултет има пет отличници, не трябва ли да ги подаваме, а в другите да няма нито един с пълна шестица?

Още една реплика относно изкуствата – мисля, че миналата година студент от Факултета по изобразителни изкуства спечели наградата, така че тези хора, свързани с изкуствата, не са игнорирани.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Първо бих искал да апелирам да подкрепим с единодушие тазгодишната номинация за Академичната награда. Трябва да кажа, че освен комисията, която разгледа всички кандидатури, представени от отделните факултети – припомням, че това е комисия от представители на ВТОС и на Академичния съвет, Академичният съвет на ВТУ категорично подкрепи тяхната номинация. Мисля, че в това нямаме никакви различия.

Що се отнася до процедурата, тук трябва да кажа няколко думи. Със свое решение Академичният съвет на ВТУ предлага една по-коректна редакция на текста, който описва процедурата на ниво „факултети”. По една или друга причина аз съм съпричастен със създаването на тази наредба навремето и сега, гледайки текста, виждам, че това, което сме мислили навремето, с течение на разрастването на ВТУ води до една неяснота, която поражда определени затруднения. В текста, който преди 13-14 години изработихме, е определено, че от факултетите се подават до пет кандидатури, които се разглеждат в комисията. Това положение за петте кандидатури беше, защото факултетите бяха пет, а сега университетът има девет факултета. Решението и предложението на Академичния съвет до нас е да променим нашия Статут, на Общинския съвет, всеки факултет да номинира един кандидат - най-достойния абсолвент, тъй като именно във факултета може да се направи сравнение и да се отсее единствено най-добрият художник, юрист, филолог или историк, а тежката задача да се сравнят тези различни по характер кандидати да падне на тази комисия и на Академичния съвет. Това предложение е депозирано във ВТОС. То ще мине по реда. Аз мисля, че това е разумно и трябва да уважим мнението на Академичния съвет. Още един път казвам, че в началото на тази практика идеята беше и такава - факултетите да номинират своите представители, но текстът с течение на времето поражда определени тълкувания и това дава една възможност от един факултет да излязат няколко кандидати и тогава те да се съпоставят както с кандидатите от другите направления, така и вътре в самото направление, а в тази петчленна комисия не винаги може да има, примерно, художник, който да направи съпоставка на трима от предложените художници или юрист, който да направи такава съпоставка.

Този дебат за качествата на кандидатите беше много задълбочен в Академичния съвет и несъмнено всички можем да се радваме и да се гордеем, че един млад човек, специалист в такава сфера като програмирането и компютърните технологии ще бъде носител на Академичната награда.

 

Предложението по т. 10 беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 933

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Решение № 12 от 18.11.2013 г. на Академичния съвет на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Великотърновски общински съвет:

 

ПРИСЪЖДА

 

Академичната награда на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 5 000 /пет хиляди/ евро

 

на

Стефан Красимиров Тодоров

 

Завършил през 2013 г. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Факултет „Математика и информатика“, специалност „Информатика. Компютърна мултимедия”, образователно – квалификационна степен „магистър”.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, находящ се в с. Самоводене, Вх. № 2201/20.11.2013 г.

 

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Понеже г-н Ламбев отсъства като председател на Надзорния съвет, аз ще си позволя да се изкажа по трите точки - 11, 12 и 13, които касаят решения на Надзорния съвет.

По точка 11: това е един обект в с. Самоводене, фризьорски салон, който вие на предходна приехте в процедура на разпореждане, но областният управител върна това решение и затова се предлага, тъй като Законът за приватизация е специалният закон, разпореждането да мине по тази линия. Затова в това предложение ние ви предлагаме да се включи в списъка за приватизация и да се открие процедура.

По т. 12, „Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в Западна промишлена зона”: това са два имота, за които са проведени 24 търга и Надзорният съвет предлага първоначалните цени, с които са обявени, да се намалят с 50 %.

Точка 13, „Намаляване на началните цени за продажба на „Една НDРЕ тръба”: предложението е началната цена на тръбата за електронно-съобщителна мрежа за оптична свързаност, заедно с прилежащата инфраструктура, да се намали с 15 % и началната цена да стане 162 053 лв.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: В предишния мандат бях член на Комисията по приватизация и имах уточняващ въпрос колко тръби останаха, г-жо заместник-кмет, и защо намаляваме с 15 %, колко търга са проведени досега за продажбата на тази тръба, защото от четири тръби, които бяха изградени от община В. Търново, бяхме говорили в предишния мандат да оставим поне две за общината. Продадохме първата на „Булсатком” и сега продаваме втората – така ли е? Колко търга имаше, защото мисля, че има голям интерес от кабелните и от други оператори. Мисля, че в методиката е заложено първи път - 20 % намаляване, на втори търг – още 20 %.

