Начало Заседания Протоколи Протокол № 58 от 05.12.2013 г.

ПРОТОКОЛ № 58

 

от петдесет и осмото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 05.12.2013 г. от 17.00 часа в залата на община В. Търново. Присъстват 34 общински съветника. Отсъстват г-н Валентин Ламбев и г-н Стефан Михайлов и г-н Мариян Кенаров.

 

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа.

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за изказвания по проекта за дневен ред.

 

1. Допълнение на Решение № 452/29.11.2012 г. във връзка с проектно предложение „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, Приоритетна ос 2 на ОП „Околно среда 2007-2013 г.”, Вх. № 2221/29.11.2013 г.

2. Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2222/29.11.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Дневният ред на заседанието беше подложен на гласуване и приет с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Допълнение на Решение № 452/29.11.2012 г. във връзка с проектно предложение „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, Приоритетна ос 2 на ОП „Околно среда 2007-2013 г.”, Вх. № 2221/29.11.2013 г.

2. Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2222/29.11.2013 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 452/29.11.2012 г. във връзка с проектно предложение „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, Приоритетна ос 2 на ОП „Околно среда 2007-2013 г.”, Вх. № 2221/29.11.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров – против, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 949

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие в решение № 452/29.11.2012 г. да се добави нов текст:

„Общинския съвет дава съгласие за осигуряване на недопустимите разходи присъщи и необходими за изпълнението на проекта, в размер на 47,13% от общия им размер, от общинският бюджет събран чрез такса „битови отпадъци” за времето на изпълнението на проекта”.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2222/29.11.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

 

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 950

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/019 по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”, явяващ се 2 275 000,00 лв. /два милиона двеста седемдесет и пет хиляди лева и 0 стот../ със срок на валидност до 11 септември 2014 год., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

Приложение: Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 17.10 часа.

                                                                 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

Р. Стефанова