Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 57 от 28.11.2013 г. Решение № 926

Решение № 926

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Велико Търново в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 145 от 12.12.2012 г. по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”, приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. за проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Велико Търново", сключен между Община Велико Търново и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

 

РЕШЕНИЕ № 926

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 24 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет:

 

1. Упълномощава Кмета на община Велико Търново да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна агенция в размер на 461 751,40 лв. (четиристотин шестдесет и един хиляди седемстотин петдесет и един лева и четиридесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 145 от 12.12.2012 г. по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”, за проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Велико Търново", сключен между Община Велико Търново и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 145 от 12.12.2012 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