 

Предложението по т. 11 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 934

 

І . На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет:

 

1. Отменя решение № 903 по протокол № 56 от 31.10.2013 година .

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1.Включва в годишния план за приватизация за 2013 г. и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ : „ Фризьорски салон - реална част от сграда (Битов комбинат), попадаща в УПИ ІІ от кв. 90 по плана на с.Самоводене, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и право на строеж, съобразно застроената площ върху урегулирания поземлен имот” - собственост на Община В. Търново.

2.Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с предмет имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

3.Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ІІІ. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към обектите с източник на финансиране от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” да бъдат включени обекти на територията на с.Самоводене на стойност до 30 % от постъпленията от продажбата на описания в т. ІІ.1 обект .

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в Западна промишлена зона, Вх. № 2202/20.11.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 12 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 935

 

На основание чл.3,ал.3, т.2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.45 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 1184/20.01.2011 г., 123/23.02.2012 г. , 196/19.04. 2012 г. и 197/ 19.04.2012 г. на Общински съвет-В. Търново, Великотърновски общински съвет:

1.Намалява с 50 (петдесет ) на сто приетите с решения № 196/19.04.2012 г. и № 197/ 19.04.2012 г. на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:

а) за „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.4 по КККР на гр.В. Търново, целият с площ от 6 158 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ”за производствени и складови дейности” от кв.2 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Западна промишлена зона” –           96 080 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС ;

б)за „ Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.169 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 7213 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІІ - ” за складова база на „Електроснабдяване” от кв.2 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона” – 80 415 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС .

Сделките се облагат с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1,буква „а” – 4 500 лева ; за имота по т.1 ,буква „б” – 4 000 лева .

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга- 14,00 часа;място на търга- стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1,буква „а”– 28 800 лева;за имота по т.1,буква „б – 21 120 лева.

Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF - до 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обектите - всеки работен ден и до 12,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търговете - всеки работен ден и до 17,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на „Една HDPE тръба”, Вх. № 2203/20.11.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 936

 

На основание чл. 3, ал.3, т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45,ал.7 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 619/28.03.2013 г. и 691/ 30.05.2013 г. на Общински съвет-В. Търново, Великотърновски общински съвет:

1.Намалява с 15 (петнадесет) на сто приетата с решение № 691/ 30.05.2013 година на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 162 053 лева за продажба на ”Една HDPE тръба с диаметър 40 мм и с дължина 21 908 линейни метра, черна на цвят с бяло-сребриста лента , представляваща част от обща подземна тръбна електронно съобщителна мрежа за оптична свързаност и свързаната с нея инфраструктура, изпълнена въз основа на разрешения за строеж №№: 338/29.05.2007 г.,330/23.05.2008 г.,482/21.07.2008 г.,206/29.04. 2009 г., 488/29.09. 2009 г. и 184/16.06.2010 г. на гл. архитект на Община В. Търново, заедно с правото на съвместно ползване на защитните PVC тръби и на кабелните шахти и на сервитутна ивица в обхвата на трасето” – собственост на община В. Търново.Сделката се облага с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване и стъпка на наддаване в размер на 8 100 лева.

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга- стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 48 600 лева Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при условията, посочени в чл.3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 в сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Шемшево, Вх. № 2172/11.11.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Шемшево присъства в залата и подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 14 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 937

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- лозови насаждения /нетерасирани/, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №124.70 по плана на новообразуваните имоти на с. Шемшево, община Велико Търново, с площ 0,582 дка, ІV категория, землище с. Шемшево, актуван с АОС №5724/20.09.2013 г.;

- лозови насаждения /нетерасирани/, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №124.71 по плана на новообразуваните имоти на с. Шемшево, община Велико Търново, с площ 0,716 дка, VІ категория, землище с. Шемшево, актуван с АОС №5722/19.09.2013 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- лозови насаждения /нетерасирани/, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №124.70 по плана на новообразуваните имоти на с. Шемшево, община Велико Търново, с площ 0,582 дка, ІV категория, землище с. Шемшево, актуван с АОС №5724/20.09.2013 г.;

