Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 57 от 28.11.2013 г. Решение № 931

Решение № 931

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на конкурс за възлагане на управлението на общинско лечебно заведение за болнична помощ - еднолично търговско дружество

 

РЕШЕНИЕ № 931

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването във връзка с т. 9.8. от Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски дружества, одобрена с Решение № 685 от 30.05.2013 г. на Великотърновски общински съвет:

 

  Прекратява конкурсната процедура за Управител на “ Специализирана болница за активно лечение по пневмо - фтизиатрични заболявания със стационар “Д-р Трейман” ЕООД – гр. Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