Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 57 от 28.11.2013 г. Решение № 924

Решение № 924

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 година

 

РЕШЕНИЕ № 924

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

5 513

5 513

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

5 165

5 165

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

5 165

5 165

- прих.от наеми на земя, в т.ч.:

2406

345

345

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

345

345

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

3

3

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3

3

Общински такси

2700

1 927

1 927

За ползване на общежития и други по образованието

2708

1 927

1 927

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 927

1 927

Други неданъчни приходи

3600

1 680

1 680

- Получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

351

351

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

351

351

- Други неданъчни приходи

3619

1 329

1 329

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 329

1 329

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-92

-92

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-92

-92

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-92

-92

Помощи за дарения и др.суми

4500

955

955

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

955

955

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

955

955

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

9 983

9 983

ІІ. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

§§

Всичко:

ІV тр.

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

5 592

5 592

получени трансфери /+/

6101

5 592

5 592

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

5 592

5 592

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

5 592

5 592

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

15 575

15 575

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

246 894

246 894

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

176 706

176 706

- Община Велико Търново

176 706

176 706

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

7

7

-Дирекция "Култура и туризъм"

7

7

- прих.от наеми на земя, в т.ч.:

2406

69 270

69 270

- Община Велико Търново

69 270

69 270

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

78

78

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

78

78

- прих.от лихви по срочни депозити

2409

833

833

- Община Велико Търново

833

833

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-7

-7

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-7

-7

-Дирекция "Култура и туризъм"

3702

-7

-7

Помощи за дарения и др.суми

4500

200

200

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

200

200

-Дирекция "Култура и туризъм"

4501

200

200

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

247 087

247 087

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

247 087

247 087

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

247 087

247 087

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

262 662

262 662

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-200 лв

Кметство Дебелец

200 лв

2. Функция 3 Образование

15 575 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

15 575 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-7 587 лв

Център за социални услуги

7 587 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

15 575 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

39 лв

Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност

39 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

39 лв

2. Функция 3 Образование

-44 610 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-44 614 лв

Дирекция "Образование и наука"

4 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

215 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

215 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

194 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

21 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

12 204 лв

Група 3 Култура

12 204 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

12 204 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

-32 152 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

90 288 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

90 488 лв

Кметство Дебелец

-200 лв

2. Функция 3 Образование

74 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

74 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

850 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

850 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

850 лв

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

172 380 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

149 705 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

149 705 лв

Група 2 Опазване на околната среда

22 675 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 297 лв

Кметство Килифарево

11 583 лв

Група кметства Килифарево

9 795 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

21 734 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

5 922 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

5 922 лв

Група 3 Култура

15 812 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

15 812 лв

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

29 019 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

29 019 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

29 019 лв

9. Функция 9 Разходи некласифицирани в другите функции

-35 106 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-35 106 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

279 239 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

247 087 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

262 662 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

3. Променя Приложение 2 от Решение №891/31.10.2013 год., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

4. Променя Приложение 16 от Решение №561/07.02.2013 год., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

5. Разплащането на допълнителните дейности да стане след осигуряване на целеви средства.

6. Да бъде извършен одит от „Инвестстрой” или от „Вътрешен одит” на допълнителните средства в размер на378 лв., съгласно КСС, за изграждане на многофункционалната зала в СОУ „Емилиян Станев”.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (924_prilojenie1.pdf)924_prilojenie1.pdf[Приложение №1]147 Kb
Изтегляне на файла (924_prilojenie2.pdf)924_prilojenie2.pdf[Приложение №2]50 Kb