- лозови насаждения /нетерасирани/, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №124.71 по плана на новообразуваните имоти на с. Шемшево, община Велико Търново, с площ 0,716 дка, VІ категория, землище с. Шемшево, актуван с АОС №5722/19.09.2013 г.;

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за новообразуван поземлен имот №124.70 по ПНИ на с. Шемшево – в размер на 1 025 /хиляда двадесет и пет/ лева;

- за новообразуван поземлен имот №124.71 по ПНИ на с. Шемшево – в размер на 1 260 /хиляда двеста и шестдесет/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шемшево, Вх. № 2187/18.11.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Шемшево присъства в залата и подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 938

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- лозови насаждения /нетерасирани/, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №124.69 по плана на новообразуваните имоти на с. Шемшево, община Велико Търново, с площ 0,249 дка, ІV категория, землище с. Шемшево, актуван с АОС №5733/10.10.2013 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- лозови насаждения /нетерасирани/, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №124.69 по плана на новообразуваните имоти на с. Шемшево, община Велико Търново, с площ 0,249 дка, ІV категория, землище с. Шемшево, актуван с АОС №5733/10.10.2013 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за новообразуван поземлен имот №124.69 по ПНИ на с. Шемшево – в размер на 480 /четиристотин и осемдесет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 2188/18.11.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Вонеща вода присъства в залата и подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 939

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- изоставена нива, /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот №176009 по плана за земеразделяне на с. Вонеща вода, кметство Килифарево, община Велико Търново, местност „Търницата 7”с площ 18,005 дка, VІІІ категория, землище с. Вонеща вода, актуван с АОС №5737/24.10.2013 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- изоставена нива, /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот №176009 по плана за земеразделяне на с. Вонеща вода, кметство Килифарево, община Велико Търново, местност „Търницата 7”с площ 18,005 дка, VІІІ категория, землище с. Вонеща вода, актуван с АОС №5737/24.10.2013 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №176009 землище с. Вонеща вода – в размер на 11 500 /единадесет хиляди и петстотин/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Дебелец, Вх. № 2183/18.11.2013 г.

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметът на гр. Дебелец присъства в залата и потвърждава становището си.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 940

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „РЕАЛИТИ-К” ЕООД с адрес с. Поликраище, ул. „Д. Генков”, №4, за промяна предназначението на части от имоти публична и частна общинска собственост, както следва:

- имот №000457, с НТП: местни пътища, местност „Дръндарски мочур”, землище гр. Дебелец, община Велико Търново, за трасе на ВиК захранване – разстояние 184,56 линейни метра;

- имот №084007, с НТП: полски пътища, местност „Дръндарски мочур”, землище гр. Дебелец, община Велико Търново, за трасе на ВиК захранване – разстояние 3,00 линейни метра;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №084004, местност „Дръндарски мочур” в землището на гр. Дебелец относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за жилищни нужди”; ПУП - парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – трасета на външно електрозахранване – подземна кабелна линия 1 кV и трасе за външно водоснабдяване; планове-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП – план за застрояване. Проектът е разгледан и приет с решение №101 по протокол №12 от 31.10.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

           

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „РЕАЛИТИ-К” ЕООД с адрес с. Поликраище, ул. „Д. Генков”, №4, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

3. „РЕАЛИТИ-К” ЕООД с адрес с. Поликраище, ул. „Д. Генков”, №4, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 2165/07.11.2013 г.

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметът на гр. Дебелец присъства в залата и потвърждава становището си.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова – въздържал се, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 941

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6    от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба с вх. № 94НН-1190/18.10.2013 г. от ЕТ ,,ИППМП д-р Никифора Мухарева”, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр.Дебелец, сградата на ,,Здравна служба”, с обща площ - 15,00 кв.м., при месечна наемна цена 19,00 лв., с предназначение лекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. № 2173/12.11.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметският наместник на с. Малки чифлик има становище и подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 19 беше подложено на гласуване и прието с 31 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 942

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 АА-1343 от 24.10.2013г. от Александър Атанасов Димитров, от гр.Велико Търново, ул.”Н.Габровски” № 42, вх.”В”, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на:

1. Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти № 061001 и № 016002, в землището на с.Малки Чифлик, местност „Ръта” , начин на трайно ползване на имотите – изоставена нива и нива, категория на земята - шеста, за определяне ново конкретно предназначение на имотите за „жилищно застрояване” с малка височина – 10 м.

