Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 57 от 28.11.2013 г. Решение № 930

Решение № 930

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурса за избор на управител и за възлагане на управлението на общинско лечебно заведение за болнична помощ - еднолично търговско дружество

 

РЕШЕНИЕ № 930

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването във връзка с т. 11. от Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски дружества, одобрена с Решение № 729 от 27.06.2013 г. на Великотърновски общински съвет   :

 

1. Утвърждава решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурса за избор на управител на “Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД – гр. Велико Търново - Д-р Мариана XXXXXXXX Петрова - Андреева от гр. Велико Търново, ул. „Росица” № XXXXX, с ЕГН XXXXXXXXX, с образование – висше и придобита специалност “Медицина”, диплома № 001231, рег. № 1231/ 1986 г. от Висш медицински институт – гр. Плевен; диплома за призната специалност № 39347, издадена на 15.01.1992 г. от Висш медицински институт – гр. Плевен, с придобита специалист “Психиатрия”; диплома за придобита образователно – квалификационна степен магистър по специалността „Психология”, с. ВТУ-2005, № 027910/ 2005 г. на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново; свидетелство за професионална квалификация “Здравен мениджмънт”, с. С-2005, № 000591/ 2006 г., издадено от Стопанска академия „Д. А. Ценов”.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за управление с Д-р Мариана Василева Петрова - Андреева за срок от 3 (три) години, считано от 01.01.2014 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