2. Планове – схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към подробния устройствен план за поземлени имоти № 061001 и № 016002, в землището на с.Малки Чифлик, местност „Ръта”;

3. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти № 061001 и № 016002, в землището на с.Малки Чифлик, местност „Ръта” и определяне ново конкретно предназначение на имотите за „жилищно застрояване”.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ЧИ на ПУП, с. Ветринци, Вх. № 2177/13.11.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметският наместник на с. Ветринци присъства в залата и подкрепя предложението.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз искрено за пръв път в този мандат съжалявам, че няма журналисти, за да мога да споделя следното: да видим каква огромна разлика, каква класа са българите, в частност ветринчаните и какво правят гражданите на Великобритания относно нашите граждани в тяхната държава. Това е английски гражданин, добре дошъл е във Ветринци, даже казвам, че ще обогати едно култово село – населено място на общината. А каква е реакцията на гражданите на Великобритания? Тази разлика трябва да ни дава допълнително самочувствие, каквото имаме основание да носим всички ние, подкрепяйки това предложение и с отворени обятия посрещайки нашите европейски съграждани – граждани на Великобритания.

 

Предложението по т. 20 беше подложено на гласуване и прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 943

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.134, ал.2 ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 ЗУТ, и чл.110, ал.1, т.3 ЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява:

1. Частично изменение на ПУП – план за регулация за УПИ ІІ-175 и УПИ ІІІ-175 от кв.29 по плана на с.Ветринци, както следва:

- частично закриване на улица с ОК ОК 79-75-76 между квартали № 12 и № 29 по плана на с.Ветринци, по кафявите линии и надписи, отразени върху проекта;

- създаване нова улица с ОК ОК 79 - 79-а – 75-в – 75-а – 76, между квартали № 12 и № 29 по плана на с.Ветринци, по кафявите линии и надписи, отразени върху проекта;

- закриване на улица с ОК ОК 80-81 по плана на с.Ветринци;

- създаване нова улица с ОК ОК 80 – 80-а – 81-а – 81 – 81-б – 78-а между квартали № 29 и № 30 по плана на с.Ветринци, по кафявите линии и надписи, отразени върху проекта;

- обединяване на УПИ ІІ-175 и УПИ ІІІ-175 от кв.29 по плана на с.Ветринци в един нов УПИ с отреждане – УПИ ІV-175 за „жилищни нужди” от същия квартал, по зелените линии, надписи, зачерквания и защриховки, отразени върху проекта;

- промяна улично-регулационните линии на новообразувания УПИ ІV-175 за „жилищни нужди” по съществуващите имотни граници, по кафявите линии и защриховки, отразени върху проекта;

- промяна дворищната регулация между новообразувания УПИ ІV-175 и УПИ І-174 от кв.29 по плана на с.Ветринци, по зелените линия и защриховки, отразени върху проекта;

- промяна улично-регулационната линия на УПИ І-178 от кв.30 по плана на с.Ветринци, в северна посока, по съществуващата имотна граница, по кафявата линия и защриховки, отразени върху проекта.

2. Частичен ПУП – план за застрояване за новообразувания УПИ ІV-175 за „жилищни нужди” от кв.29 по плана на с.Ветринци – запазва се съществуващата жилищна сграда и се предвиждат нови жилищни сгради при височина – 10 м; начин на застрояване – свободно; линии на застрояване – задължителни и ограничителни.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, с. Леденик, Вх. № 2198/20.11.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Леденик присъства в залата и подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 21 беше подложено на гласуване и прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 944

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-08 от 10.10.2012г.,т.3, на Комисия за земеделските земи при Областна дирекция земеделие – Велико Търново, и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ / 26.11.2012г./, Великотърновският общински съвет одобрява:

-      подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 022004, местност „Баира” в землището на с.Леденик относно промяна предназначението на имота за «производствени нужди» – предвижда се свободно застрояване на «производствена сграда за полиетиленови торбички» при следните устройствени показатели: височина до 12м, плътност на застрояване –80%, коефициент на застрояване - Кинт –2,0, необходима озеленена площ – 20%, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта;

-      подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура – трасе за външен водопровод, преминаващо през ПИ № 43253.22.6 - местен път, публична общинска собственост, ПИ № 43253.999- урбанизирана територия на с.Леденик – обслужващи улици и достига до ПИ № 022004;

-      план - схеми за водопровод и електроснабдяване към ПУП, и новопредвиден трафопост БКТП 20/0,4 кV в ПИ № 022004.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Малки чифлик, Вх. № 2199/20.11.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Малки чифлик присъства в залата и подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 22 беше подложено на гласуване и прието с 31 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 945

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 АА-1344 от 24.10.2013г. от Александър Атанасов Димитров, от гр.Велико Търново, ул.”Н.Габровски” № 42, вх.”В”, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на :

1.Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 016004, в землището на с.Малки Чифлик, местност „Ръта” , начин на трайно ползване на имота – нива, категория на земята - шеста, за определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване” с малка височина – 10 м.

2.Подробни устройствени планове – парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура – трасета за външно електрозахранване и водоснабдяване жилищна сграда в поземлен имот № 016004, в землището на с.Малки Чифлик, местност „Ръта” .

3.Планове – схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към подробния устройствен план за поземлен имот № 016004, в землището на с.Малки Чифлик, местност „Ръта”.

4. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 016004, в землището на с.Малки Чифлик, местност „Ръта” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване”.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия, Вх. № 2163/06.11.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 23 беше подложено на гласуване и прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 946

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, Великотърновски общински съвет дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Неделина Кинчева Николаева с ЕГН 0750111412.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 2164/06.11.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 24 беше подложено на гласуване и прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 947

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1, ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.2984 г., предвид наличната информация по преписката, становището по компетентност на Директора на ТД на НАП – Велико Търново и размера на задължението, Великотърновски общински съвет дава мнение да не се опрости задължението в размер на 11 180.17 лв. на г-жа Румянка Николова Атанасова, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от д-р Чолакова – управител на „ЦКВЗ” ЕООД, Вх. № 1969 от 08.08.2013 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Чувствам се длъжен да споделя това, което ме притесни, когато се запознах с двата документа – предложението и становището. Първо, документът е с изходящ номер още от месец август. Не знам защо толкова бавно се е движила тази преписка, но това най-вероятно е административен проблем. Кое ме притеснява? Предложението е да се води дело срещу бившия управител на това общинско дружество за някакви имуществени щети, установени по съответния ред. Мисля, че това не е правилна политика по няколко причини. На всички, които са се занимавали с управление на предприятия, на търговски дружества е ясно, че при подписване на договор за управление всеки изпълнителен член, изпълнителен директор или управител на дружество си дава гаранция за своята работа в размер, определен от принципала. Практиката е да се дават до три заплати - или като запис на заповед, или като конкретна сума, която се депозира някъде и гарантира работата на този управляващ. Това е начинът да се търси отговорност с плащане на тези суми, а не чрез водене на исково производство.

Нещо повече, ще ви обърна внимание на последното изречение в становището на кмета на общината: че следва да се има предвид, че са налице както субективни, така и обективни причини за недоброто финансово състояние на дружеството. Доколкото разбирам, има предпоставки да се мисли, че не само лошото управление, както се предполага, е довело до това състояние на дружеството. Тогава задавам въпроса: Какво ще се случи, ако това исково производство приключи неуспешно? Тогава трябва да плащаме разноски и т.н. В този смисъл аз ще се въздържа и няма да подкрепя това предложение.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ще се въздържа от част от изнесената от колегата юрист правна аргументация. Има неща, с които не съм съгласен и в същия ред на мисли ще кажа, че не съм съгласен с формулировката, която ни е представена, вероятно от Правния отдел от страна на администрацията. Точно заради това няма да подкрепя това предложение и нещо повече - предлагам допълнително предложение към проекта за решение: д-р Горанова да бъде освободена от отговорност, тъй като в наше старо решение към настоящия момент тя все още не е освободена от отговорност именно поради тази процедура, която в момента ние разглеждаме на това заседание.

Тъй като разбирам, че има готовност и от страна на ОА, оттеглям предложението, което направих, и се надявам в най-скоро време то да бъде представено на вниманието на колегите.

 

Предложението по т. 25 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - против, Тодор Тодоров - против, Йорданка Стефанова – против, Александър Чокойски – против, Деян Хаджийски - против, Петя Илиева - против, Красимир Калчев – въздържал се, Божидар Ангелов - въздържал се, Николен Стойнов - въздържал се, Михаил Харалампиев – въздържал се, Атанас Атанасов - въздържал се, Ваня Павлова - въздържал се, Лидия Прокопова - въздържал се, Николай Илчев - въздържал се, Петко Тюфекчиев – против, Стоян Витанов - против, Желка Денева - против, Стефан Антонов - против, Милен Михов - въздържал се, Йордан Грозданов - въздържал се, Радка Крумова – въздържал се, Иван Александров - въздържал се, Николай Георгиев - въздържал се, Калина Широкова - въздържал се, Пламен Радонов - въздържал се, Николай Николов - въздържал се, Румен Димитров - против, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 0 „за”, 11 „против” и 18 „въздържал се”.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Искам да споделя нещо, което е важно според мен. Миналата година за деветмесечието диспансерът е бил 40 000 лв. загуба, тази година е на 48 000 лв. печалба. И ми се струва, че трябва да дадем колективен съвет на д-р Чолакова да си върши работата, както я върши, като управител, да спре да ни занимава с този проблем, който се разглежда по комисии може би вече 3-4 месеца, а може и повече и право на ВТОС е да каже „баста” на това предложение и да вървим нататък и да й пожелаем да си върши работата така, както, резултатите показват, я върши досега.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от доц. Милен Михов и Йордан Грозданов, Вх. № 2214 от 25.11.2013 г.

 

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Мисля, че е излишно да говоря за необходимостта от решаване на проблем. Всички сме видели информацията, че този нетежък сняг блокира пътя за шест часа. Това е нещо, което е внесено в четири общински съвета: Русе, Горна Оряховица, Бяла и В. Търново. Вие сте информирани, че областните управители на двете области - В. Търново и Русе, са провели работни срещи. Те имат становище и към държавата, и към правителството и това би било един допълнителен наш принос, за да започне решаването на този проблем.

(Г-н Михов прочете текста на обръщението.)

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Няма как да остана безучастен, тъй като имам претенции като един великотърновец, който вероятно е писал най-много до съответните държавни институции по проблеми, касаещи община В. Търново, в частност село Самоводене и т.нар. участък „Присовски завой”. Писал съм над седем сигнала и имам организирани две публични инициативи на Присовските завои, а третата беше да се състои сега, в най-скоро време, но времето ни възпрепятства, така че аз мисля, че поради нежеланието на държавни институции цялата тегоба от тази т.нар. „удобна инфраструктура” отнема човешки животи. Аз мисля, че ние ще подкрепим това предложение, но така или иначе всичко си остава изключително популистично обсебено. Защо така? Защото виждате, че определени участъци в регионалната политика остават единствено и само по време на самите кампании, за съжаление. Но въпросите, касаещи община В. Търново, мисля, че трябва да бъдат приоритетни за всички нас.

Предложението по т. 26 беше подложено на гласуване и прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 948

 

На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновския общински съвет приема следното

 

ОБРЪЩЕНИЕ:

 

До Министерски съвет на Република България

 

Уважаеми господин министър – председател,

Уважаеми господа заместник министър председатели,

Уважаеми госпожи и господа министри,

 

  Великотърновският общински съвет се обръща към Вас, като към органа, който в рамките на Бюджет 2014 ще вземе решение за финансиране на важни проекти насочени към преодоляване на регионалното неравенство.

  Настоятелно поставяме на Вашето внимание необходимостта от спешни мерки за реконструкция на републикански път I-5 Русе – Велико Търново. Последният ремонт на същия приключи преди повече от петнадесет години, което само по себе си е недопустимо за път от подобен клас. По-лошото е, че той като параметри отдавна не отговаря на нуждите на трафика, минаваш по него. Сред населението на общини от нашия регион същия е известен и като „пътя на смъртта” поради непрестанните инциденти, които често имат фатален край. За десет годишен период, статистиката показва, че в участъка Русе – Велико Търново е имало 997 ПТП, при които има 133 убити и 541 ранени.

 

  В качеството си на представители на местната общност настояваме още през бюджетната 2014-та година да бъдат предвидени средства за проектиране и реконструкция на път I-5 в участъка Русе – Велико Търново като четирилентов. Това би било малък знак към един регион, в който от десетилетие не е имало големи инфраструктурни обекти - факт способстващ за негативните стопански и демографски тенденции в него.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12.20 часа.

                                              

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

Р. Стефанова